Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen!

Som vår medarbetare får du ett meningsfullt jobb där du gör skillnad för personer varje dag. Vi skapar bra dagar tillsammans.

Nedan hittar du olika områden. För att läsa mer kring varje så trycker du på + för att få fram mer information.

Linköpings kommun har Nordea som utbetalande bank. Du behöver själv registrera ditt konto (oavsett vilken bank du har) hos Nordea. Lönen får du utbetalt den 27:e i månaden efter du har jobbat, om utbetalningsdagen ligger på en helgdag kan datumet bli ett annat. 

Registrera ditt konto

Du går in på den här länken för att registrera ditt konto.

Den lön som står specificerad på ditt anställningsbevis motsvarar heltid, utbetalningen sker dock i timlön utifrån hur många arbetade timmar du har haft den månaden. För att ta reda på din timlön – dela din månadslön med 165. Till din lön tillkommer semesterersättning, som är 12%. (Under ett sommarvikariat kan du ha ett annat heltidsmått).

Vid avvikelser från dina bokningar enligt din personliga kalender i Timecare pool, ska du meddela en ansvarig person i verksamheten som intygar dina förändringar.

 

Med obekväm arbetstid menas arbetstid vid till exempel kvällar, nätter och helger. Så kallat ob-tillägg är alltså ersättningen för obekväm arbetstid. Det är kollektivavtalet som visar vilken tid som räknas som obekväm samt vilken ersättning du får.

Som sommarjobbare hos oss får du en anställning som semestervikarie. Det är inte samma anställningsform som under resterande tid på året. Semestervikariatet sträcker sig under den tid som arbetsplatsen har schema att erbjuda dig och du blir anställd på en viss sysselsättningsgrad, exempelvis 90%.

När du arbetar som semestervikarie hos oss har du samma rättigheter och skyldigheter som tillsvidareanställd personal. Du har exempelvis skyldighet att ställa upp vid bemanningskriser men har då rätt till högre ersättning än din vanliga timlön.

Du når programmet genom verktyg och system på din startsida på Linweb när du är inloggad på kommundatorer. Du kan inte nå programmet hemifrån utan måste göra dina ärenden på arbetsplatsens dator. Heroma självservice används inte för att rapportera sjukdom eller vård av barn. Detta meddelas enligt rutin vid frånvaro för verksamheten.

Det arbetsschema du har fått ska följas om inte verksamheten kräver något annat. De förändringar som eventuellt sker, registreras i Heroma självservice genom att ange antingen byte, förskjuten arbetstid eller övertid beroende på vad anledningen är. Om du har frågor om detta som dina kollegor inte kan besvara är du alltid välkommen att höra av dig till din löneadministratör.

Det är inte tillåtet att använda alkohol eller andra berusningsmedel under arbetstid. Det är inte heller tillåtet att vara berusad på arbetsplatsen eller att arbeta med kvarstående påverkan eller följdeffekter av alkohol, cannabis eller andra droger tex lukt av alkohol dagen efter eller att vara bakfull. 

Arbetsledare och chefer är skyldiga att ingripa och vidta åtgärder vid misstanke om alkohol- eller drogmissbruk, eller då någon medarbetare med grundad anledning kan bedömas vara påverkad i tjänsten.

Arbetskamrater och skyddsombud ska påkalla arbetsledningens uppmärksamhet om de misstänker att någon är alkohol- eller drogpåverkad i tjänsten. Vid klart grundade misstankar om påverkan eller pågående missbruk ska medarbetaren medverka i den provtagning och behandling som behövs.

Arbetstiden hos oss är också rökfri. Rökfri arbetstid innebär att ingen utsätts för tobaksrök på sin arbetsplats eller i omedelbar anslutning till sin arbetsplats. Med arbetstid avses den tid man tjänstgör inklusive paus. Lunchrasten räknas inte som arbetstid. Rökfri arbetstid omfattar alla medarbetare.

Om din verksamhetschef  inte medgivit enstaka undantag eller gett medgivande att använda privat mobil i tjänsten, så ska privata mobiltelefoner vara på ljudlös och avstängd vibrationssignal under arbetstid.

De flesta vikarier i Linköpings kommun har en tidsbegränsad anställning med intermittent ramavtal enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna. Det innebär, som du kan se på ditt anställningsavtal, att du kan bli bokad på pass när behov uppstår men du har inte någon arbetsskyldighet mellan dina bokningar. 

Som semestervikarie har du en annan anställningsform, vilket du kan läsa om under den fliken.  När du är timvikarie har du minst två anställningar; en vikariatsanställning och en allmän visstidsanställning, för att vi ska kunna räkna dina LAS-dagar rätt. 

LAS-dagar räknas på båda anställningarna. LAS-dagarna läggs på olika anställningar beroende på om du ersätter en ordinarie medarbetare eller inte. Ersätter du en medarbetare t.ex. vid sjukfrånvaro läggs ditt arbetade pass på din vikariatsanställning. Blir du bokad på pass där du inte ersätter någon t.ex. en tillfällig extra resurs läggs ditt arbetade pass på din allmänna visstidsanställning. 

Under semestervikariatet har du bara en anställning, vikariatsanställning och LAS-dagar räknas för hela den perioden, inklusive lediga dagar.

Du kommer få eller har fått information vid din introduktion av kollega eller annan om vad som gäller vid frånvaro på just din arbetsplats.

Om du är sjuk behöver du sjukanmäla dig. Om du behöver vårda barn, vabba, behöver du meddela det. Det är viktigt att du följer de rutiner som finns för frånvaro. 

Du får karens och sjuklön enligt gällande avtal. Glöm inte att sjukanmäla dig till Försäkringskassan när du inte har rätt till ersättning från oss.

Treserva är det dokumentationssystem som vi använder inom Linköpings kommun.
Dokumentation är ett krav och ett värdefullt verktyg som löper som en röd tråd i arbetet.

Sammanfattningsvis ska dokumentationen:

• Uppfylla krav utifrån lagar och regler

• Säkerställa att insatsen överensstämmer med uppdraget

• Vara ett stöd i genomförandet

• Stärka kundens möjlighet till delaktighet

• Vara ett underlag för uppföljning


Grundutbildningen i Treserva är en timme lång som du ska genomföra. Klicka på länken och logga in i Utvecklingsportalen. I sökrutan kan du skriva: Treserva grundutbildning för omvårdnadspersonal (då kommer du till rätt e-utbildning)

Länk till utbildning

Många personer som får stöd av den kommunala vården och omsorgen har mediciner. När sjuksköterskan ansvarar för medicineringen, blir vård och omsorgspersonalen sjuksköterskans förlängda arm och ska säkerställa att medicinerna ges till rätt individ i rätt tid. Det är ansvarig sjuksköterska på din arbetsplats som bedömer om du har behov av och kan ta emot en delegering vad gäller läkemedel. Delegering innebär då att du får ge läkemedel till de personer som du jobbar med som är i behov av mediciner. 

Om det är aktuellt med delegering för dig så kommer du att få information om det på din arbetsplats. Om det blir aktuellt kommer du att få gå en webutbildning och göra ett skriftlig test.

Vi använder Google Workspaces verktyg för kommunikation (såsom epost, chatt, digitala möten) och för att skapa, förvara och dela filer. I utvecklingsportalen finns det utbildningar på basnivå och mer avancerad nivå för samtliga verktyg. I denna introduktion får du bekanta dig med Google Workspace via en introduktionsutbildning samt utbildningar i Gmail och Drive. Beroende på vad du ska arbeta med kan du behöva hantera fler verktyg i Google Workspace.

Befinner du dig på din arbetsplats kan du hitta Utvecklingsportalen på startsidan på Linweb, i kolumnen till höger. Vill du titta igenom utbildningarna hemma kan du logga in via den här länken.

Lagar

Socialtjänstlagen handlar om vilka rättigheter du har till ekonomiskt bistånd, vård och omsorg. Den innehåller regler för hur kommunen ska hjälpa dig som inte kan få stöd på något annat sätt.

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

  1. ekonomiska och sociala trygghet

  2. jämlikhet i levnadsvillkor

  3. aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.[6]

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för vissa grupper

  • barn och ungdomar

  • människor med missbruksproblem

  • äldre människor

  • människor med funktionsnedsättning

  • människor som vårdar en anhörig

Om du vill läsa mer om lagen, klicka här!

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade:

I LSS-lagen kan man läsa att all verksamhet ska ge möjlighet till “jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet”.  Målet skall vara att brukaren får möjlighet att leva som de personer som inte är i behov av hjälp och stöd. All verksamhet inom LSS ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Brukaren ska ha möjlighet att ha inflytande och medbestämmande över sitt liv och den hjälp de behöver. Som personal innebär det att din uppgift blir att hjälpa de personer som finns i verksamheten att kunna delta på det sätt som de själva önskar i de delar av samhället som de önskar delta i. Man behöver då lämna sina egna värderingar och åsikter utanför sitt arbete och jobba utifrån brukarens vilja så långt det är möjligt utan att brukaren skadar sig själv eller andra.

Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad ramlag, det vill säga en lag som innehåller mål och riktlinjer för all hälso- och sjukvård.


Hälso- och sjukvårdslagen reglerar också vilka åtgärder som medicinskt ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Om du vill veta mer kan du prata med sjuksköterskan för din verksamhet eller din verksamhetschef.


Där hälso- och sjukvård bedrivs ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för god vård ska kunna ges. HSL ställer också krav på att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.


Läs mer:
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/centrala-lagar/halso--och-sjukvardslagen/

 

Senast uppdaterad den 21 april 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: