Socialnämnden

Socialnämnden är en myndighetsnämnd. Socialförvaltningen är nämndens tjänstemannaorganisation. Socialnämnden/socialförvaltningen beslutar om enskilda människors rättigheter och skyldigheter samt tillstånd av olika slag till exempel för alkoholrättigheter på restaurang.

I myndighetsutövningen ingår också att informera om rättigheter och skyldigheter enligt de aktuella lagarna, att ta fram och dokumentera uppgifter som beslut ska grundas på, att fatta beslut och följa upp dem.

Socialnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området – i huvudsak socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Myndighetsutövning kan endast ske i offentlig regi. Därför har Linköpings kommun beslutat att i organisationen skilja myndighetsutövningen från utförandet av kommunal service. Ett annat skäl är att öka effektiviteten i myndighetsutövningen.

Socialnämndens vision är: ”Vi stärker människors förmåga att leva ett tryggt och självständigt liv”. Visionen är verksamhetens långsiktiga mål.

Grundtanken i visionen är att socialkontorets utredningar och val av insatser ska bidra till att brukarna kan leva ett tryggt liv med det stöd som krävs enligt principen ”lägsta effektiva omhändertagandenivå”. Med det menas att socialkontorets val av insats ska innebära minsta möjliga ingripande i individens liv, men samtidigt ändå bidra till den enskildes trygghet och förmåga att hantera sin livssituation.

De perspektiv som socialnämnden utgår från i sitt kvalitetssystem är brukarens upplevelse, handläggning och andra processer, ut­veckling & förnyelse, medarbe­tare samt ekonomi.

Socialnämndens gemensamma mål

Visionen har brutits ner i ett antal mål:

  • Professionellt bemötande och god tillgänglighet
  • Rättssäker, effektiv handläggning
  • God samverkan
  • Val av insatser utifrån evidens och lägsta effektiva omhändertagandenivå
  • En lärande organisation som prioriterar utveckling och omvärldsbevakning
  • Att kontinuerligt stärka personalens kompetens och förmåga
  • Att personalen har en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö
  • Att optimera verksamheterna inom ramen för budget
  • Att ett ekonomiskt tänkande skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet på alla nivåer

Sammanträden

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från och med mars 2017

Föredragningslistor, handlingar, protokoll och sammanträdesdatum hittar du i den nya sammanträdesportalen. Handlingar kommer efter hand att publiceras med början från februari 2017.

 

Föredragningslistor, handlingar och protokoll till och med mars 2017

Ledamöter

Porträtt på Elisabeth Gustafsson (S)
Elisabeth Gustafsson (S)

Ordförande i socialnämnden

Skicka e-post till Elisabeth Gustafsson (S)

E-post: Elisabeth.Gustafsson@linkoping.se

Telefon: 070-6029578

Socialnämnden

Skicka e-post till Socialnämnden

E-post: socialforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00 (växel)

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta)

Postadress:
Socialnämnden
Box 356
581 03 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 oktober 2018