Information om vård och omsorg med anledning av coronaviruset

Linköpings kommun följer utvecklingen och arbetar aktivt för att kunna erbjuda alla behövande en väl fungerande vård och omsorg.

Fokus i allt arbete är att skydda sårbara personers hälsa.

 • Våra medarbetare följer de regler som gäller för god vårdhygien.
 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka.
 • Vi har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer.
 • Vi har en tät dialog med våra utförare, Region Östergötland, övriga kommuner i länet och andra viktiga aktörer.

Med anledning av det aktuella läget måste kommunen löpande fatta beslut som på olika sätt påverkar de kommunala verksamheterna inom vård och omsorg. Prioriteringar av insatser kan behöva göras. Besluten gäller tillsvidare och kan förändras utifrån rådande läge. Att ge en god vård och omsorg, minska smittspridning samt säkra personalresurser styr de beslut som fattas.

Resurspoolen

Resurspoolen har fått ett förändrat uppdrag som innebär att de via telefon kan ge stöd till personer som är 70+ och som vill prata om sin situation och sin vardag i dagens läge. De kan också anordna gårdsmusik vid servicehus och trygghetsboenden.

Telefon: 013-20 87 50 klockan 10.00-12.00 vardagar, 070-365 30 41 (ordförande).

Surfplattor ska hjälpa äldre att bryta social isolering

Hemtjänsttagare i Linköping kommer att kunna låna surfplattor av kommunen under coronapandemin. Totalt har 199 surfplattor köpts in, varav 149 stycken kommer att användas inom hemtjänsten och resterande blir ett komplement till de surfplattor som redan finns tillgängliga för boende i kommunens vårdbostäder.

Anhörigcenter utökar tillgänglighet

Som anhörig kan man känna en extra stor oro på grund av den rådande situationen med smittspridningen av coronaviruset. Därför utökar nu verksamheten sina öppettider där man kan ta emot samtal och kunna boka tid för vidare samtal.

Ökad tillgänglighet för ärenden som rör barn, unga och familj

Social- och omsorgsförvaltningen har utökat sin tillgänglighet med anledning av corona. Mottagningen för barn och unga har ökad bemanning under sin telefontid för att snabbare kunna hantera ärenden som kommer in. Familjerätten utökar vid behov sin telefontid för ärenden som rör vårdnadsfrågor, samarbetssamtal med mera.

Ny mottagning för dig som behöver skydd på grund av våld i nära relation

Social- och omsorgsförvaltningen öppnade 2020-04-16 en mottagning för personer som är över 20 år och i behov av skydd på grund av våld i nära relation.

Mottagningen är öppen vardagar klockan 8.00-16.00. Telefonnummer: 013- 26 22 50. Om du behöver akut hjälp kvällar och helger kan du vända dig till Socialjouren.

Akut hjälp till äldre på helger och röda dagar

På grund av rådande situation i samhället har Social- och omsorgsförvaltningen utökade telefontider för akut hjälp till äldre från och med 2020-04-10. Under dessa tider hanteras akuta insatser som inte kan vänta till nästkommande vardag.

Telefontid för akuta insatser

Lördag-söndag samt röda dagar klockan 9:00-16:00. Telefon: 013-20 64 01

Besöksförbud

Regeringen har fattat ett nationellt beslut om besöksförbud på äldreboenden som gäller från och med 2020-04-01. För att skydda de mest sårbara med anledning av coronaviruset, covid-19 har vi besöksförbud på samtliga servicehus, vårdbostäder och korttidsboenden för äldre. Detta gäller både besök av anhöriga och utomstående, med undantag för besök hos personer som befinner sig i livets slutskede eller personer som har särskilda behov. Sådana undantag beslutas om av verksamhetschef vid respektive boende.

Vi har förståelse för att beslutet påverkar många äldre och anhöriga, men vädjar till alla att respektera besöksförbudet. Fokus är att skydda sårbara personers hälsa.

Aktuella beslut som gäller tillsvidare

 • Under Corona-pandemin ska deltagare i daglig verksamhet och öppna verksamheter inom socialpsykiatrin få habiliteringsersättning och stimulansersättning för planerad tid även om de inte deltar i verksamheten. Detta gäller från och med 1 maj.
 • Från och med vecka 15 förändras insatsen tillsyn i hemtjänsten. För de brukare som har tillsyn nattetid ersätts den fysiska tillsynen med en digital tillsyn med stöd av trygghetskamera. Dagtid ersätts tillsynen med telefonservice.
 • Från och med 2020-04-01 har vi besöksförbud på samtliga servicehus, vårdbostäder och korttidsboenden för äldre.
 • Från och med 2020-03-19 stänger Friskvårdsgymmet på Åleryd samt de sex mini-gymmen som finns på servicehus/trygghetsboenden i kommunen. Dessutom stänger Hagdahls seniorcenter sin verksamhet.
 • Från och med 2020-03-18 begränsar vi verksamheten på våra servicehus, trygghetsboenden och vårdboenden genom att lunch och fritidsaktiviteter endast är öppet för de boende. Matkorg kommer fortsatt att kunna levereras.

Frågor och svar

Allmänt

Vi ser idag en allmän smittspridning i hela samhället, detsamma gäller för kommunens olika verksamheter.

Vi arbetar intensivt för att säkra bemanning i våra verksamheter och målet är att ha överkapacitet för en säkrare bemanningssituation.

Vi ser idag en allmän smittspridning i hela samhället, detsamma gäller för kommunens olika verksamheter.

Linköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för hur smittspridning ska undvikas. Det här betyder exempelvis att frisk personal arbetar och sjuk personal stannar hemma. Vi följer alltid Socialstyrelsen föreskrift för basala hygienrutiner. Rörande smittskydd covid-19 följer vi dessutom vårdhygien, Region Östergötlands särskilda riktlinjer för smittskydd covid-19.

Linköpings kommun införde besöksstopp på sina äldreboenden den 20 mars som utvecklades till ett allmänt besöksförbud beslutat av Sveriges regering den 30 mars.

Vård av äldre

Det görs alltid en individuell vårdplan för varje person där behovet av vårdinsatser beskrivs. Vårdplanen kommuniceras med den äldre och närstående om samtycke till detta finns. Principen ”lika vård för alla” är grundläggande och prioriteringar och mediciniska bedömningar görs alltid i samråd med läkare.

Ja, äldre får vård på sjukhus om bedömning görs att personen skulle vara hjälpt av det. Medicinsk bedömning görs alltid av läkare.

Kommunen har valt att aktivt informera om hur många boenden i kommunen som har konstaterad Corona-smitta. Kommunen informerar dock inte aktivt om vilka dessa boenden är. Det beror på att kommunens enheter varierar mycket i storlek. På små enheter skulle en sådan information kunna medföra att sekretessen för någons hälsotillstånd röjs. Som kommun kan vi inte lämna ut information som riskerar att röja uppgift om en persons hälsotillstånd då sådan uppgift omfattas av sekretess.

Brukaren väljer själv om anhöriga ska informeras eller inte. Som nära anhörig till en person på ett boende i kommunen får man därför i de allra flesta fall veta om ens anhörig är smittad med covid-19. Var och en har rätt att ställa frågan till kommunen om ett visst boende har någon konstaterad smitta. Kommunen kommer i sådant fall att pröva om den efterfrågade uppgiften kan lämnas ut utan att röja sekretessen eller inte.

Idag ser vi en allmän smittspridning i samhället och situationen förändras från dag till dag och därför är det svårt att garantera att verifierad covid-19 inte finns i verksamheten.

I de fall där smitta konstaterats eller misstänks följer verksamheten de riktlinjer som finns för att vårda sjuka och för att förhindra smittspridning.

Som regel skiljer vi på vilka som arbetar med brukare med verifierad covid-19 och brukare utan verifierad smitta. Om detta inte är möjligt, vid exempelvis brist på personal, kan det hända att samma personal vårdar båda grupperna. Här gäller naturligtvis att personalen har en riskmedvetenhet, använder skyddsutrustning och framför allt är mycket noggranna med basala hygienrutiner.

När någon konstateras vara smittad eller misstänks vara smittad av covid-19 vårdas den personen enligt särskilda rutiner. Det betyder att brukaren isoleras i sin lägenhet och att vården bedrivs inne i lägenheten.

Verksamheten följer de riktlinjer som finns för att vårda personer med verifierad covid-19 och för att förhindra smittspridning.

Anhörigcenter finns till som ett stöd alla de anhöriga över 18 år som tar hand om eller känner oro för en närstående som är sjuk, äldre eller funktionshindrad med behov av stöd och hjälp.

Med anledning av den pågående coronapandemin har Anhörigcenter fått ett förändrat uppdrag, där man ska erbjuda samtalsstöd, framförallt över telefon. De har också utökat sina telefontider till alla dagar i veckan.

Medarbetarna vid Anhörigcenter kallas anhörigkonsulenter. De kan inte uttala sig i ärenden som rör enskilda men kan ge stöd och vägledning. Anhörigcenter kan också ge stöd till den som förlorat en nära anhörig och behöver någon att prata med.

Det kan handla om frågor som hur jag ska orka fortsätta, hur ska jag förhålla mig till mina anhöriga, hur fungerar det med hemtjänst och vilka olika boendeformer finns det med mera.

Telefontider till Anhörigcenter:

Vardagar: 09:00-20:00
Helger och röda dagar: 09:00-16:00
Telefon: 013-26 31 95

Digital tillsyn

Med anledning av Corona-pandemin har Äldrenämnden fattat beslut om förändringar i hemtjänstens tillsyn av brukare. Detta för att minska smittspridningen och säkra personalresurser på bästa sätt.

För de brukare som har tillsyn nattetid ersätts den fysiska tillsynen med en digital tillsyn med stöd av en trygghetskamera. Dagtid ersätts tillsynen med telefonservice.

Trygghetskameran aktiveras under de tidpunkter som den fysiska tillsynen skulle ha genomförts. Tillsynen genomförs av personal på larmcentral som vid avvikelser kontaktas hemtjänstpersonal omgående för säkerställande av hembesök eller telefonsamtal. Tillsyn görs enbart vid de tillfällen som ordinarie tillsyn skulle ha genomförts. Övrig tid är kameran avstängd. Inga bilder sparas

Skyddsutrustning

Idag har vi skyddsutrustning till alla verifierade fall av covid-19, samt till de misstänkta fall kommunen har kännedom om.

Tillgången på skyddsutrustning är en prioriterad fråga för Linköpings kommun och vi arbetar kontinuerligt för att säkra tillgången.

I första hand ansvarar varje enskild kommun för tillgången till skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel för de egna verksamheterna. Linköpings kommun har en egen organisation som arbetar med inköp av skyddsutrustning.

För att hantera frågor gällande skyddsutrustning har Linköpings kommun dialog om tillgång och efterfrågan med samverkansaktörer som Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Region Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötland har även i uppdrag att ha kontroll över behov och fördelning av skyddsutrustning i länet, samt att ta fram riktlinjer för hur inköp, lagerhållning och fördelning ska hanteras och fungera.

Idag har vi skyddsutrustning till alla verifierade fall av covid-19, samt till de misstänkta fall kommunen har kännedom om.

Fördelningen av skyddsutrustning i kommunens verksamheter sker enligt den tillgång vi har och där behov finns i våra verksamheter och vi inventerar kontinuerligt tillgången.

Det finns två förråd för skyddsutrustning:

 • Länsförråd
 • Kommunens eget förråd

Länsstyrelsen ansvarar för länsförrådet. Kommunen ansvarar för det egna förrådet och här finns en samordnande funktion som gör beställningar.

Linköpings kommun har ett nära och kontinuerligt samarbete med Region Östergötland, där vi följer de riktlinjer som Region Östergötland fastställer gällande skyddsutrustning inom kommunal vård och omsorg.

Den skyddsutrustning vi använder är den som rekommenderas av Vårdhygien Region Östergötland. Vi följer alltid Socialstyrelsen föreskrift för basala hygienrutiner. Rörande smittskydd covid-19 följer vi dessutom vårdhygien, Region Östergötlands särskilda riktlinjer för smittskydd covid-19.

I första hand ansvarar varje enskild kommun för tillgången till skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel för de egna verksamheterna. Linköpings kommun har en egen organisation som arbetar med inköp av skyddsutrustning.

För att hantera frågor gällande skyddsutrustning har Linköpings kommun dialog om tillgång och efterfrågan med samverkansaktörer som Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Region Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötland har även i uppdrag att ha kontroll över behov och fördelning av skyddsutrustning i länet, samt att ta fram riktlinjer för hur inköp, lagerhållning och fördelning ska hanteras och fungera.

Linköpings kommun arbetar på många olika sätt för att säkerställa tillgången på skyddsutrustning. För att öka tryggheten i våra verksamheter är det här ett av våra mest prioriterade områden. Vi kan idag möta behoven som de sett ut hittills.

För att hantera frågor gällande skyddsutrustning för Linköpings kommun dialog om tillgång och efterfrågan med samverkansaktörer som Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Region Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötland har i uppdrag att ha kontroll över behov och fördelning av skyddsutrustning i länet, samt att ta fram riktlinjer för hur inköp, lagerhållning och fördelning ska hanteras och fungera.

Linköpings kommun har också en egen organisation som arbetar med inköp av skyddsutrustning.

Besöksförbud

Linköpings kommun införde besöksstopp på sina äldreboenden den 20 mars som sedan blev ett allmänt besöksförbud beslutat av Sveriges regering den 30 mars.

För att skydda de mest sårbara med anledning av utbrottet av covid-19 har Linköpings kommun infört besöksförbud på samtliga servicehus, vårdbostäder och korttidsboenden för äldre. Det gäller både besök av anhöriga och utomstående, med undantag för besök hos brukare som befinner sig i livets slutskede eller personer med särskilda behov. Sådana undantag beslutas om av verksamhetschef vid respektive boende.

För att inte riskera att riskgrupper smittas och därmed bidra till smittspridningen i samhället avråder Linköpings kommun starkt från att besöka äldre inom våra omsorgsverksamheter. Vi har förståelse för att beslutet påverkar många äldre och anhöriga, men vädjar till alla att respektera besöksförbudet. Fokus är att skydda riskgrupper och sårbara personers hälsa. Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka.

Besöksförbudet hindrar inte promenader utanför boendet. Promenader kan exempelvis ske tillsammans med personal eller med anhöriga och vänner. När det gäller hur man kan genomföra aktiviteter utanför boendet, så som promenader ute i naturen, kan man hålla sig uppdaterad hos Folkhälsomyndigheten om aktuell information om hur man skyddar sig själv och andra från att smittas. Folkhälsomyndigheten har allmänna råd som riktar sig till den som är över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper. De bör bland annat begränsa sina sociala kontakter och undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker, eller vistas på andra platser där människor samlas.

Det har förekommit att anhöriga trots besöksförbudet kommit till äldreboenden. I några fall har man valt att mötas utomhus och vi har ingen rätt att låsa in de äldre på våra boenden. Vi vill verkligen vädja till anhöriga att respektera besöksförbudet och hjälpa till att skydda våra äldre i riskgrupperna. Vi måste alla ta ett ansvar i att försöka bromsa smittspridningen och det är särskilt angeläget att minimera riskerna för att smitta sprids på våra äldreboenden.

Med anledning av smittrisken av den nya sjukdomen covid-19 har Linköpings kommun tagit beslutet att införa besöksstopp i gruppbostäder för äldre inom LSS och socialpsykiatri. Beslutet är taget för att skydda riskgrupper och förhindra att dina närstående blir smittade. Beslutet gäller tills annat meddelas. Kommunen har även infört besöksförbud på samtliga servicehus, vårdbostäder, trygghetsboenden och korttidsboenden för äldre.

Den 19 mars togs beslut att stänga Friskvårdsgymmet på Åleryd samt de sex mini-gymmen som finns på servicehus/trygghetsboenden i kommunen. Dessutom stängde Hagdahls seniorcenter sin verksamhet.

Den 18 mars beslutades att lunch och fritidsaktiviteter på servicehus, trygghetsboenden och vårdboenden endast är öppet för de boende.

Smittspridning och proaktivt arbete

Linköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer om hur smittspridning ska undvikas och har ett nära och kontinuerligt samarbete med Region Östergötland, där vi följer de riktlinjer som Region Östergötland fastställer gällande skyddsutrustning och motverkande av smittspridning inom kommunal vård och omsorg.

Det här betyder exempelvis att frisk personal arbetar och sjuk personal stannar hemma, i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi följer alltid Socialstyrelsen föreskrift för basala hygienrutiner. Rörande smittskydd covid-19 följer vi dessutom vårdhygien, Region Östergötlands särskilda riktlinjer för smittskydd covid-19.

Vi har största fokus på basala hygienrutiner. I detta innefattas noggrann handhygien och användning av handsprit, byte av arbetskläder dagligen eller oftare vid behov, användning av skyddsutrustning och städning av verksamheten. Vi försöker hålla lämpligt avstånd till våra brukare. Vi arbetar också för hög kontinuitet så att vi i möjligaste mån minimerar det antal medarbetare som kommer i kontakt med respektive brukare.

Vi har full förståelse för om det finns oro för smitta bland vår personal. Linköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer om hur smittspridning ska undvikas och har ett nära och kontinuerligt samarbete med Region Östergötland, där vi följer de riktlinjer som Region Östergötland fastställer gällande skyddsutrustning och motverkande av smittspridning inom kommunal vård och omsorg.

Det här betyder exempelvis att frisk personal arbetar och sjuk personal stannar hemma, i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi följer alltid Socialstyrelsen föreskrift för basala hygienrutiner. Rörande smittskydd covid-19 följer vi dessutom vårdhygien, Region Östergötlands särskilda riktlinjer för smittskydd covid-19.

Vi har största fokus på basala hygienrutiner. I detta innefattas noggrann handhygien och användning av handsprit, byte av arbetskläder dagligen eller oftare vid behov, användning av skyddsutrustning och städning av verksamheten. Vi har basala hygienrutiner och försöker hålla lämpligt avstånd till våra brukare. Vi arbetar också för hög kontinuitet så att vi i möjligaste mån minimerar antal medarbetare i kontakt med var och en av brukare.

Riskbedömningar utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittskydd görs och uppdateras regelbundet ute i verksamheten. Oro är en faktor som berörs och riskbedöms.

Det är infektionsläkare vid Region Östergötland som beslutar om provtagning ska göras.

Vi som arbetsgivare för ingen statistik över orsak till sjukanmälning. Om en medarbetare testas positivt och vi har vetskap om det får vi inte bryta mot offentlighets- och sekretesslagen. En arbetsgivare får inte sprida uppgifter om en medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om att det finns minsta risk att det kan skada denne.

Medarbetare som känner sig sjuka, även lindriga symptom, ska stanna hemma och bli hemma två dagar efter att man är symtomfri.

Insatser för att skapa fler tillgängliga lokaler och långsiktiga lösningar pågår, vi arbetar bland annat för att få igång nya korttidsplatser.

Vi arbetar intensivt för att säkra bemanningen inom våra vård- och omsorgsverksamheter och det arbetet är en av våra största prioriteringar just nu. Vi eftersträvar en överkapacitet i bemanning och ambitionen är att erbjuda trygga AVA-anställningar (allmän visstidsanställning) inför nyrekryteringar så väl som till redan befintliga timvikarier.

Vi har även inrättat ett centralt rekryteringscenter i syfte att lyfta rekryteringsfrågan från verksamheterna för att avlasta och ge dem förutsättningar att hantera kärnverksamheten vård och omsorg.

Vi erbjuder studenter vid undersköterskeprogrammet och sjuksköterskeprogrammet anställning från åk 3.

Det finns också ett stort engagemang internt inom Linköpings Kommun för att stötta upp i äldreomsorgen. Ett exempel är från vår egen utförarorganisation Leanlink där just nu 16 personer anmält sig frivilligt för att stötta upp i äldreomsorgens verksamheter. De här personerna har bakgrund från bland annat verksamheter som Råd & Stöd, Idrott & Arbetsmarknadsservice och Kost & Restaurang, och arbetar i vanliga fall som exempelvis kockar, arbetsledare, cafévärdinnor och undersköterskor.

 • Linköpings kommun arbetar för ett utökat antal korttidsplatser.
 • Linköpings kommun har utökat sin tillgänglighet genom att bland annat göra den myndighetsutövning, som finns till som akut hjälp till äldre, tillgänglig även på helger och röda dagar. Under dessa tider hanteras akuta insatser som inte kan vänta till nästkommande vardag.
 • Anhörigcenter, som är ett stöd för den som hjälper eller vårdar en anhörig eller nära vän som är sjuk, har fått ett förändrat uppdrag som handlar om att mildra oron hos anhöriga. En telefonlinje har upprättats för att anhöriga ska kunna ringa in och ställa frågor som rör nya sjukdomen covid-19.
 • Vi arrangerar sociala aktiviteter för äldre genom exempelvis Resurspoolen. En redan befintlig och etablerad frivilligorganisation som verkar för att utveckla det sociala innehållet i vardagen för äldre personer. Bland annat arrangeras utomhuskonserter vid äldreboenden.

När det gäller sociala aktiviteter för äldre pågår insatser på lite olika sätt. Det handlar bland annat om att minska den sociala isolering som uppstår när många blir isolerade, främst äldre hemma.

Vi arrangerar sociala aktiviteter för äldre genom exempelvis Resurspoolen. En redan befintlig och etablerad frivilligorganisation som verkar för att utveckla det sociala innehållet i vardagen för äldre personer. Bland annat arrangeras utomhuskonserter vid äldreboenden.

Som läget är i dag har vi daglig verksamhet öppent. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som bland annat innebär att är brukaren frisk får denne besöka daglig verksamhet. Om brukaren visar symtom på sjukdom får denne stanna hemma.

Under Corona-pandemin ska deltagare i daglig verksamhet och öppna verksamheter inom socialpsykiatrin få habiliteringsersättning och stimulansersättning för planerad tid även om de inte deltar i verksamheten. Detta gäller från och med 1 maj.

Kontakta Östgötatrafiken och Region Östergötland som har det yttersta ansvaret.

Alla som har sjukvårdsbehov ska vända sig till 1177. Information om coronaviruset covid -19 kan även fås via 113 13.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 maj 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: