Romsk inkludering

Linköping är en av fem pilotkommuner som arbetar med en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering. Det är ett nationellt projekt som har målet att förbättra romers situation. Regeringen fattade 2012 beslut om en strategi för romsk inkludering under 2012-2032. Samtliga EU:s medlemsstater, förutom Malta, har antagit nationella riktlinjer för romsk inkludering.

Romskt samråd

I den nationella minoritetslagstiftningen står det ”Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor”.

För att förbättra arbetet på detta område så har regeringen gett i uppdrag till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att arbeta tillsammans med pilotkommunerna. Göteborg, Luleå och Linköping har tackat ja till erbjudandet. Arbetet som görs i dessa kommuner är unikt.

Romska representanter, politiker och tjänstepersoner håller på och arbetar fram ett förslag till en modell för romskt samråd i Linköping. Målet är att ha ett underlag klart för beslut av politiker under första kvartalet 2016. Romska representanter och kommunen, bygger på det här området, tillsammans upp ny kompetens.

Demografi

I Linköping finns det cirka 2000 romer och resande med svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd. Eftersom det inte förs register över personers etniska tillhörighet så måste kommunerna uppskatta olika etniska gruppers storlek. Linköpings kommun har uppskattat antalet romer och resande tillsammans med företrädare för romer, resande och religiösa samfund.

Språk

Sammantaget över hela världen finns cirka 64 romska dialekter. Nästan alla romer förstår hela eller delar av varandras dialekt. Över hela världen finns det ungefär 20 miljoner romer varav 12-15 miljoner i Europa. I Sverige finns det cirka 50 000-100 000 romer. Att tillhöra en nationell minoritet sker genom det som kallas ”självidentifikation”. Det vill säga – du vet och bestämmer själv om du tillhör en nationell minoritet.

Romani chib eller romanes är ett samlingsnamn för samtliga dialekter. Romer som talar en av dialekterna föredrar att kalla sig själva för resande. Detta gör att vi i Sverige pratar om romer och resande när vi pratar om och med grupperna.

Vårt Nygård

I Linköpings kommun bedrivs sedan 2005 ett långsiktigt arbete för samverkan med romer. 2007 påbörjades arbetet i Vårt Nygård. Nygård är en del av stadsdelen Skäggetorp där en stor del av Linköpings romer bor. Syftet med verksamheten är att bidra till områdets utveckling och att stötta romsk inkludering i samhället.

Romsk förankring

Det finns en etablerad samverkan mellan kommunen och den förening som resandefolket driver. Nyanlända, bland annat romer från Balkan, har två föreningar och finska romer har visat intresse för att bilda en. När det gäller Sverigeromer och utomnordiska romer så har Linköpings kommun enbart samarbete med organisationer på nationell nivå.

Romer och resande har bjudits in till och deltagit i olika konferenser, samråd och dialogmöten, lokalt, regionalt och nationellt. Förutom politiker och tjänstepersoner så har bland andra representanter för skolväsendet, kyrkor och församlingar, studieförbund, folkhögskolor, Rädda Barnen och Röda Korset deltagit. Arbetet med att sprida kunskap om romer och resande är en viktig del i Linköpings kommuns arbete för romsk inkludering.

Organisering

Erfarenheter visar att det viktigt att representanter för kommunen finns där romer och resande finns. Det ökar möjligheterna till spontana besök och att bygga upp tillit och förtroende. Kommunen avsätter tid för dialog och reflektion samt förutsättningslösa möten, men medverkar också till att bygga olika typer av nätverk där romer ingår.

I dagsläget finns fem brobyggare anställda. Tre arbetar inom omsorgsförvaltningen med socialt områdesarbete. Två finns på olika skolor för att arbeta tillsammans med lärare och barn och ha fortlöpande kontakt med föräldrar. En brobyggare har varit anställd på Jobb- och kunskapstorget för att stötta unga vuxna mot fortsatt utbildning eller arbete. 

Fler aktörer än kommunen bidrar till arbetet med inkludering, bland annat har arbetsförmedlingen en romsk kundresurs.

Mål med inkluderingsarbetet

Det är en mycket långsiktig process att förändra traditioner, minska misstänksamhet och fördomar som finns i samhället både hos allmänhet och minoriteter. Det övergripande målet för regeringens människorättsbaserade strategi för romsk inkludering är att: ”Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga förutsättningar i livet som den som är icke-rom och att romers rättigheter då tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområden i lika hög grad som den övriga befolkningens”.

Linköpings kommun vill bidra till detta genom att utveckla arbetssätt, modellen Vårt Nygård, brobyggarrollen, samt sprida kunskap. Linköpings kommuns och romernas primära fokus är: utbildning, arbete och social trygghet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 september 2018