Stödboende

Råd & Stöd driver flera boenden med stöd för dig över 18 år med psykiska svårigheter. Du behöver ha ett biståndsbeslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo på något av dessa boenden.

Barnhemsgatan är ett korttidsboende för dig med psykisk funktionsnedsättning som behöver ytterligare stöd/rehabilitering och vårdplanering i trygg miljö utanför sjukhus och slutenvård innan det är möjligt att flytta till ordinarie bostad eller till en bostad med särskild service. Korttidsboendet är ett samarbete mellan Råd & Stöd i Linköpings kommun och Region Östergötland. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo på korttidsboendet.

Du arbetar aktivt med stöd av personalen för att nå dina mål utifrån den genomförandeplan du gör tillsammans med dina kontaktmän. Den planerade rehabiliteringstiden är upp till 6 månader. Vi har kontinuerlig uppföljning tillsammans med dig och dina behandlare.

Du bor i en egen lägenhet under rehabiliteringstiden.

Barnhemsgatans korttidsboende

Skicka e-post till Barnhemsgatans korttidsboende

E-post: barnhemsgatan@linkoping.se

Telefon: 013-20 87 49

Besöksadress: Barnhemsgatan 4 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Barnhemsgatan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 56 86

Ansvarig chef:
Caroline Sandell
Telefon: 013-20 66 44

Centrum erbjuder ett tryggt boende för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo på Centrum. Här erbjuder vi stöd under hela dygnet för att din vardag, sysselsättning och fritid ska fungera.

När du bor hos oss har du en kontaktman, som tillsammans med dig planerar vilket stöd du ska ha och hur du ska få det. Vi erbjuder exempelvis:

 • Stöd för att få vardagen att fungera
 • Stöd i att få en sysselsättning/arbete/skola
 • Stöd för att få och ta sociala kontakter

Du hyr din lägenhet av kommunen och kan även använda gemensamma utrymmen.

Centrum stödboende

Skicka e-post till Centrum stödboende

E-post: hanna.kalmsten@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 26

Besöksadress: Norgegatan 8 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Centrum
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 67 18

Ansvarig chef:
Caroline Sandell
Telefon: 013-20 66 44

Ekhults stödboende är ett boende med permanenta platser och korttidsplatser för dig med psykisk funktionsnedsättning som är över 18 år.

Korttidsboendet är till för dig som behöver ytterligare stöd/rehabilitering i en trygg miljö för att kunna återgå till ditt hem eller eventuellt möjliggöra för en flytt till en bostad med särskild service.

Den planerade rehabiliteringstiden är upp till sex månader. Vi har kontinuerlig uppföljning tillsammans med dig. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo på korttidsboendet eller på det permanenta boendet.

Du arbetar aktivt med stöd av personalen för att nå dina mål utifrån den genomförandeplan du gör tillsammans med dina kontaktmän oavsett vilket beslut du har.

När du bor hos oss har du en-två kontaktmän, som tillsammans med dig planerar vilket stöd du ska ha och hur du ska få det. Vi erbjuder exempelvis:

 • Stöd för att få vardagen att fungera
 • Stöd i att få en sysselsättning/arbete/skola
 • Stöd för att få och ta sociala kontakter

Du hyr din lägenhet av kommunen och kan även använda gemensamma utrymmen

Ekhults stödboende

Skicka e-post till Ekhults stödboende

E-post: RadStodEkhultspsykiatriboende@linkoping.se

Telefon: Korttidsboende: 013-20 63 63, permanentboende: 013-20 64 60

Besöksadress: Ljung Ekhult 1590 75 Ljungsbro (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Barnhemsgatan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 26 92

Ansvarig chef:
Maria Delbom
Telefon: 013-20 56 92

Fogdegatan 53 erbjuder ett tryggt boende för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo på Fogdegatan 53. Här erbjuder vi stöd under hela dygnet för att din vardag, sysselsättning och fritid ska fungera.

När du bor hos oss har du en kontaktman, som tillsammans med dig planerar vilket stöd du ska ha och hur du ska få det. Vi erbjuder exempelvis:

 • Stöd för att få vardagen att fungera
 • Stöd i att få en sysselsättning/arbete/skola
 • Stöd för att få och ta sociala kontakter

Du hyr din lägenhet av kommunen och kan även använda gemensamma utrymmen.

Fogdegatans stödboende

Skicka e-post till Fogdegatans stödboende

E-post: fogdegatan53@linkoping.se

Telefon: 013-26 35 85

Besöksadress: Fogdegatan 53 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Fogdegatan 53
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 35 15

Ansvarig chef:
Maria Delbom
Telefon: 013-20 56 92

Fortuna behandlingshem är till för ungdomar med medelsvår till svår psykisk ohälsa exempelvis trauma, PTSD, självskadebeteende med mera och som inte kan behandlas i sin egen hemmiljö. Behandlingshemmet erbjuder plats för sex stycken ungdomar, både pojkar och flickor, i åldrarna 12- 20 år. Behandlingen sker i nära samarbete med en KBT-terapeut kopplad till boendet samt regionens insatser. Vi erbjuder bland annat behandlingsmetoder för traumamedveten omsorg, lågaffektivt bemötande, ACT och det nationella självskadeprojektet för att nämna några.

Vi har en hög vuxennärvaro med vaken personal nattetid och vi arbetar i team kring varje ungdom med två ungdomsbehandlare och behandlingssamordnare. Tillsammans är vi en arbetsgrupp med socialsekreterare, arbetsterapeut, beteendevetare och behandlingspedagoger.

För dig som placerar
För oss är matchningen och inskrivningsförfarandet av största vikt då vi tror att det lägger grunden för att nå framgång i behandlingen. Vi vill alltid att ungdom tillsammans med socialsekreterare kommer på ett studiebesök för att se boendemiljön och för ett samtal. För placeringsförfrågan
eller vidare information se kontaktuppgifter nedan.

Fortuna behandlingshem

Skicka e-post till Fortuna behandlingshem

E-post: tim.wretman@linkoping.se

Telefon: 013-206887

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Fortuna behandlingshem
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/boende/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/boende/

Ansvarig föreståndare:
Tim Wretman
Telefon: 013-206484

Ansvarig chef:
Elias Vardi
Telefon: 013-206562

Gränsliden är ett träningsboende för dig som är mellan 19-29 år och har psykiska och neuropsykiatriska svårigheter. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo på Gränsliden. Här får du träna på det du behöver för att kunna flytta till ett eget boende.           

Du bor i en egen lägenhet och får stöd av personal med det just du behöver träna på. Det kan till exempel vara:

 • att sköta din bostad och hantera tvätt
 • att göra inköp
 • att ta hand om din hushållsekonomi
 • att ta hand din hälsa 
 • att komma ut i arbete, studier eller sysselsättning
 • att ha kontakter med andra människor och myndigheter

Du kan bo på Gränsliden som längst i två år. När du flyttar till eget boende kan du få fortsatt stöd av personal från Gränsliden.

Gränslidens träningsboende

Skicka e-post till Gränslidens träningsboende

E-post: gransliden@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 11

Besöksadress: Gränsliden 2 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Gränslidens träningsboende
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 67 70

Ansvarig chef:
Petra Stämneryd
Telefon: 013-20 71 12

Konstruktörsgatan erbjuder ett tryggt boende för dig som har psykiska och neuropsykiatriska svårigheter. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo på Konstruktörsgatan. Vi stödjer dig i vardagliga situationer under hela dygnet.

När du bor hos oss har du en kontaktman, som tillsammans med dig planerar vilket stöd du ska ha och hur du ska få det. Vi erbjuder exempelvis:

 • Stöd i vardagsaktiviteter i boendet
 • Stöd när du har kontakt med myndigheter
 • Stöd i att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter, studier eller arbete
Konstruktörsgatans stödboende

Skicka e-post till Konstruktörsgatans stödboende

E-post: jenny.rosell@linkoping.se

Telefon: 013-20 56 76

Besöksadress: Konstruktörsgatan 56 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Konstruktörsgatan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 56 86

Ansvarig chef:
Monica Du Rietz
Telefon: 013-26 35 97

Landeryds ängar finns för dig över 18 år som har beroendeproblem och även psykossjukdom. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo på Landeryds ängar. Här bor du med stöd, tillsyn och sysselsättning. Här finns personal dygnet runt.

På Landeryds ängar gör vi tillsammans med dig en plan för det stöd som du önskar och behöver. Det kan vara till exempel:

 • Stöd och tillsyn som passar dig
 • Sysselsättning som du önskar
 • Stöd för att bryta drogvanor
 • Stöd för att öka sociala kontakter
Landeryds ängar

Skicka e-post till Landeryds ängar

E-post: christina.carlstrom@linkoping.se

Telefon: 013-26 35 55

Besöksadress: Slatteforsvägen 38 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Landeryds ängar
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Föreståndare nås på telefon: 013-26 36 65

Ansvarig chef:
Ninni Björk
Telefon: 013-26 31 85

Nya Tanneforsvägen är en stödbostad för vuxna med missbruks/beroendeproblematik.
Det finns nio platser.

Nya Tanneforsvägen

Skicka e-post till Nya Tanneforsvägen

E-post: nyatanneforsvagen@linkoping.se

Telefon: 013-26 28 80

Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 50 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Nya Tanneforsvägen
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 31 06

Ansvarig chef:
Petra Stämneryd
Telefon: 013-20 71 12

Rydsvägen erbjuder ett tryggt boende för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo på Rydsvägen. Här erbjuder vi stöd under hela dygnet för att din vardag, sysselsättning och fritid ska fungera.

När du bor hos oss har du en kontaktman, som tillsammans med dig planerar vilket stöd du ska ha och hur du ska få det. Vi erbjuder exempelvis:

 • Stöd för att få vardagen att fungera
 • Stöd i att få en sysselsättning/arbete/skola
 • Stöd för att få och ta sociala kontakter

Du hyr din lägenhet av kommunen och kan även använda gemensamma utrymmen.

Rydsvägens stödboende

Skicka e-post till Rydsvägens stödboende

E-post: rydsvagen272@linkoping.se

Telefon: 013-20 56 49

Besöksadress: Rydsvägen 272 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Rydsvägen 272
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 36 32

Ansvarig chef:
Monica du Rietz
Telefon: 013-26 35 97

Stolplyckan erbjuder ett tryggt boende för dig som har psykiska och neuropsykiatriska svårigheter. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo på Stolplyckan. Vi stödjer dig i vardagliga situationer under hela dygnet.

När du bor hos oss har du en kontaktman, som tillsammans med dig planerar vilket stöd du ska ha och hur du ska få det. Vi erbjuder exempelvis:

 • Stöd i vardagsaktiviteter i boendet
 • Stöd när du har kontakt med myndigheter
 • Stöd i att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter, studier eller arbete
Stolplyckans stödboende

Skicka e-post till Stolplyckans stödboende

E-post: stolplyckan@linkoping.se

Telefon: 013-26 37 75

Besöksadress: Föreningsgatan 47 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Konstruktörsgatan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 67 18

Ansvarig chef:
Ninni Björk
Telefon: 013-26 31 85

Torparegatan erbjuder ett tryggt boende för dig som har psykiska svårigheter eller missbruksproblem. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo på Torparegatan. Vi stödjer dig i vardagliga situationer under hela dygnet. Vi erbjuder dig stöd för att få ett fungerande socialt liv och planerar stödet tillsammans med dig.

När du bor hos oss har du en kontaktman, som tillsammans med dig planerar vilket stöd du ska ha och hur du ska få det. Vi erbjuder exempelvis:

 • Stöd för att få struktur i vardagen
 • Stöd i att få en sysselsättning, ett arbete eller studier
 • Stöd för att få och ta sociala kontakter

Du hyr din lägenhet med andrahandskontrakt.

Torparegatans stödboende

Skicka e-post till Torparegatans stödboende

E-post: gunilla.flod@linkoping.se

Telefon: 013-26 34 36

Besöksadress: Torparegatan 88 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Torparegatan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 56 01

Ansvarig chef:
Ninni Björk
Telefon: 013-26 31 85

Vallastadens stödboende erbjuder ett tryggt boende för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo på Vallastadens stödboende. Här erbjuder vi stöd under hela dygnet för att din vardag, sysselsättning och fritid ska fungera.

När du bor hos oss har du en kontaktman, som tillsammans med dig planerar vilket stöd du ska ha och hur du ska få det. Vi erbjuder exempelvis:

 • Stöd för att få vardagen att fungera
 • Stöd i att få en sysselsättning/arbete/skola
 • Stöd för att få och ta sociala kontakter

Du hyr din lägenhet av kommunen och kan även använda gemensamma utrymmen.

Vallastadens stödboende

Skicka e-post till Vallastadens stödboende

E-post: sarah.sandeback@linkoping.se

Telefon: 013-26 37 15

Besöksadress: Johannes Magnus Väg 40 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Vallastadens serviceboende
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 26 92

Ansvarig chef:
Jonni Mourad
Telefon: 013-26 31 06

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 april 2019