Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om vård och omsorg med anledning av coronaviruset

Allmänt

Här finns uppdaterad information om antalet sjukdomsfall i covid-19 inom Linköpings kommuns vård och omsorgsverksamheter.

Som läget är idag har Linköpings kommun god tillgång till skyddsutrustning och vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa en god bemanning.

Linköpings kommun har arbetat och fortsätter att arbeta aktivt för att begränsa smittspridningen. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för hur smittspridning ska undvikas. Det här betyder exempelvis att frisk personal arbetar och sjuk personal stannar hemma. Vi följer Socialstyrelsens föreskrift för basala hygienrutiner. Rörande smittskydd covid-19 följer vi dessutom vårdhygien, Region Östergötlands särskilda riktlinjer för smittskydd covid-19.

Vaccinering mot covid-19

För allmänna frågor och svar angående vaccineringen, se webbsidan för vaccinationsinformation.

Vård av äldre

Ja, äldre får vård på sjukhus om bedömning görs att personen skulle vara hjälpt av det. Medicinsk bedömning görs alltid av läkare.

Det görs alltid en individuell vårdplan för varje person där behovet av vårdinsatser beskrivs. Vårdplanen kommuniceras med den äldre och närstående om samtycke till detta finns. Principen ”lika vård för alla” är grundläggande och prioriteringar och mediciniska bedömningar görs alltid i samråd med läkare.

Här finns uppdaterad information om antalet sjukdomsfall i covid-19 på Linköpings kommuns äldreboenden:

Kommunen har valt att aktivt informera om hur många boenden i kommunen som har konstaterad Corona-smitta. Kommunen informerar dock inte aktivt om vilka dessa boenden är. Det beror på att kommunens enheter varierar mycket i storlek. På små enheter skulle en sådan information kunna medföra att sekretessen för någons hälsotillstånd röjs. Som kommun kan vi inte lämna ut information som riskerar att röja uppgift om en persons hälsotillstånd då sådan uppgift omfattas av sekretess.

Brukaren väljer själv om anhöriga ska informeras eller inte. Som nära anhörig till en person på ett boende i kommunen får man därför i de allra flesta fall veta om ens anhörig är smittad med covid-19.

Som regel skiljer vi på vilka som arbetar med brukare med verifierad covid-19 och brukare utan verifierad smitta. Om detta inte är möjligt kan det hända att samma personal vårdar båda grupperna. Personalen har en riskmedvetenhet, använder skyddsutrustning och framför allt är mycket noggranna med basala hygienrutiner.

När någon konstateras vara smittad eller misstänks vara smittad av covid-19 vårdas den personen enligt särskilda rutiner. Det betyder att brukaren isoleras i sin lägenhet och att vården bedrivs inne i lägenheten.

Verksamheten följer de riktlinjer som finns för att vårda personer med verifierad covid-19 och för att förhindra smittspridning.

Digital tillsyn

Med anledning av Corona-pandemin har Äldrenämnden fattat beslut om förändringar i hemtjänstens tillsyn av brukare. Detta för att minska smittspridningen och säkra personalresurser på bästa sätt.

För de brukare som har tillsyn nattetid ersätts den fysiska tillsynen med en digital tillsyn med stöd av en trygghetskamera. Dagtid ersätts tillsynen med telefonservice.

Trygghetskameran aktiveras under de tidpunkter som den fysiska tillsynen skulle ha genomförts. Tillsynen genomförs av personal på larmcentral som vid avvikelser kontaktar hemtjänstpersonal omgående för säkerställande av hembesök eller telefonsamtal. Tillsyn görs enbart vid de tillfällen som ordinarie tillsyn skulle ha genomförts. Övrig tid är kameran avstängd. Inga bilder sparas.

Skyddsutrustning

Tillgången till skyddsutrustning är mycket god och är en viktig fråga för Linköpings kommun. Vi har en egen organisation för att köpa in skyddsutrustning och har därför säkrat inköp för att möta en ökad efterfrågan.

På alla verksamheter har vi idag skyddsutrustning för alla misstänkta och konstaterade covid-19 brukare. Det saknas alltså inte någonstans inom Linköpings kommun.

Linköpings kommun har ett nära och kontinuerligt samarbete med Region Östergötland, där vi följer de riktlinjer som Region Östergötland fastställer gällande skyddsutrustning inom kommunal vård och omsorg.

Riktlinjer som Linköping kommun följer är Vårdhygienisk riktlinje vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19, kommunal vård och omsorg.

Det är upp till varje verksamhet att säkra upp skyddsutrustning till sina medarbetare, enligt arbetsmiljölagen. Linköpings kommun har säkrat upp en organisation där verksamheterna kan beställa skyddsutrustning av oss.

Provtagning

Vård och omsorgsverksamheterna inom Linköpings kommun följer Region Östergötlands direktiv om provtagning både för patienter/brukare och personal. Det innebär att det är Regionen som beslutar hur provtagningen ska gå till. Den utvidgade provtagningen innebär att samtliga patienter/brukare och personal med symptom erbjuds provtagning.

Aktuell information om provtagning: 

Smittspridning och proaktivt arbete

Linköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer om hur smittspridning ska undvikas och har ett nära och kontinuerligt samarbete med Region Östergötland, där vi följer de riktlinjer som Region Östergötland fastställer gällande skyddsutrustning och motverkande av smittspridning inom kommunal vård och omsorg.

Det här betyder exempelvis att frisk personal arbetar och sjuk personal stannar hemma, i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi följer alltid Socialstyrelsen föreskrift för basala hygienrutiner. Rörande smittskydd covid-19 följer vi dessutom vårdhygien, Region Östergötlands särskilda riktlinjer för smittskydd covid-19.

Vi har största fokus på basala hygienrutiner. I detta innefattas noggrann handhygien och användning av handsprit, byte av arbetskläder dagligen eller oftare vid behov, användning av skyddsutrustning och städning av verksamheten. Vi försöker hålla lämpligt avstånd till våra brukare. Vi arbetar också för hög kontinuitet så att vi i möjligaste mån minimerar det antal medarbetare som kommer i kontakt med respektive brukare.

Vi har full förståelse för om det finns oro för smitta bland vår personal. Linköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer om hur smittspridning ska undvikas och har ett nära och kontinuerligt samarbete med Region Östergötland, där vi följer de riktlinjer som Region Östergötland fastställer gällande skyddsutrustning och motverkande av smittspridning inom kommunal vård och omsorg.

Det här betyder exempelvis att frisk personal arbetar och sjuk personal stannar hemma, i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi följer alltid Socialstyrelsen föreskrift för basala hygienrutiner. Rörande smittskydd covid-19 följer vi dessutom vårdhygien, Region Östergötlands särskilda riktlinjer för smittskydd covid-19.

Vi har största fokus på basala hygienrutiner. I detta innefattas noggrann handhygien och användning av handsprit, byte av arbetskläder dagligen eller oftare vid behov, användning av skyddsutrustning och städning av verksamheten. Vi har basala hygienrutiner och försöker hålla lämpligt avstånd till våra brukare. Vi arbetar också för hög kontinuitet så att vi i möjligaste mån minimerar antal medarbetare i kontakt med var och en av brukare.

Riskbedömningar utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittskydd görs och uppdateras regelbundet ute i verksamheten. Oro är en faktor som berörs och riskbedöms.

Ja, om de uppfyller direktiven från Region Östergötland för provtagning (se "Provtagning" ovan).

Vi som arbetsgivare för ingen statistik över orsak till sjukanmälning. Om en medarbetare testas positivt och vi har vetskap om det får vi inte bryta mot offentlighets- och sekretesslagen. En arbetsgivare får inte sprida uppgifter om en medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om att det finns minsta risk att det kan skada denne.

Medarbetare som känner sig sjuka, även lindriga symptom, ska stanna hemma och bli hemma två dagar efter att man är symtomfri.

  • Linköpings kommun arbetar för ett utökat antal korttidsplatser.
  • Linköpings kommun har utökat sin tillgänglighet genom att bland annat göra den myndighetsutövning, som finns till som akut hjälp till äldre, tillgänglig även på helger och röda dagar. Under dessa tider hanteras akuta insatser som inte kan vänta till nästkommande vardag.
  • Anhörigcenter, som är ett stöd för den som hjälper eller vårdar en anhörig eller nära vän som är sjuk, har fått ett förändrat uppdrag som handlar om att mildra oron hos anhöriga. En telefonlinje har upprättats för att anhöriga ska kunna ringa in och ställa frågor som rör nya sjukdomen covid-19.
  • Vi arrangerar sociala aktiviteter för äldre genom exempelvis Resurspoolen. En redan befintlig och etablerad frivilligorganisation som verkar för att utveckla det sociala innehållet i vardagen för äldre personer. Bland annat arrangeras utomhuskonserter vid äldreboenden.

När det gäller sociala aktiviteter för äldre pågår fortsatt insatser på olika sätt. Det handlar bland annat om att minska den sociala isolering som uppstår när många blir isolerade.

Linköpings kommun erbjuder digitala verktyg och arrangerar sociala aktiviteter för äldre genom exempelvis digitala träffar och Resurspoolen. En redan befintlig och etablerad frivilligorganisation som verkar för att utveckla det sociala innehållet i vardagen för äldre personer. Bland annat tillåts utomhuskonserter vid äldreboenden.

Anhörigcenter finns till som ett stöd alla de anhöriga över 18 år som tar hand om eller känner oro för en närstående som är sjuk, äldre eller funktionshindrad med behov av stöd och hjälp.

Med anledning av den pågående coronapandemin har Anhörigcenter fått ett förändrat uppdrag, där man ska erbjuda samtalsstöd, framförallt över telefon.

Medarbetarna vid Anhörigcenter kallas anhörigkonsulenter. De kan inte uttala sig i ärenden som rör enskilda men kan ge stöd och vägledning. Anhörigcenter kan också ge stöd till den som förlorat en nära anhörig och behöver någon att prata med.

Det kan handla om frågor som hur jag ska orka fortsätta, hur ska jag förhålla mig till mina anhöriga, hur fungerar det med hemtjänst och vilka olika boendeformer finns det med mera.

Öppettider och mer information:

Linköpings kommun följer sedan pandemins utbrott Folkhälsomyndighetens och region Östergötlands rekommendationer och kommunen arbetar kontinuerligt med nödvändiga åtgärder som behöver vidtas. Nu bedömer Social- och omsorgsförvaltningens sammantaget att smittspridningen i våra verksamheter har minskat och utifrån att målgruppen inom LSS till stor del är vaccinerad med den första dosen ska samtliga målgrupper från och med 22 april åter ges möjlighet att delta i daglig verksamhet.

För att minimera risken för att smittspridningen tar ny fart bedömer förvaltningen att brukare tills den 9 augusti 2021 endast bör få delta i en (1) daglig verksamhet.

Tidigare såg vi en ökad smittspridning av covid-19 inom LSS då människor träffas och möts inom daglig verksamhet. För att aktivt bromsa smittspridningen inom vård- och omsorgsverksamheterna och i syfte att värna både brukare och medarbetares hälsa valde Linköpings kommun tidigare att begränsa deltagandet.

Nu när smittoläget är stabilt och vaccinering igång är det tid att successivt börja öppna upp daglig verksamhet.

Den 21 april 2021 har Social- och omsorgsnämnden fattat beslut om begränsningar av verkställighet för beslut om daglig verksamhet enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) ska från och med 2021-04-22 upphävas för samtliga målgrupper.  

Utifrån att målgruppen inom LSS till stor del är vaccinerad med den första dosen ska även personer som bor i gruppbostäder från och med den 22 april åter delta i daglig verksamhet, men med samma förbehåll som för personer i ordinärt boende och servicebostad. Deltagandet begränsas fortsatt till besök på en (1) daglig verksamhet.  

Kontakta Östgötatrafiken och Region Östergötland som har det yttersta ansvaret.

Alla som har sjukvårdsbehov ska vända sig till 1177. Information om coronaviruset covid -19 kan även fås via 113 13.

Senast uppdaterad den 21 april 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: