Finansiell information

Linköpings Stadshus AB (publ) med organisationsnummer 556706-9793, ägs i sin helhet av Linköpings kommun och är moderbolag för Tekniska verken i Linköping AB (publ), AB Stångåstaden (publ), Lejonfastigheter AB (publ), Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Science Park Mjärdevi AB, Resecentrum Mark o Exploatering i Linköpings AB och Linköping City Airport AB.

Nyckeltal 2018 (2017) – Linköpings Stadshus Koncern

  • Nettoomsättning: 7 611 Mkr (7 006 Mkr)
  • Resultat efter finansiella poster: 747 Mkr (1 249 Mkr)
  • Balansomslutning: 29 364 Mkr (28 221 Mkr)
  • Synlig Soliditet: 24,5 % (23,6 %)
  • Avkastning på totalt kapital: 3,7 % (5,7 %)
  • Avkastning på eget kapital: 10,8 % (20,7 %)

Bruttoinvesteringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 2 548 Mkr (2 148 Mkr).

Senast uppdaterad den 30 oktober 2019