Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Äldrenämnden

Äldrenämnden är en myndighets- och beställarnämnd. Social- och omsorgsförvaltningen är nämndens tjänstemannaorganisation.

Äldrenämnden bär det yttersta ansvaret för att personer över 65 år som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver enligt socialtjänstlagen. Äldrenämnden ansvarar för att erbjuda insatser i form av bland annat särskilda boendeformer för äldre (till exempel vårdbostad och servicelägenhet), rehabiliteringsinsatser, anhörigstöd med mera.

Äldrenämnden ansvarar för hemtjänst för personer över 18 år. För missbruksvård för personer över 65 år ansvarar social- och omsorgsnämnden.

Äldrenämnden styrs av lagarna på det sociala området samt lagar för upphandling

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Äldrenämnden beslutar om enskilda människors rättigheter och skyldigheter. I myndighetsutövningen ingår också att informera om rättigheter och skyldigheter enligt de aktuella lagarna, att ta fram och dokumentera uppgifter som beslut ska grundas på, att fatta beslut och att följa upp dem.

Äldrenämnden upphandlar insatser inom äldreomsorg och hemtjänst. De flesta insatser inom nämndens verksamhetsområden utförs av både kommunala och privata utförare.

Nämnden har ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården inom det egna ansvarsområdet.

Till nämndens ansvarsområde hör också hör också FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete samt föreningsbidrag, där bidrag fördelas till lokala föreningar som anordnar aktiviteter för eller av pensionärer som är bosatta/skrivna i Linköpings kommun.

Sammanträden

Äldrenämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Sammanträdena är tills vidare inte offentliga med anledning av coronapandemin.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från och med februari 2017

Föredragningslistor, handlingar, protokoll och sammanträdesdatum hittar du i sammanträdesportalen.

Ledamöter

Äldrenämnden har elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Liselotte Fager (KD)
Liselotte Fager (KD)

Ordförande äldrenämnden

Till e-postformulär för Liselotte Fager (KD)

E-post: lise-lotte.fager@linkoping.se

Telefon: 0760-481490

Mikael Sanfridson (S)

Kommunalråd, vice ordförande äldrenämnden

Till e-postformulär för Mikael Sanfridson (S)

E-post: Mikael.Sanfridson@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 52, 072-240 08 24

Äldrenämnden

Till e-postformulär för Äldrenämnden

E-post: aldrenamnden@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 82

Postadress:
Äldrenämnden
Box 356
581 03 Linköping

Senast uppdaterad den 9 juni 2020