Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitet och utveckling

För oss innebär kvalitet att uppfylla och gärna överträffa våra kunders förväntningar. Vi jobbar aktivt med kvalitets- och utvecklingsfrågor på alla nivåer i vår organisation. De kvalitetsområden som vi arbetar med beskrivs på den här sidan.

Vår kvalitetsorganisation

Vi har kvalitetsråd där våra medarbetare regelbundet träffas för att diskutera och arbeta med kvalitetsfrågor som berör vår verksamhet. Vid ett antal tillfällen per år träffas även medarbetare från flera affärsområden inom Leanlink i ett kvalitetsnätverk för att diskutera gemensamma frågor och utbyta erfarenheter. Utvecklings – och förbättringsförslag förs vidare till affärsområdenas och Leanlinks ledningsgrupp.

Affärsplan

Vi planerar hela Äldreomsorgens verksamhet i en plan för två år, en så kallad affärsplan. Där dokumenterar vi hur vi ska arbeta med våra prioriterade områden och hur vi ska följa upp det vi gör.

Vårt kvalitetssystem

Vårt kvalitetssystem följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för att säkra en god kvalitet i verksamheten. Exempel på delar som ingår i vårt kvalitetssystem är våra rutiner och vårt system för att följa upp avvikelser och synpunkter/klagomål.

Våra kvalitetsmetoder

Utvärderingar

För att få veta vad kunderna tycker om kvalitén i vår verksamhet genomför vi regelbundet olika utvärderingar, exempelvis enkäter, fokusgrupper, enskilda intervjuer och studier genomförda av studenter på universitetsnivå. Vi är noga med att genomföra förbättringar i vår verksamhet med utgångspunkt i utvärderingarnas resultat.

Utbildningar

Vi är noga med att våra medarbetare har rätt kompetens och utbildning för sitt uppdrag. Därför genomför vi regelbundet relevanta utbildningar. Varje medarbetare får fortbildning för att kunna tillgodose de krav och förväntningar som du som kund har.

Arbetsmetoder

Vi har tydliga rutiner och arbetsmetoder, oavsett vad vi arbetar med. Inom vissa av våra verksamheter är vi dessutom skyldiga enligt lag att dokumentera vad vi gör för att tillgodose dina önskemål och behov. Det är viktigt för att säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt.

Internkontroll

För att säkerställa att vi gör rätt i alla led i vår organisation, går vi regelbundet igenom vår internkontrollplan varje år. Om vi inte är nöjda med en kontrollpunkt så ser vi till att åtgärda de brister vi upptäckt.  

Etik och bemötande

Att vi bemöter dig som kund på ett bra sätt är viktigt för oss. Därför arbetar vi efter en värdegrund som tar upp hur vi bör förhålla oss till bemötande- och etiska frågor. 

Evidensbaserad metod

Evidensbaserad metod innebär att vi på ett medvetet och systematiskt sätt använder forskningsresultat som vägledning i vårdarbetet. Det ger oss en säkrare grund att stå på när vi fattar beslut inom äldreomsorgen. 

Kundinflytande

För att möjliggöra inflytande i vår verksamhet efterfrågar bi aktivt synpunkter från dig som kund eller dina närstående. Alla önskemål kan inte alltid tillgodoses, men dialogen är viktig oavsett. Inom vår verksamhet erbjuder vi inflytande via bland annat enhetsråd och anhörigträffar. Vi har välkomstsamtal där vi gör en plan tillsammans med dig som kund och följer upp den regelbundet. Vi har också avslutningssamtal. 

Vi arbetar även med inflytande genom att diskutera värderingar och förhållningssätt mot dig som kund för att motverka en negativ maktbalans mellan oss som vårdgivare och dig som vårdtagare. Då vi är en kommunal verksamhet sträcker sig din insyn i vårt arbete långt i och med offentlighetsprincipen. En typ av insyn som inte alltid är möjlig i samma utsträckning hos privata aktörer.

 

 

Senast uppdaterad den 30 juni 2016