Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information om vård och omsorg med anledning av coronaviruset

Linköpings kommun följer utvecklingen och arbetar aktivt för att kunna erbjuda alla behövande en väl fungerande vård och omsorg.

Med anledning av det aktuella läget måste Linköpings kommun löpande fatta beslut som på olika sätt påverkar de kommunala verksamheterna inom vård och omsorg. Besluten kan förändras utifrån rådande läge. Fokus i allt arbete är att ge en god vård och omsorg och att skydda sårbara personer.

Åtgärder och beslut för att minska risken för smittspridning i vård- och omsorgsverksamheter

  • Våra medarbetare följer de regler som gäller för god vårdhygien.
  • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har sjukdomssymptom.
  • Vi har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer.
  • Vi har en tät dialog med våra utförare, Region Östergötland, övriga kommuner i länet och andra viktiga aktörer.

Besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har fattat ett nationellt beslut om besöksförbud på äldreboenden som gäller till och med 30 september 2020. Besöksförbudet gäller samtliga servicehus, vårdbostäder och korttidsboenden för äldre. Det gäller både besök av anhöriga och utomstående, med undantag för besök hos personer som befinner sig i livets slutskede eller personer som har särskilda behov. Sådana undantag beslutas om av verksamhetschef vid respektive boende.

Besöksförbudet upphör 1 oktober

Vid regeringens presskonferens den 15 september meddelades att besöksförbudet upphör den 1 oktober. Som stöd till verksamheterna kommer Folkhälsomyndigheten bland annat att ta fram rekommendationer för säkra besök. Socialstyrelsen har haft i uppdrag att redovisa vilka regelverk på myndighetsnivå som kan ersätta besöksförbudet om det tas bort. I förslaget till föreskrift, som nu går på remiss, finns bland annat bestämmelser om att den som är verksamhetsansvarig ska fastställa rutiner för hur man kan arbeta i boendet för att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

Linköpings kommun möjliggör säkra möten utomhus på äldreboenden

Ett säkert möte är en planerad träff mellan boende och närstående som sker utomhus och på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras. Säkra möten kan bara göras utomhus eftersom det råder besöksförbud på alla våra äldreboenden.

In- och utflyttning på äldreboenden

Med anledning av besöksförbudet på servicehus och vårdboenden för äldre har Linköpings kommun utformat ett samordnat stöd i samband med inflyttning och utflyttning.

Linköpings kommun samordnar avgiftsfritt:

Vid inflytt:

  • nödvändig paketering
  • transport av bohag till boendet
  • uppackning samt möblering

Vid utflytt:

  • flyttstädning
  • paketering
  • magasinering (som längst 3 månader) alternativt utkörning av tillhörigheter till anhöriga inom Linköpings kommun eller till deponi

Frågor och mer information: Kontakta verksamhetschef vid aktuellt boende.

Daglig verksamhet och öppna verksamheter inom socialpsykiatrin

Från och med 2020-05-01 får deltagare i daglig verksamhet och öppna verksamheter inom socialpsykiatrin habiliteringsersättning och stimulansersättning för planerad tid även om de inte deltar i verksamheten.

Ändring i hemtjänstens tillsyn

Från och med vecka 15 är insatsen tillsyn i hemtjänsten förändrad. För de som har tillsyn nattetid är den fysiska tillsynen ersatt med en digital tillsyn med stöd av trygghetskamera. Dagtid ersätts tillsynen med telefonservice.

Lunch och fritidsverksamheter på äldreboenden begränsas

Från och med 2020-03-18 är lunch och fritidsaktiviteter vid servicehus, trygghetsboenden och vårdboenden endast är öppna för de boende. Matkorg levereras som vanligt till de som har detta som hemtjänstinsats.

Från och med 2020-03-19 har Friskvårdsgymmet på Åleryd, de sex mini-gymmen som finns på några servicehus och trygghetsboenden i kommunen samt Hagdahls seniorcenter stängt.

Åtgärder och beslut för att ge ökat stöd och hjälp

Resurspoolen

Resurspoolen kan via telefon ge stöd till personer som är 70+ och som vill prata om sin situation. De kan också anordna gårdsmusik vid servicehus och trygghetsboenden.

Telefon: 013-20 87 50 klockan 10.00-12.00 vardagar, 070-365 30 41 (ordförande).

Surfplattor kan hjälpa äldre att bryta social isolering

Hemtjänsttagare i Linköping kan låna surfplattor av kommunen. Totalt har 199 surfplattor köpts in, varav 149 stycken används inom hemtjänsten och resterande har kompletterat surfplattor som sedan tidigare finns tillgängliga för boende i vårdbostäder. Surfplattorna har förmedlats till utförarna av hemtjänst som sedan i samråd med hemtjänsttagarna fördelar dem.

Anhörigcenter - för dig som känner oro för en närstående

Linköpings kommuns Anhörigcenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka.

Mottagning för dig som behöver skydd på grund av våld i nära relation

Social- och omsorgsförvaltningen öppnade 2020-04-16 en mottagning för personer som är över 20 år och i behov av skydd på grund av våld i nära relation. Mottagningen är öppen vardagar klockan 8.00-16.00. Telefonnummer: 013-26 22 50. Om du behöver akut hjälp kvällar och helger kan du vända dig till Socialjouren.

Akut hjälp till äldre på kvällar, helger och röda dagar

Kontakta socialjouren som är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid.

Senast uppdaterad den 16 september 2020