Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bostad med särskild service för vuxna

Leanlink, LSS Funktionsstöd har flera olika typer av bostäder med stöd. Beroende på vilket stöd du behöver erbjuder vi servicebostäder, gruppbostäder och boende med daglig verksamhet (BoDa).

Bostad med särskild service är ett samlingsnamn för olika typer av bostäder där särskilt stöd och service ingår, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att kunna bo i en sådan bostad, behövs ett myndighetsbeslut från Social- och omsorgsförvaltningen.

På Social- och omsorgsnämndens uppdrag, ansvarar LSS Funktionsstöd idag för många boenden med olika inriktningar. Vi brukar dela upp dem i servicebostad, gruppbostad och BoDa-verksamhet. Eftersom vi är en del av Linköpings kommun, har vi inget vinstintresse.

På boendet arbetar vårdare, stödassistenter och stödpedagoger. Dessutom finns det verksamhetschefer och ibland gruppledare eller samordnare i våra boendeverksamheter. Vi vill bidra till att ge brukaren trygghet i vardagen, och öka möjligheterna till ett självständigt liv. Vi lägger stor vikt vid att rekrytera personal med rätt kompetens. För att brukaren ska få bästa stöd och omsorg i vardagen, utbildar vi kontinuerligt våra medarbetare i etik och arbetssätt. Vi ger också möjlighet till specialutbildningar, som är anpassade utifrån unika behov.

För brukarens trygghet, har vi inom LSS Funktionsstöd ett Bemanningscentrum. De ser till att det alltid finns personal som tar hand om brukaren, även om ordinarie personal till exempel blivit sjuk.

Vi har också flera sjuksköterskor, som gör hälsofrämjande och medicinska insatser för brukare som bor i våra bostäder.

Senast uppdaterad den 29 oktober 2020