Hoppa till huvudinnehåll

Kommunens krisorganisation

Varje förvaltning har beredskap att ta emot larm och initiera krishantering genom att aktivera sin lokala krisledning.

Kommunens krisledning

Linköpings kommuns centrala krisledning aktiveras i det fall en kris inte kan hanteras av den drabbade förvaltningens lokala krisledning. Centrala krisledning kan komma att stödja den drabbade förvaltningen eller inrikta och samordna de krishanteringsåtgärder som behöver vidtas.

Varje förvaltning har beredskap att ta emot larm och initiera krishantering genom att aktivera sin lokala krisledning. Förvaltningschefen eller den som förvaltningschefen utser är beslutsfattande chef och leder sin verksamhet i krisen. Till stöd för beslutsfattaren finns en lokal krisledningsstab som leds av en stabschef och bemannas med personal från förvaltningen. Den lokala krisledningsstaben kan vid behov få stöd i krishanteringen av kommunens beredskapsfunktioner eller av den centrala krisledningen.

Den centrala krisledningen är krisledande chefs stab. Central krisledning aktiveras i det fall en kris inte kan hanteras självständigt av den drabbade förvaltningens lokala krisledning. Centrala krisledning aktiveras även då inriktning och samordning av krishanteringsåtgärder behöver vidtas på en kommunövergripande nivå

Att den centrala krisledningen aktiveras innebär inte att ansvaret för hantering av krisen övertas av den centrala krisledningen och kommunstyrelsen. Den nämnd vars verksamhet berörs är också den instans som har det yttersta ansvaret för hantering av krisen. Undantag kan dock förekomma vid extraordinär händelse i enlighet med Lag om kommuners och Regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (LEH 2006:544), då krisledningsnämnden har det fulla ansvaret för den samlade krishanteringen.

Vid en extraordinär händelse, krig eller krigsfara aktiveras andra krisledningsnivåer. 

Beredskapsfunktioner

Krisledande chef, tjänsteman i beredskap och kommunikatör i beredskap är beredskapsfunktioner i kommunens grundberedskap. Dessutom finns det en POSOM-grupp inom kommunens socialtjänst som kan aktiveras.

Kommundirektören är utsedd av kommunstyrelsen att leda kommunen även under kris och höjd beredskap, därmed är kommundirektören tillika kommunens krisledande chef. Krisledande chef ansvarar för att fatta strategiska beslut i syfte att åstadkomma inriktning och samordning av kommunens krishantering. Inriktning anger vad som ska åstadkommas, med samordning utgår från hur tillgängliga resurser ska användas på ett effektiv sätt samt om insatser och åtgärder som är nödvändiga att vidta kan genomföras tillsammans med annan aktör.

 

Vid kännedom om en händelse eller hot om händelse som kan föranleda kris, ska kommunens tjänsteman i beredskap (TiB) uppmärksamma den berörda förvaltningen om händelsen. Tjänsteman i beredskap är även den primära kontaktvägen för kommunens verksamheter och externa aktörer när en kris har inträffat. Vid en kris som medför att den centrala krisledningen aktiveras övergår tjänsteman i beredskap till att bli stabschef i den centrala krisledningsstaben.

Kommunala verksamheter och andra myndigheter larmar kommunens TiB via SOS KBA (SOS krisberedskapsavdelning) på tel. 08-454 21 55.

Allmänhet som vill lämna synpunkter eller uppmärksammar risker och faror ska inte använda ovanstående nummer. Under kontorstid kan allmänheten kontakta Kontakt Linköping. 

Kommunikatör i beredskap ska i samverkan med tjänsteman i beredskap, hantera frågor som handlar om kriskommunikation. Kommunikatör i beredskap ska snabbt kunna möta det omedelbara kommunikationsbehov som en krissituation medför. Ett sådant behov av kommunikationsinsatser kan behöva riktas internt inom kommunen, till aktörer utanför den kommunala organisationen och till invånare och besökare inom kommunens geografiska område.

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. POSOM-verksamheten är kommunens organisation för att tillgodose individens akuta behov vid stora olyckor och kriser då ordinarie resurser inte är tillgängliga eller räcker till. Kommunens socialtjänst ska bistå den som vistas i kommunen, då den enskilde inte kan ta hand om sig själv eller med hjälp av sitt nätverk tillgodose sina akuta behov i samband med en kris. Målet för den psykiska- och sociala omsorgen av drabbade människor är att ge nödvändigt stöd i den aktuella situationen och att förebygga psykisk ohälsa på sikt.

Vid beslut om att det behövs en stödinsats aktiveras POSOM-gruppen via POSOM-samordnaren på Social- och omsorgsförvaltningen. POSOM-gruppen tar kontakt med personer som är berörda av händelsen, direkt och indirekt. Om POSOM är aktiverat så har det skett en allvarlig händelse och den informationen kommuniceras på kommunens webb och sociala medier.

Senast uppdaterad den 3 maj 2023