Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om vård och omsorg med anledning av coronaviruset

Allmänt

Vi ser idag en allmän smittspridning i hela samhället, detsamma gäller för kommunens olika verksamheter.

Som läget är idag har Linköpings kommun tillgång till skyddsutrustning och bemanningen är god.

Vi ser idag en allmän smittspridning i hela samhället, detsamma gäller för kommunens olika verksamheter.

Linköpings kommun arbetar aktivt för att begränsa smittspridningen. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för hur smittspridning ska undvikas. Det här betyder exempelvis att frisk personal arbetar och sjuk personal stannar hemma. Vi följer alltid Socialstyrelsens föreskrift för basala hygienrutiner. Rörande smittskydd covid-19 följer vi dessutom vårdhygien, Region Östergötlands särskilda riktlinjer för smittskydd covid-19.

Linköpings kommun införde besöksstopp på sina äldreboenden den 20 mars som utvecklades till ett allmänt besöksförbud beslutat av Sveriges regering den 30 mars.

Vård av äldre

Ja, äldre får vård på sjukhus om bedömning görs att personen skulle vara hjälpt av det. Medicinsk bedömning görs alltid av läkare.

Det görs alltid en individuell vårdplan för varje person där behovet av vårdinsatser beskrivs. Vårdplanen kommuniceras med den äldre och närstående om samtycke till detta finns. Principen ”lika vård för alla” är grundläggande och prioriteringar och mediciniska bedömningar görs alltid i samråd med läkare.

Kommunen har valt att aktivt informera om hur många boenden i kommunen som har konstaterad Corona-smitta. Kommunen informerar dock inte aktivt om vilka dessa boenden är. Det beror på att kommunens enheter varierar mycket i storlek. På små enheter skulle en sådan information kunna medföra att sekretessen för någons hälsotillstånd röjs. Som kommun kan vi inte lämna ut information som riskerar att röja uppgift om en persons hälsotillstånd då sådan uppgift omfattas av sekretess.

Brukaren väljer själv om anhöriga ska informeras eller inte. Som nära anhörig till en person på ett boende i kommunen får man därför i de allra flesta fall veta om ens anhörig är smittad med covid-19.

Som regel skiljer vi på vilka som arbetar med brukare med verifierad covid-19 och brukare utan verifierad smitta. Om detta inte är möjligt kan det hända att samma personal vårdar båda grupperna. Personalen har en riskmedvetenhet, använder skyddsutrustning och framför allt är mycket noggranna med basala hygienrutiner.

När någon konstateras vara smittad eller misstänks vara smittad av covid-19 vårdas den personen enligt särskilda rutiner. Det betyder att brukaren isoleras i sin lägenhet och att vården bedrivs inne i lägenheten.

Verksamheten följer de riktlinjer som finns för att vårda personer med verifierad covid-19 och för att förhindra smittspridning.

Digital tillsyn

Med anledning av Corona-pandemin har Äldrenämnden fattat beslut om förändringar i hemtjänstens tillsyn av brukare. Detta för att minska smittspridningen och säkra personalresurser på bästa sätt.

För de brukare som har tillsyn nattetid ersätts den fysiska tillsynen med en digital tillsyn med stöd av en trygghetskamera. Dagtid ersätts tillsynen med telefonservice.

Trygghetskameran aktiveras under de tidpunkter som den fysiska tillsynen skulle ha genomförts. Tillsynen genomförs av personal på larmcentral som vid avvikelser kontaktar hemtjänstpersonal omgående för säkerställande av hembesök eller telefonsamtal. Tillsyn görs enbart vid de tillfällen som ordinarie tillsyn skulle ha genomförts. Övrig tid är kameran avstängd. Inga bilder sparas.

Skyddsutrustning

Tillgången på skyddsutrustning är en prioriterad fråga för Linköpings kommun och vi arbetar kontinuerligt för att säkra tillgången.

I första hand ansvarar varje enskild kommun för tillgången till skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel för de egna verksamheterna. Linköpings kommun har en egen organisation som arbetar med inköp av skyddsutrustning.

För att hantera frågor gällande skyddsutrustning har Linköpings kommun dessutom dialog om tillgång och efterfrågan med samverkansaktörer som Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Region Östergötland. Linköpings kommun har fått i uppdrag att samordna ett länsförråd för länets alla kommuner. Länsstyrelsen ansvarar för tilldelning av akuta behov (48h) i övrigt beställer kommunerna från lagret för att täcka sina behov. 

Idag har vi säkrat tillgången av skyddsutrustning till alla verifierade fall av covid-19, samt till de misstänkta fall kommunen har kännedom om. Vi har ca 300 000 munskydd i vårt lager. När vi har räknat på munskydd för 2020 och 2021 har vi sagt att 165 000 munskydd är målet för klara våg två, tre och fyra. Det innebär alltså att vi har god lagerhållning och klarar 2020 och 2021. Skyddshandskar som också är en produkt som är svår att få tag på är säkrade och kommunen jobbar på att beställa in ytterligare.

Idag har vi skyddsutrustning till alla verifierade fall av covid-19, samt till de misstänkta fall kommunen har kännedom om.

Fördelningen av skyddsutrustning i kommunens verksamheter sker enligt den tillgång vi har och där behov finns i våra verksamheter och vi inventerar kontinuerligt tillgången. Tillgången på skyddsutrustning rapporteras skriftligt varje vecka till alla fackliga organisationer inom vård och omsorg.

Linköpings kommun har ett nära och kontinuerligt samarbete med Region Östergötland, där vi följer de riktlinjer som Region Östergötland fastställer gällande skyddsutrustning inom kommunal vård och omsorg.

Den skyddsutrustning vi använder är den som rekommenderas av Vårdhygien Region Östergötland. Vi följer alltid Socialstyrelsen föreskrift för basala hygienrutiner. Rörande smittskydd covid-19 följer vi dessutom vårdhygien, Region Östergötlands särskilda riktlinjer för smittskydd covid-19.

I första hand ansvarar varje enskild kommun för tillgången till skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel för de egna verksamheterna. Linköpings kommun har en egen organisation som arbetar med inköp av skyddsutrustning.

För att hantera frågor gällande skyddsutrustning har Linköpings kommun dessutom dialog om tillgång och efterfrågan med samverkansaktörer som Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Region Östergötland.

Linköpings kommun har fått i uppdrag att samordna ett länsförråd för länets alla kommuner. Länsstyrelsen ansvarar för tilldelning av akuta behov (48h) i övrigt beställer kommunerna från lagret för att täcka sina behov.

Besöksförbud äldreboenden

Linköpings kommun införde besöksstopp på sina äldreboenden den 20 mars som sedan blev ett allmänt besöksförbud beslutat av Sveriges regering den 30 mars.

För att skydda de mest sårbara med anledning av utbrottet av covid-19 har regeringen infört besöksförbud på samtliga servicehus, vårdbostäder och korttidsboenden för äldre. Det gäller både besök av anhöriga och utomstående, med undantag för besök hos brukare som befinner sig i livets slutskede eller personer med särskilda behov. Sådana undantag beslutas om av verksamhetschef vid respektive boende.

För att inte riskera att riskgrupper smittas och därmed bidra till smittspridningen i samhället avråder Linköpings kommun starkt från att besöka äldre inom våra omsorgsverksamheter. Vi har förståelse för att beslutet påverkar många äldre och anhöriga, men vädjar till alla att respektera besöksförbudet. Fokus är att skydda riskgrupper och sårbara personers hälsa. Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka.

Besöksförbudet hindrar inte promenader utanför boendet. Promenader kan exempelvis ske tillsammans med personal eller med anhöriga och vänner.

Finns det några undantag då besöksförbudet inte gäller?

I dagsläget kommer inte Linköpings Kommun, eller länets övriga kommuner, att tillåta undantag för besök på äldreboende vid uppvisande av ett godkänt intyg på att man har antikroppar. Linköpings kommun har anslutit sig till den länsgemensamma rekommendationen om att fortsätta satsa på säkra möten utomhus.

Sedan tidigare har Linköpings kommun rutiner för att möjliggöra säkra möten utomhus, närvaro vid livets slutskede på våra äldreboenden och när särskilda behov föreligger. Det är detta som även fortsättningsvis kommer att gälla vid besök på våra äldreboenden.

När det gäller hur man kan genomföra aktiviteter utanför boendet, så som promenader ute i naturen, kan man hålla sig uppdaterad hos Folkhälsomyndigheten om aktuell information om hur man skyddar sig själv och andra från att smittas. Folkhälsomyndigheten har allmänna råd som riktar sig till den som är över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper. De bör bland annat begränsa sina sociala kontakter och undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker, eller vistas på andra platser där människor samlas.

Med anledning av smittrisken av den nya sjukdomen covid-19 har Linköpings kommun tagit beslutet att införa besöksstopp i gruppbostäder för äldre inom LSS och socialpsykiatri. Beslutet är taget för att skydda riskgrupper och förhindra att dina närstående blir smittade.

Den 19 mars togs beslut att stänga Friskvårdsgymmet på Åleryd samt de sex mini-gymmen som finns på servicehus/trygghetsboenden i kommunen. Dessutom stängde Hagdahls seniorcenter sin verksamhet.

Den 18 mars beslutades att lunch och fritidsaktiviteter på servicehus, trygghetsboenden och vårdboenden endast är öppet för de boende.

Säkra möten

Ett säkert möte är vad Linköpings kommun kallar en arrangerad träff utomhus mellan boende och närstående så de kan träffas under rådande besöksstopp på grund av Coronapandemin. Det är ett möte som är utomhus och bokas via verksamheten som väljer passande och tillgängligt alternativ.

Utöver ett säkert möte kan boende och du som närstående fortfarande ta promenader utanför boendet, med med distans. Promenader kan exempelvis ske tillsammans med personal eller med anhöriga och vänner.

Alla säkra möten kommer att ske utomhus då det är besöksförbud på alla våra vård- och omsorgsverksamheter. För att undvika smittspridning men ändå kunna träffa anhörig finns två alternativa lösningar för mötesplatsen. Det är verksamheten som väljer passande och tillgängligt alternativ:

1 Utan plexiglasskärmar

  • Mötesplatsen möbleras så att det reglerar avståndet, minst 2 meter, mellan närstående och boende. 

2 Med plexiglasskärm

  • Möbleras med mindre bord på var sida av plexiglasskärmen.
  • Verksamheten har möjlighet att begränsa antalet besökare för att säkerställa att mötet kan genomföras på säkert sätt.

Tänk på att du som närstående och boende inte ska hantera samma föremål, såsom kaffekanna, kakfat, tidning med mera.

Eftersom alla säkra möten sker utomhus går det ihop med besöksförbudet. Viktigt att komma ihåg är att det är verksamheten som gör en riskbedömning och därefter väljer passande och tillgängligt alternativ.

Besöksförbudet hindrar inte heller promenader utanför boendet. Promenader kan exempelvis ske tillsammans med personal eller med anhöriga och vänner. När det gäller hur man kan genomföra aktiviteter utanför boendet, så som promenader ute i naturen, kan man hålla sig uppdaterad hos Folkhälsomyndigheten om aktuell information om hur man skyddar sig själv och andra från att smittas.

Linköpings kommun har en rutin för hur mötena ska gå till och följer noga Folkhälsomyndighetens och Region Östergötlands rekommendationer.

Verksamheterna har utsedd personal som ansvarar för att mötena genomförs på ett säkert sätt. Mötena måste bokas i förväg och personal ser bland annat till att du som närstående och boende kommer till mötesplatsen via olika vägar. Personalen ser till att distansen hålls, att bordsytor och plexiglasskärm rengörs mellan besöken.

Information finns tillgänglig för besökarna inför besöket och det är viktigt att alla tar del av och respekterar de regler som gäller vid besöket.

Flertalet boende erbjuder säkra möten utomhus – antingen med eller utan plexiglas. Ta kontakt med aktuellt boende för detaljerad information. Varje möte måste dock riskbedömas och bokas i förväg med verksamheten som gör avvägning och väljer passande och tillgängligt alternativ för ett säkert möte.  

Alla boenden har inte plexiglasskivor. Det är upp till varje verksamhet att bedöma behovet av detta.

Provtagning

Vård och omsorgsverksamheterna inom Linköpings kommun följer Region Östergötlands direktiv om provtagning både för patienter/brukare och personal. Det innebär att det är Regionen som beslutar hur provtagningen ska gå till. Den utvidgade provtagningen innebär att samtliga patienter/brukare och personal med symptom erbjuds provtagning.

För aktuell information om provtagning:

Smittspridning och proaktivt arbete

Linköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer om hur smittspridning ska undvikas och har ett nära och kontinuerligt samarbete med Region Östergötland, där vi följer de riktlinjer som Region Östergötland fastställer gällande skyddsutrustning och motverkande av smittspridning inom kommunal vård och omsorg.

Det här betyder exempelvis att frisk personal arbetar och sjuk personal stannar hemma, i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi följer alltid Socialstyrelsen föreskrift för basala hygienrutiner. Rörande smittskydd covid-19 följer vi dessutom vårdhygien, Region Östergötlands särskilda riktlinjer för smittskydd covid-19.

Vi har största fokus på basala hygienrutiner. I detta innefattas noggrann handhygien och användning av handsprit, byte av arbetskläder dagligen eller oftare vid behov, användning av skyddsutrustning och städning av verksamheten. Vi försöker hålla lämpligt avstånd till våra brukare. Vi arbetar också för hög kontinuitet så att vi i möjligaste mån minimerar det antal medarbetare som kommer i kontakt med respektive brukare.

Vi har full förståelse för om det finns oro för smitta bland vår personal. Linköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer om hur smittspridning ska undvikas och har ett nära och kontinuerligt samarbete med Region Östergötland, där vi följer de riktlinjer som Region Östergötland fastställer gällande skyddsutrustning och motverkande av smittspridning inom kommunal vård och omsorg.

Det här betyder exempelvis att frisk personal arbetar och sjuk personal stannar hemma, i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi följer alltid Socialstyrelsen föreskrift för basala hygienrutiner. Rörande smittskydd covid-19 följer vi dessutom vårdhygien, Region Östergötlands särskilda riktlinjer för smittskydd covid-19.

Vi har största fokus på basala hygienrutiner. I detta innefattas noggrann handhygien och användning av handsprit, byte av arbetskläder dagligen eller oftare vid behov, användning av skyddsutrustning och städning av verksamheten. Vi har basala hygienrutiner och försöker hålla lämpligt avstånd till våra brukare. Vi arbetar också för hög kontinuitet så att vi i möjligaste mån minimerar antal medarbetare i kontakt med var och en av brukare.

Riskbedömningar utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittskydd görs och uppdateras regelbundet ute i verksamheten. Oro är en faktor som berörs och riskbedöms.

Ja, om de uppfyller direktiven från Region Östergötland för provtagning (se "Provtagning" ovan).

Vi som arbetsgivare för ingen statistik över orsak till sjukanmälning. Om en medarbetare testas positivt och vi har vetskap om det får vi inte bryta mot offentlighets- och sekretesslagen. En arbetsgivare får inte sprida uppgifter om en medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om att det finns minsta risk att det kan skada denne.

Medarbetare som känner sig sjuka, även lindriga symptom, ska stanna hemma och bli hemma två dagar efter att man är symtomfri.

Insatser för att skapa fler tillgängliga lokaler och långsiktiga lösningar pågår, vi arbetar bland annat för att få igång nya korttidsplatser.

Vi arbetar intensivt för att säkra bemanningen inom våra vård- och omsorgsverksamheter och det arbetet är en av våra största prioriteringar just nu. Vi eftersträvar en överkapacitet i bemanning och ambitionen är att erbjuda trygga AVA-anställningar (allmän visstidsanställning) inför nyrekryteringar så väl som till redan befintliga timvikarier.

Vi har även inrättat ett centralt rekryteringscenter i syfte att lyfta rekryteringsfrågan från verksamheterna för att avlasta och ge dem förutsättningar att hantera kärnverksamheten vård och omsorg.

Vi erbjuder studenter vid undersköterskeprogrammet och sjuksköterskeprogrammet anställning från åk 3.

Det finns också ett stort engagemang internt inom Linköpings Kommun för att stötta upp i äldreomsorgen. Ett exempel är från vår egen utförarorganisation Leanlink där just nu 16 personer anmält sig frivilligt för att stötta upp i äldreomsorgens verksamheter. De här personerna har bakgrund från bland annat verksamheter som Råd & Stöd, Idrott & Arbetsmarknadsservice och Kost & Restaurang, och arbetar i vanliga fall som exempelvis kockar, arbetsledare, cafévärdinnor och undersköterskor.

  • Linköpings kommun arbetar för ett utökat antal korttidsplatser.
  • Linköpings kommun har utökat sin tillgänglighet genom att bland annat göra den myndighetsutövning, som finns till som akut hjälp till äldre, tillgänglig även på helger och röda dagar. Under dessa tider hanteras akuta insatser som inte kan vänta till nästkommande vardag.
  • Anhörigcenter, som är ett stöd för den som hjälper eller vårdar en anhörig eller nära vän som är sjuk, har fått ett förändrat uppdrag som handlar om att mildra oron hos anhöriga. En telefonlinje har upprättats för att anhöriga ska kunna ringa in och ställa frågor som rör nya sjukdomen covid-19.
  • Vi arrangerar sociala aktiviteter för äldre genom exempelvis Resurspoolen. En redan befintlig och etablerad frivilligorganisation som verkar för att utveckla det sociala innehållet i vardagen för äldre personer. Bland annat arrangeras utomhuskonserter vid äldreboenden.

När det gäller sociala aktiviteter för äldre pågår insatser på lite olika sätt. Det handlar bland annat om att minska den sociala isolering som uppstår när många blir isolerade, främst äldre hemma.

Vi arrangerar sociala aktiviteter för äldre genom exempelvis Resurspoolen. En redan befintlig och etablerad frivilligorganisation som verkar för att utveckla det sociala innehållet i vardagen för äldre personer. Bland annat arrangeras utomhuskonserter vid äldreboenden.

Som läget är i dag har vi daglig verksamhet öppent. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som bland annat innebär att är brukaren frisk får denne besöka daglig verksamhet. Om brukaren visar symtom på sjukdom får denne stanna hemma.

Under Corona-pandemin ska deltagare i daglig verksamhet och öppna verksamheter inom socialpsykiatrin få habiliteringsersättning och stimulansersättning för planerad tid även om de inte deltar i verksamheten. Detta gäller från och med 1 maj.

Anhörigcenter finns till som ett stöd alla de anhöriga över 18 år som tar hand om eller känner oro för en närstående som är sjuk, äldre eller funktionshindrad med behov av stöd och hjälp.

Med anledning av den pågående coronapandemin har Anhörigcenter fått ett förändrat uppdrag, där man ska erbjuda samtalsstöd, framförallt över telefon.

Medarbetarna vid Anhörigcenter kallas anhörigkonsulenter. De kan inte uttala sig i ärenden som rör enskilda men kan ge stöd och vägledning. Anhörigcenter kan också ge stöd till den som förlorat en nära anhörig och behöver någon att prata med.

Det kan handla om frågor som hur jag ska orka fortsätta, hur ska jag förhålla mig till mina anhöriga, hur fungerar det med hemtjänst och vilka olika boendeformer finns det med mera.

Öppettider och mer information:

 

Kontakta Östgötatrafiken och Region Östergötland som har det yttersta ansvaret.

Alla som har sjukvårdsbehov ska vända sig till 1177. Information om coronaviruset covid -19 kan även fås via 113 13.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 juli 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: