Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vägledning

Information

Vägledningen som utgår från Kompetenscenter ska handla om att vägleda personalen i ett specifikt ärende. Syftet är att öka kunskapen hos personalen vilket ska leda till en god och personcentrerad omvårdnad. Vägledningen utgår ifrån genomförandeplanen, eventuell BPSD-skattning, personcentrerad vård och IBIC (Individens behov i centrum).

Ett vägledningstillfälle pågår i ca 1,5 timme.Vägledaren ansvarar för att hålla i strukturen och medverka till ett gemenssamt arbetssätt. På vägledningen bör verksamhetschef, sjuksköterska och omvårdnadspersonal som känner personen väl delta. Övrig personal som arbetar på enheten ska bli informerad om de arbetssätt som gruppen kommer fram till ska genomföras.

Verksamhetschefens ansvar

-Skapa förutsättningar för att aktuella medarbetare kan delta.

-Ansvarar för att vägledningen sker på ostörd plats.

-Närvara om möjligt under vägledningen.

-Följa upp beslut/arbetssätt som är tagna under vägledningen.

-Skapa förutsättningar för att medarbetarna att genomföra föreslagna åtgärder och arbetssätt.

Arbetsgruppens ansvar

-Aktuell kontaktman ansvarar för att personens genomförandeplan och andra dokument av betydelse tas med till vägledningen.

-Varje medarbetare bör bidra ned sin kunskap i det specifika ärendet.

-En person ansvarar för dokumentationen kring vad som beslutas i gruppen. Andra medarbetare som inte är med vid vägledningen samt vikarier informeras om det arbetssätt som ska gälla kring den specifika personen som har lyfts. Om arbetsättet fungerar väl ska det skrivas in i personens genomförandeplan.

Senast uppdaterad den 18 januari 2019