Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nyckeltal i HR-arbetet

Arbetsgivarpolitik är ett styrmedel för att nå goda verksamhetsresultat. Avsikten med att utvärdera arbetsgivarpolitiken handlar om att bättre styra mot bra verksamhetsresultat. Att kontinuerligt mäta, följa upp och justera vår arbetsgivarpolitik är en väldigt viktigt del i vårt HR arbete.

Om vi inte mäter att det vi gör ger effekt är det svårt att veta att vi gör rätt saker. Konkret gör vi det genom att använda oss av ett antal nyckeltal, KPIer (Key performance indicator). För det strategiska HR-arbetet är nyckeltalen och dess jämförelser till stor hjälp. De ger oss en förenklad bild över hur det ser ut på arbetsplatsen, var vi befinner oss och vad vi behöver fokusera extra på för att hela tiden flytta fram våra positioner.

 • Attraktiv arbetsgivarindex, AVI. Beskriver arbetsvillkoren i organisationen utifrån medarbetarnas perspektiv. Ju högre poäng desto bättre arbetsgivarvillkor. Utgångspunkten är att goda arbetsvillkor leder till trivsel och effektivitet som i sin tur ökar organisationens möjligheter att attrahera nya medarbetare. AVI grundar sig på de nio stycken nyckeltalen; anställningstrygghet, arbetsersättning, jämställdhet, kompetens, arbetsbelastning, arbetsmiljö, personalansvar, rehabilitering, turbulens. Maxpoängen är 180. 
 • Jämställdhetsindex, Jämix. Mäter nio viktiga nyckeltal relaterat till jämställdhet avseende fördelningen mellan kvinnor och män. Ju högre poäng desto mer jämställd arbetsplats. Nyckeltalen är; yrkesgrupper, ledningsgrupp, chefer, lön, långtidsjukfrånvaro, föräldradagar, heltidstjänster, tillsvidareanställning, jämställdhetsarbete. Maxpoängen är 180. 
 • Hållbart medarbetarengagemang, HME. Utvärderar de delar av arbetsgivarpolitiken som handar om vår organisations och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Skickas ut till kommunens medarbetare vartannat år. Maxpoängen är 100.
 • Sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron beräknas som andel av arbetstid vilket innebär att man kan jämföra från år till år oavsett om antalet anställda ökar eller minskar. Sjukfrånvaron inom kommunala verksamheter i Sverige har ökat något de senaste åren. Linköpings kommuns sjukfrånvaro ligger cirka en procentenhet lägre än genomsnittet för Sveriges kommuner (2017).   
 • Personalomsättning. Beskriver hur stor andel av den tillsvidareanställda personalen som börjat eller slutat i kommunen under ett år. 
 • Friskvård. Beskriver hur stor andel av personalen som utnyttjar friskvårdsbidraget. 
 • Antal anställda med månadslön. Mäter antalet medarbetare med en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning längre än tre månader. 
 • Andel heltidsanställningar. Mäter hur stor del av de månadsanställda medarbetarna som har en heltidsanställning. 
 • Genomsnittlig sysselsättningsgrad. Mäter den genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsavlönade.

Analys

 • AVI - ökar betydande för 2019 Ju högre poäng desto bättre arbetsvillkor har organisationen ur ett medarbetarperspektiv (max180). Linköpings kommuns preliminära AVI värde för 2019 är 105 poäng vilket är en ökning med 8 poäng jämfört med 2018.
 • Jämix - sjunker något för 2019 Ju högre poäng desto mer jämställd organisation (max 180). Linköpings kommuns preliminära Jämix värde för 2019 är 107 poäng vilket är en minskning med 3 poäng jämfört med 2018.
 • HME - HME är ett av våra viktigaste mått. HME möjliggör analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Linköpings kommun har med ett värde på 76 för 2020. Detta är inte ett mått vi är nöjda med och vi kommer lägga mycket kraft på att höja vårt HME framåt.
 • Sjukfrånvaro - Stablisieras för 2019. Utifrån en nationelljämförelse för 2017 är sjukfrånvaron i Linköpings kommun 1,1 procentenheter lägre än riksgenomsnittet. Men också lägre än genomsnittet för våra nätverkande kommuner. För 2019 har sjukfrånvaron stabliserats och är på samma nivå som 2018.
 • Friskvård - ökar rejält för 2019 till 75,2%. Att användningen av vårt friskvårdsbidrag på 2500 kr ökar kontinuerligt är mycket positivt då det är en liten med viktig del i ett främjande arbetsmiljöarbete.
 • Personalomsättning - Minskar för 2019. Linköpings kommun växer och så gör även behovet av välfärdstjänster. Det är därför positivt att vi minskar vår personalomsättning jämfört med de senaste åren.
 • Andel heltidsanställningar,  Genomsnittlig sysselsättningsgrad - Ökar kontinuerlig även 2019 - Vi strävar efter att öka andelen heltidsanställningar och möjligheter till ökad sysselsättningsgrad på flera olika sätt. Därför är det glädjande att kunna redovisa att de satsningar som gjorts ger resultat även i statistiken.
 • Pensionsålder - ökar för 2019. Ett förlängt arbetsliv är en viktig strategi i att klara vår kompetensförsörjning. Därför är det glädjande att vi ökar vår pensionsålder med hela 9 månader jmf 2018.

 

KPI201520162017201820192020
Attraktiv arbetsgivarindex 114 113 107 97 105  
Jämställdhetsindex  116 112 116 110 107  
Hållbart medarbetarengagemang - 79 - 77 -  76
Sjukfrånvaro i procent 5,6  6,1  5,9  6,7  6,7  
Personalomsättning i procent 4,8  7,5   7,7  6,7  6,5  
Friskvård i procent 61   61  64  65  75,2  
Antal anställda med månadslön 8 154 8 937 9 389 9705 9921  
Andel heltidsanställningar/genomsnittlig sysselsättningsgrad 78,9/95  79,2 /95,2 80,2/95,6 81,2 / 95,8 83,3/ 95,7  
Pensionsålder 64,9 64,8 64,9 64,6 65,4  Senast uppdaterad den 8 september 2020