Psykolog till Avdelningen för försörjningsinsatser, Team UtredaSista ansökningsdatum: 2019-09-22
Referensnummer: 3813

Anställningsform: Visstidsanställning kortare än 6 månader

Kontaktperson:

Linn Karlsson, Gruppchef, 013-206675

Marie Eriksson, HR-konsult, 013-206925

Eva Stjärnström Nilsson, Facklig företrädare SSR, 013- 20 78 54

Gustav Södling, Facklig företrädare, Vision, 072 574 0003

Ansök här!

Om arbetsplatsen 

Avdelningen för Försörjningsinsatser (AFI) på Socialförvaltningen ansvarar för utredningar om rätten till försörjningsstöd samt planering av insatser som ska bidra till att biståndssökande på mest hållbara väg kan komma ut i egen försörjning. 

Team Utreda uppdrag är att genomföra aktivitetsbaserade utredningar för att beskriva individens funktions- och aktivitetsförmåga samt att utforma en rekommenderad handlingsplan närmare egen försörjning. Team Utredas utredningar görs teambaserade utifrån multiprofessionell kompetens. Teamet innefattar psykolog, socialsekreterare, arbetsterapeut, arbetsmarknadskonsulent och fysioterapeut.

Arbetsbeskrivning

Team Utredas målgrupp är personer som under lång tid haft behov av långvarigt ekonomiskt bistånd och där det bedöms föreligga en komplex och outredd problematik som gör att personen inte närmar sig egen försörjning. Då den gemensamma nämnaren för individerna är det ekonomiska biståndet blir målgruppen bred såväl gällande ålder, tidigare erfarenheter och problembild. Vanligt förekommande är dock historik av trauma, tidigare missbruk, smärta, social isolation, kognitiva begränsningar samt outredda neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Som psykolog på Team Utreda genomför du utredning/bedömning av individens psykologiska förutsättningar relaterat till möjlighet att utföra aktiviteter och vara delaktig på arbetsmarknaden. Du tar också ställning till eventuell rekommendation om stödjande eller behandlande insatser. Det är din uppgift att bedöma orsaken till vad som påverkar personens aktivitets- och funktionsförmåga. Du har även till uppgift att bedöma och arbeta med individens villighet och förmåga till förändring. Motivationsarbete och att tillsammans med klienten för hitta en riktning framåt är av stor tyngd i arbetet.

Du kommer huvudsakligen träffa klienterna i individuella samtal när du genomför din professionsspecifika bedömning. Komplettering med kognitiva tester för att vidga och lägga tyngd till bedömningen av personens förutsättningar förekommer även, samt att remittera till relevanta vårdinstanser om individen behöver vidare psykologisk- eller habiliterande insatser. Din psykologiska bedömning ska sammanfattas i ett psykologiskt utlåtande som tillsammans med övriga teammedlemmars utlåtanden ger en helhetsbedömning av situationen. Arbetet tillsammans i teamet fyller en viktig funktion för att få en heltäckande bild av personens förutsättningar i aktivitet. Teamgemensamma diskussioner och planeringar är ett återkommande viktigt inslag i ditt arbete.

Kvalifikationer

Du är leg. psykolog med beteendeinriktning och har erfarenhet av att arbetat utifrån beteendeanalys. Du har kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningars inverkan på funktionsförmågan, trauma, hur missbruk inverkar på funktionsförmågan samt om långvarig smärta. Det är meriterande om du tidigare arbetat under och har förståelse för socialtjänstlagen, erfarenhet av arbetspsykologiska utredningar, vana vid att arbeta beteendeförändrande samt kulturell kompetens inklusive vana att använda tolk.

Som person är du trygg i dig själv, stabil och har självinsikt. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och gör korrekta avvägningar. Du kan revidera ditt arbetssätt utifrån förändrade förutsättningar. Du är van vid att arbeta och samarbeta i team och arbetar bra med andra människor samtidigt som du kan arbeta självständigt och driva dina egna processer.     

Information om tjänsten

Tillträde: 2020-01-01

Anställningsform: Vikariat t.o.m. 2020-06-30, med möjlighet till förlängning

Sysselsättningsgrad: 75%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3813  

Om Social- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningsorganisationen inom den sociala sektorn i Linköpings kommun förändrades den 1 januari 2019. Tidigare Socialförvaltningen och Omsorgs- och äldreförvaltningen har ni blivit Social- och omsorgsförvaltningen och förändringsarbete pågår. Social- och omsorgsförvaltningen bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Verksamhetsområdena är försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Förvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd med både myndighetsutövning och beställning. Linköpings kommun bygger en organisation där vi ska bedriva verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Den nya organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta både snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar framöver.

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 22 september 2019