Hoppa till huvudinnehåll

Finansiering

Linköpings Stadshus AB:s finansverksamhet regleras av den finanspolicy som beslutas av styrelsen. Finanspolicyn skall utgöra ett övergripande ramverk som reglerar och styr den finansiella hanteringen inom Linköpings Stadshus AB.

Finanspolicyn anger hur bolagets finansverksamhet, det vill säga skuld- och tillgångsförvaltning, skall bedrivas och rapporteras. Finanspolicyn anger även vilka finansiella risker bolaget får ta och hur risktagandet skall begränsas. Vidare beskriver finanspolicyn organisationen och ansvarsfördelningen.

Dotterbolagen/underkoncernerna ska ha finanspolicies som reglerar finansverksamheten inom respektive bolag i enlighet med kommunens regler ovan. Moderbolagets policy omfattar till ingen del koncernens samlade finansverksamhet.

Syfte

Syftet med finanspolicyn är att skapa enhetliga riktlinjer för finanshanteringen genom att definiera regler, rutiner och rapportering och därmed skapa förutsättningar för en operativ säkerhet. Policyn skall även beskriva riskerna som skall hanteras och tydliggöra målen med hanteringen. Finanspolicyn skall därmed styra de finansiella riskerna inom de av policyn definierade ramarna.

Mål

Målen med bolagets finansverksamhet är att:

  • Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången till erforderlig finansiering till rimlig kostnad
  • Definiera och kvantifiera de finansiella riskerna för att kunna begränsa den totala risknivån i bolaget
  • Begränsa hastiga resultatsvängningar på grund av ränteförändringar
  • Styra de finansiella riskerna enligt policyn
  • Säkerställa riskhanteringen avseende kontroll och rapportering

Målet för upplåningen är att långsiktigt uppnå en låg finansieringskostnad samtidigt som betalningsförmågan säkerställs på såväl kort som lång sikt. Linköpings Stadshus AB skall vara en attraktiv låntagare som erbjuds upplåning till marknadens bästa villkor för jämförbara låntagare. Bolagets finansverksamhet organiseras för att på ett effektivt sätt motverka administrativa risker. De finansiella riskerna kan dock aldrig helt undvikas.

I denna presentation kommer både koncernens skuldportfölj att visas men framförallt kommer moderbolagets skulder presenteras. För att ta del av dotterbolagens tillgångar och skulder hänvisas till respektive hemsida och årsredovisning. Då moderbolagets skulder är placerade på den externa kreditmarknaden och har egen rating anses det viktigt att särskilja denna del av ekonomin åt.

Riskområden

De finansiella risker som behandlas i finanspolicyn är följande:

  • Finansierings- och likviditetsrisk
  • Ränterisk
  • Valutarisk
  • Kredit- och motpartsrisk

Linköpings Stadshus AB minskar finansieringsriskerna genom att sprida låneförfallen på olika år, ha avtal om kreditfaciliteter och arbeta med flertalet kreditgivare. För de bilaterala lånen strävar företaget efter att teckna långa kreditlöften med kort räntebindningstid (1-3 månader). Det skapar en flexibel finansiering med möjlighet att snabbt förändra räntebindningen med derivatprodukter. Löpande arbetar företaget med ett tiotal svenska och utländska kreditgivare.

Senast uppdaterad den 10 maj 2023