Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trygghetsarbete

För att Linköping ska vara en trygg och säker kommun måste vi arbeta aktivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder tillsammans med våra samarbetspartner. Här har vi samlat information om insatser och samarbeten inom området.

Arbete mot kriminalitet och våldsbejakande extremism

Det brottsförebyggande arbetet kan delas upp i situationell och social brottsprevention. Det innebär att Linköpings kommun arbetar med att förhindra brott, dels genom att vidta åtgärder som försvårar brott i den offentliga miljön och dels genom att arbeta med människors benägenhet att begå brott.

De förebyggande insatserna är inte alltid tillräckliga. Linköpings kommun arbetar för att minska rekryteringen till kriminella grupper och förhindra att unga antar en kriminell livsstil. Därför arbetar kommunen i samverkan med andra myndigheter för att nå ungdomar i riskzonen och bidra till att ge dem ett alternativ till att kunna lämna den kriminella livsstilen. Social- och omsorgsförvaltningen samordnar detta arbete där också Leanlink Råd & Stöd har en viktig roll genom Brottsförebyggande gruppen, Fältverksamheten med flera.

Samverkansöverenskommelse med polisen

Kommunen och Polismyndigheten har tagit fram en gemensam samverkansöverenskommelse och aktivitetsplan som visar vad som ska prioriteras i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet fram till slutet av 2022.

De prioriterade samverkansområdena i aktivitetsplanen är:

  • Organiserad brottslighet
  • Otrygghet och brott i offentlig miljö
  • Ungdomsbrottslighet

Med utgångspunkt från aktivitetsplanen (Handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder (KS 2020-486) har kommunen och Polismyndigheten tagit fram ett medborgarlöfte (KS 2018-98) som syftar till att månadsvis redovisa resultaten av de åtgärder kommunen och Polisen valt att lyfta fram från aktivitetsplanen i medborgarlöftet.

Myndighetssamverkan

Lokal Operativ Samverkan (LOS) ska försvåra eller förhindra kriminell etablering i Linköpings kommun. Insatserna genomförs genom en bred samverkan mellan olika myndigheter och Linköpings kommun.

Våldsbejakande extremism

Säkerhetsenheten har en samordnande funktion för att förebygga och bemöta våldsbejakande extremism. Social- och omsorgsförvaltningen har genom sin sociala insatsgrupp (SIG) ansvaret för att arbeta med individuella ärenden i samverkan med bland annat Polis och Säkerhetspolis i förekommande fall.

Otrygghet och brott i offentlig miljö

En viktig del i trygghetsarbetet är den situationella brottspreventionen. Det ska vara rent, snyggt och tryggt. Linköpings kommun har upphandlade skötselavtal med driftentreprenörer där det finns specificerade åtgärder som syftar till att upprätthålla trygga och säkra miljöer. Exempel på det är renhållning, klottersanering och röjning av buskar och träd, men även med fokus på platser som upplevs som särskilt otrygga, till exempel tunnlar för gång- och cykeltrafik.

Normala år genomförs flera trygghetsvandringar där Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen medverkar. Trygghetsvandringarna har den senaste tiden varit så kallade lärandepromenader med utskotten för medborgardialog. Till promenaderna har medborgarna i stadsdelen/orten bjudits in att delta. Efter varje promenad upprättas ett protokoll med möjliga åtgärder. Berörda förvaltningar lämnar svar i detta protokoll på vilka åtgärder som kommer att åtgärdas.

Ungdomsbrottslighet

Kommunen genomför tillsammans med olika samverkansparter insatser som syftar till att motverka att unga utvecklar en kriminell livsstil och rekryteras till kriminella nätverk.
Socialtjänsten ska bli mer verksamhetsintegrerad med särskild närvaro i prioriterade områden.
Polis och Räddningstjänst ska tillsammans med kommunens olika verksamheter arbeta för att förbättra relationen mellan barn och ungdomar och blåljusmyndigheter genom bland annat närvaro i områdena och i skola och fritidsverksamhet.

Sociala insatsgruppen (SIG) arbetar med ett individbaserat och samordnat arbete med barn och ungdomar i riskzonen för kriminalitet och kriminell livsstil under ledning av Social- och omsorgsförvaltningen. I SIG ingår representanter från kommunen, Polismyndigheten och andra myndigheter.

Aslansamtal genomförs av Råd och Stöds brottsförebyggande grupp och Polisen för att ge information, stöd och råd till ungdomar (10-14 år) som är misstänkta för brott och deras vårdnadshavare. Till den brottsförebyggande gruppen hör också de brottsförebyggande brobyggarna som möter ungdomar i riskzonen.

Samarbete för ökad trygghet

Linköpings har en samordnings- och ledningsmodell för arbetet med trygghet och brottsförebyggande frågor, där även insatser för att motverka segregation initieras och samordnas. Modellen innefattar styrgrupp, beredningsgrupp och lokala brottsförebyggande (BF) grupper. Arbetet med de lokala brottsförebyggande grupperna är under utveckling. De arbetar med aktivitetsplaner fyllda med åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten i området. I dessa grupper finns lokala aktörer representerad, exempelvis polis, räddningstjänsten, fastighetsägare och skola. Linköpings kommun använder sig av metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST). I metoden ingår att skapa en gemensam lägesbild varje vecka tillsammans med Polis och fastighetsägare för att kunna prioritera fördelning av resurser.

Ordningsvakter och kommunväktare

I Linköpings centrum arbetar ordningsvakter på uppdrag av Linköpings kommun och i samverkan med Polisen. Ordningsvakterna arbetar inom ett så kallat LOV3-område (enligt lag om ordningsvakter 3 §) som sträcker sig över stora delar av stadskärnan, Skäggetorp, större delen av Ryd samt ett större område kring Berga centrum. Ordningsvakterna arbetar främst med ordningsstörningar men har även en trygghetsskapande funktion. Kommunen använder även ronderande väktare med främsta uppgift att skydda kommunala fastigheter. Även de har en trygghetsfrämjande funktion.

Trygghetskameror

Linköpings kommun använder sig av trygghetskameror både inomhus och utomhus. Kameror används dels för att förebygga brott, dels för att kunna hjälpa Polisen i det brottsutredande arbetet. Bilder från övervakningskameror anses vara personuppgifter då de kan hänföras till en enskild individ.

Organisation

Kommunstyrelsen samordnar det trygghets- och brottsförebyggande arbetet vilket medför en tydligt reglerad struktur. Alla kommunens verksamheter är viktiga i arbetet för att uppnå målen. 

Kommunen arbetar långsiktigt och aktivt för att Linköping ska vara socialt hållbar plats med goda livsvillkor för alla.

Senast uppdaterad den 29 juni 2021