Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Ett aktivt mångfaldsarbete syftar till att alla ska se, förstå, värdesätta och ta tillvara människors olikheter. Det handlar om att ta tillvara alla människors olika erfarenheter, kunskaper och förmågor. På så sätt kan alla bidra till kommunens utveckling och till vår gemensamma välfärd.

Praktiskt mångfaldsarbete

Praktiskt mångfaldsarbete i en specifik fråga eller situation kan innebära att ta tillvara den erfarenhet, kunskap och förmåga som finns hos en särskild grupp, till exempel erfarenhet av att leva med ett visst funktionshinder. Linköpings kommun vill bidra till att varje människa som bor, vistas och verkar här har förutsättningar att nyttja sin kapacitet och bidra till allas bästa.

Praktiskt mångfaldsarbete i vardagen handlar ofta om att bostadsområden, skolklasser, arbetsgrupper, föreningar, politiska församlingar med mera ska avspegla befolkningens sammansättning. Det gäller till exempel kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion, ekonomiska förutsättningar, psykiska och fysiska förutsättningar eller politisk övertygelse.

Jämställdhet

Jämställdhet är en del av mångfalden och handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter i livet. Linköpings kommun vill vara ett föredöme när det gäller jämställdhet. Det ska finnas ett jämställdhetsperspektiv i den kommunala verksamheten. Det handlar ytterst om en rättvis fördelning av resurser till kvinnor och män, flickor och pojkar.

I vardagen innebär det till exempel att kommunen ska vara trygg och säker att vistas i för kvinnor och män, att flickor och pojkar får lika stort utrymme, resurser och möjligheter i skolan och i fritidsverksamhet och att äldreomsorgen ger likvärdig kvalité och rättvis fördelning till kvinnor och män. Detta ställer krav på att personal och förtroendevalda har tillräcklig kunskap om kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och förutsättningar.

Internt jämställdhets- och mångfaldsarbete

Kommunens interna jämställdhets- och mångfaldsarbete handlar om:

  • Allas lika värde – kommunen ska värna demokratiska värderingar och människors grundläggande fri- och rättigheter. Detta ska genomsyra den verksamhet som kommunen bedriver, till exempel i skolan och i omsorgen, och det gäller kommunen som arbetsgivare.
  • Kvalitet i kommunens verksamhet – kommunen ska i sin verksamhet ha förmågan att bemöta alla professionellt och likvärdigt oavsett exempelvis kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion, hudfärg, psykiska och fysiska förutsättningar med mera.
  • Personalförsörjning – kommunens rekrytering bör avspegla mångfalden och därmed den erfarenhet, kunskap och förmåga som finns hos Linköpingsborna. Detta höjer den totala kompetensnivån hos personalen och bidrar till ett effektivt nyttjande av resurser.

Kontakt

Faiz Jaber

Utvecklingsstrateg Personal och kompetensförsörjning

Till e-postformulär för Faiz Jaber

E-post: Faiz.Jaber@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 81

Senast uppdaterad den 7 september 2016

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: