Företag i fokus är nyckeln till fortsatt tillväxt

Ledordet för Linköping är staden där idéer blir verklighet. Det är mer än en slogan, det är förutsättningen för ett växande näringsliv och en blomstrande stad. Idéer formas och förverkligas av människor. Därför handlar mycket om hur människor blir bemötta när de söker olika tillstånd, efterfrågar information och behöver veta vilka möjligheter framtiden erbjuder.

Två kvinnor i möte vid ett skrivbord

 

En stor del av de företagsnära besluten fattas av kommunen. En stor del av den information som aktiva och blivande företagare behöver finns hos kommunen. Därför är service och bemötande från kommunen så viktigt. Det är bakgrunden till satsningen "Företag i Fokus".

Därför satsar Linköping

Linköping finns mitt i en av landets starkaste tillväxtregioner. Drivkraften är nya och växande företag i alla branscher, från handel till högteknologisk verksamhet i den yttersta forskningsfronten. De allra flesta företag är små och beroende av en förstående omvärld som ser deras behov, så att de kan utvecklas till sin fulla potential.

I sin strategiska inriktning har Linköping slagit fast vad som gäller:

"Hur företrädare för Linköpings kommun uppfattas av de företag, företagare, invånare och besökare som kommer i kontakt med kommunen spelar en stor betydelse för företagsklimatet i stort. Ett snabbt och korrekt bemötande med förståelse för företagandets villkor är viktigt för tjänstemän och förtroendevalda i samtliga kommunala förvaltningar".

Denna insikt leder vidare till satsningen "Företag i fokus". Målet är att utveckla kommunens service till och sitt bemötande gentemot företag och företagare, med utgångspunkten i att tillväxt, sysselsättning och framtida skatteintäkter skapas i både små och stora företag.

Fyra parallella projekt

Företag i fokus pågår fram till 2018 och består av fyra delprojekt som löper parallellt. Dessa är:

  • Utbildningar om företagandets villkor och företagens behov, riktade till medarbetare på samtliga förvaltningar och kommunala bolag som på något sätt arbetar med service till näringslivet.

  • Utveckling av e-tjänster. Här finns en stor potential att underlätta för företagare när de söker tillstånd och följer upp ärenden. Kommunen har även stora mängder information som kan vara viktig för företagens verksamhet och som kan göras tillgängliga med e-tjänster.

  • Företagsservice. Målet är en väg in i kommunen. Eftersom en del av de tillstånd och beslut som företagare behöver, i vissa fall berör flera instanser i kommunen så blir företagslotsen en vägledande och samordnande funktion som underlättar ärendehanteringen för företagaren.

  • Upphandling. Linköping upphandlar i snitt varor och tjänster för ca 3,5 miljarder varje år. Linköpings kommun är en viktig kund för många företag och satsningen ska därför bidra till att fler företag på ett enklare sätt och med rättvisa villkor kan delta i upphandlingarna.

Effektmätning och mål

Projektet kommer att följas upp med effektmätningar. Det startar med att nuläget fastställs med en insiktsmätning, mot vilket förändringar kan stämmas av under projektets gång, vilket innebär att insatserna kan justeras om så krävs. Målet för satsningen är följande:

Projektet kommer att följas upp med effektmätningar. Det startar med att nuläget fastställs med en insiktsmätning, mot vilket förändringar kan stämmas av under projektets gång, vilket innebär att insatserna kan justeras om så krävs. Målet för satsningen är följande:

"Linköping ska vara en stad där fler företag startas och befintliga företag vågar växa. Så skapas nya jobb och goda möjligheter att erbjuda välfärd av hög kvalitet".

Helena Norwald Thun

Avdelningschef kommunikation Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka e-post till Helena Norwald Thun

E-post: Helena.Norwald-Thun@linkoping.se

Telefon: 013-26 25 97

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 augusti 2017