Studiebesökspaket Social- och omsorgsförvaltningen

Linköping är en av Sveriges snabbast växande städer, vilket ställer stora krav på socialtjänsten. För att leva upp till kraven arbetar Social- och omsorgsförvaltningen i Linköping med lean som koncept för verksamhetsutveckling. Det har utarbetats en digital processhandbok som stöd för handläggning och som ledningssystem för kvalitet. Förvaltningen har också byggt upp en kompetenstrappa för att arbeta strategiskt med medarbetarnas kompetensutveckling. Välkommen att höra mer om hur vi jobbar inom Social- och omsorgsförvaltningen, genom att boka något/några teman ur vårt studiebesökspaket!

Innehåll
Under besöket finns möjlighet att hinna med 1-3 teman där utrymme för frågor och diskussioner är medräknat. Varje besök inleds med en introduktion om Linköpings kommun, Social- och omsorgsförvaltningen samt om hur socialtjänsten i Linköping är organiserad.

Målgrupp
Målgrupp för studiebesöket är andra förvaltningar och verksamheter som vill utbyta idéer och inspiration kring hur man kan arbeta med utveckling av verksamhet enligt leankonceptet, hur man bygger upp en digital processhandbok och/eller hur man arbetar strategiskt med kompetensutveckling för medarbetare.

Antal deltagare
Max antal deltagare för ett studiebesök är 30 personer.

Plats
Studiebesöket hålls på Social- och omsorgsförvaltningen, i någon av våra lokaler på Barnhemsgatan 2 eller Hertig Karlsgatan 4 i Linköping. Adress och lokal meddelas då studiebesöket är bokat.

Bokningsinformation
Läs igenom praktisk information innan du skickar en bokningsförfrågan.

Tema Lean

Lean är det koncept för verksamhetsutveckling som Social- och omsorgsförvaltningen i Linköping har valt. En symbol för hur lean hänger samman med vision, värdegrund och mål har utarbetats i form av ett så kallat leanhus.Lean är ett helhetskoncept med principer och verktyg. Lean är ett sätt att tänka, och inom lean finns en fungerande kombination av struktur och kreativitet. Dessutom betonas långsiktighet och uppföljning av framsteg. Syftet med lean på Social- och omsorgsförvaltningen är att öka kvalitén för brukarna och att förbättra arbetsmiljön. Med lean som koncept för verksamhetsutveckling fokuserar vi mer på brukaren, processer och system. Om ett problem uppstår så frågar vi oss varför har det gått fel, inte vem som har gjort fel.

Fokus är att eliminera slöseri inom organisationen och skapa väl fungerande flöden och processer. Inom lean har man identifierat åtta olika typer av slöseri, till exempel överproduktion och väntan.

Exempel på överproduktion inom Social- och omsorgsförvaltningen kan vara utredningar som är alltför omfattande än vad som krävs, eller att producera dokument tidigare än det behövs.

Exempel på väntan kan vara att vänta på information eller beslut innan man kan jobba vidare med sin process.

Vill du veta mer om Lean på Social- och omsorgsförvaltningen kan du titta på en kort film om hur vi arbetar.

Tema Digital processhandbok

Social- och omsorgsförvaltningens digitala processhandbok (förkortad PHB) beskriver grafiskt de vanligaste handläggningsprocesserna inom förvaltningen. De flesta processer har kartlagts manuellt i samband med förvaltningens leanarbete och därefter dokumenterats digitalt i PHB. Genom länkade dokument, rutiner och lagtext får socialsekreterare/handläggare eller biståndsbedömare ett metodstöd i vardagsarbetet. Processhandboken är inte bara ett metodstöd utan utgör också Social- och omsorgsförvaltningens ledningssystem för kvalitetsarbete. Där finns därför också dokumentation om risker, ansvarsfördelning och olika typer av kvalitetsmätningar.

Från startsidan når handläggare en grundprocess som beskriver ett ärendes gång i stora drag från det att ärendet kommer in till Social- och omsorgsförvaltningen, samt hur en överklagningsprocess går till. Även om handläggningen kan skilja sig åt vid olika typer av ärenden, så är huvuddragen vid myndighetsutövning likartad. Ett ärende initieras oftast via en ansökan/begäran, förfrågan eller anmälan. Handläggarens uppdrag blir att informera, öppna ett ärende, utreda, kommunicera, bedöma, fatta beslut, verkställa och följa upp. Vid de olika processtegen finns beskrivande dokument kopplade, och under processkartan finns länkar till viktiga kunskapskällor som till exempel Kunskapsguiden där man kan hitta mer information.


Tema Kompetenstrappa

Social- och omsorgsförvaltningen har utarbetat en kompetenstrappa där socialsekreterare, biståndsbedömare och LSS-handläggare erbjuds olika typer av kompetensutvecklande insatser kopplat till vilken erfarenhetsnivå medarbetaren befinner sig på.

Syfte och mål med kompetenstrappan

  • Bidra till att Social- och omsorgsförvaltningen ska kunna bedriva en verksamhet med hög kvalitet.
  • Bidra till att behålla kunniga och erfarna medarbetare som är trygga i sin yrkesroll och som kan göra ett gott socialt arbete.
  • Synliggöra förvaltningen internt och externt som en attraktiv arbetsgivare i syfte att behålla personal och möta framtida rekryteringsbehov.
  • Tydliggöra hur en medarbetare kan utvecklas i sin profession i förhållande till olika former av uppdrag – att vara underlag till en karriärkarta.

Då kompetenstrappan är en långsiktig och strategisk satsning kommer dess innehåll och form att förändras över tid. Hösten 2016 gjordes en satsning där medarbetarnas kompetensutvecklingsbehov inventerades genom en omfattande enkät som skickas ut till alla socialsekreterare, biståndsbedömare och LSS-handläggare. Under våren 2017 implementerades kompetenstrappan i kommunens LMS-system samt publicerades på intranätet så att medarbetarna enkelt hittar beskrivningar på de insatser som finns i utbudet och kan anmäla sitt intresse eller deltagande till inplanerade tillfällen.

Studiebesöksverksamheten

Skicka e-post till Studiebesök

E-post: studiebesok@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 januari 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: