Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Attrahera, rekrytera och introducera

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för både befintliga och potentiella medarbetare. Därför är strategin för att attrahera, rekrytera och introducera avgörande pusselbitar i vårt arbete med kompetensförsörjning.

Vi attraherar och skapar positiva associationer till organisationen genom att synas i fysiska och digitala kanaler. Vi rekryterar genom kvalitetssäkrade metoder för att hitta rätt kompetens till rätt tjänst. Vi introducerar för att ge våra nya medarbetare rätt förutsättningar att utföra sitt jobb på bästa sätt.

Attrahera

Digitala och fysiska kanaler

Vi arbetar aktivt med att attrahera och hitta rätt kompetenser genom en kombination av både digitala och fysiska kanaler.

Med fysiska kanaler menar vi både annonser i tryckpress och deltagande på mässor. Varje år deltar vi exempelvis på 20-30 yrkesspecifika och allmänna mässor. 

I de digitala kanalerna är vi aktiva för att sprida vårt arbetsgivarvarumärke ”Vårt engagemang – gör idéer till verklighet”. Förutom våra egna websidor finns vi på LinkedIn, Instagram och Facebook. Vi genomför också föreläsningar och utbildningar för våra chefer så de får rätt verktyg när det kommer till att använda LinkedIn i sina yrkesroller. 

Universitet, högskolor och gymnasieskolor

Många av våra framtida medarbetare är idag studenter. Därför är det en självklarhet för oss att samarbeta med universitet, högskolor och gymnasieskolor. Vi erbjuder studenter olika former av jobb, deltar på mässor och marknadsför vårt arbetsgivarvarumärke i olika forum.

 • Studentmedarbetare – ett samarbete med Linköpings universitet där vi erbjuder studenter ett kvalificerat extrajobb, med kopplingar till utbildningen, vid sidan av sina studier.
 • Vi tar kontinuerligt emot studenter som skriver examensjobb och genomför övrig praktik. Inom förskolan och miljö- och samhällsbyggnad erbjuder till exempel betalda examensjobb.
 • Vi marknadsför och presenterar förskollärarutbildningen för elever på Barn- och fritidsprogrammet (gymnasiet och vuxenutbildningen).
 • Varje år tar vi emot studenter från verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) och informerar om vad kommunen som arbetsgivare kan erbjuda. Vi bjuder in fackliga representanter som berättar om sin roll och vilket stöd de kan ge i arbetslivet.
 • Vi ger information till blivande lärare på Lärarutbildningarnas Inspirations- och Arbetsmarknadsdag, LIAM
 • Vi medverkar på arbetsmarknadsdagarna på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, LARM.
 • Vi välkomnar studenter och informerar om kommunen som arbetsgivare på vid Linköpings universitets läsårsstart (Kalasmottagningen).
 • Vi har ett samarbete med Campus Norrköping och medverkar på Lärarnas dag i Norrköping.
 • På vår förvaltning Leanlink presenterar vi våra omvårdnadsyrken på de gymnasieskolor som erbjuder omvårdnadsprogrammet. Leanlink medverkar också på gymnasieskolornas öppet hus. 
 • Vi genomför ett bio-event för alla lärarstudenter där de bjuds på bio och får information om kommunen som arbetsgivare och våra verksamheter.
 • Linköpings Kommun är tillsammans med Saab, Region Östergötland, Linköpings universitet, Tekniska Verken och NTM samverkanspartner i ett treårigt åtagande där vi ger HR studenter från mastersprogrammet vid Linköpings Universitet verkliga HR-utmaningar som de får arbeta fram forskningsbaserade lösningsförslag till och presentera för oss.

 

 

Rekrytera

Rekrytering är en kärnprocess inom kompetensförsörjning. Den omfattar både nyrekrytering men också att se utvecklingsmöjligheter hos befintliga medarbetare. Förmågan att göra rätt bedömningar och utvärdera både organisationens behov och individens förutsättningar är grundläggande i det arbetet.

För att nå ut till en större målgrupp annonserar vi i flera olika kanaler och kompletterar till exempel formell kompetens och utbildning med olika alternativa erfarenheter. I vårt intervjuarbete vill vi skapa en positiv upplevelse för samtliga sökande, oavsett om man får tjänsten eller inte.   

Kompetensbaserad rekrytering

Sedan 2005 använder vi i Linköpings kommun Kompetensbaserad rekrytering. Metoden handlar om att definiera vilka kompetenser som krävs i efterfrågad tjänst och utgå från dessa i hela rekryteringsprocessen. Vi definierar behov, ställer krav och bedömer de sökande på ett likvärdigt sätt. På så vis ger vi alla kandidater samma förutsättningar samtidigt som vi säkerställer att vi hittar rätt person till rätt tjänst.

Kompetensbaserad rekrytering är en personalstrategi som gäller för hela organisationen. Den motverkar diskriminering och främjar mångfald på arbetsplatsen. Vi använder oss av intervjuer, arbetsprover, tester och referenstagning för att få en process som håller hög kvalitet för såväl kandidater som för rekryterande chef. Vi är noga med att utvärdera varje rekrytering och samlar ständigt in statistik på både kandidatens upplevelse och på uppföljningen av själva rekryteringen.

 • Chefsrekrytering sker centralt och vi använder en gedigen och kvalitetssäkrad process med utgångspunkt i Linköpings kommuns ledarprofil. I processen använder vi arbetsprov, kompetensbaserade intervjuer, referenstagning och personlighets- och kapacitetstester.
 • Rekrytering av förskolelärare och barnskötare sker via Rekryteringscentrum på utbildningsförvaltningen. HR bistår medarbetare med kunskap för att uppnå likvärdighet och rättvis bedömning utifrån de kompetenser som efterfrågas.
 • Rekrytering av timanställda och semesteranställda sker främst via Bemanningscentrum och Rekryteringscenter på våra stora förvaltningar utbildningsförvaltningen och Leanlink. Vid rekrytering av semestervikarier håller vi på att testa en digitaliserad process med videointervjuer. Vid rekrytering av personer som inte har önskad utbildningsbakgrund använder vi oss av tester. Med hjälp av testerna tar vi reda på personliga förmågor som vi vet är viktiga för att nå framgång i yrket. Urval och intervjuer baseras på dessa förmågor.

 

Steg mot en mer objektiv rekrytering

Det personliga brevet kommer under våren att ersättas av obligatoriska urvalsfrågor för kandidaten att svara på vid ansökan till en tjänst hos oss. Dessa urvalsfrågor ska ge en tydligare bild av kandidatens motivation och intresse samt vilka erfarenheter och kunskaper kandidaten har att tillföra till tjänsten. 

Beslutet att genomföra denna förändring i rekryteringsprocessen är evidensbaserad och grundar sig på forskning, med syfte att säkerställa att Linköpings kommuns rekryteringsprocess blir än mer objektiv och effektiv för våra kandidater.

I slutet av mars påbörjas implementeringen av det nya arbetssättet och innan sommaren kommer urvalsfrågorna vara implementerade på samtliga av våra förvaltningar. 

Introducera

Att ha en god och genomtänkt introduktion är en del av kommunens ambition att vara en attraktiv arbetsgivare. Med introduktionen vill vi ge medarbetarna de allra bästa förutsättningarna för att de ska kunna utföra sitt jobb på bästa sätt.

I introduktionen informerar vi om hur arbetet ska utföras, om vår organisation och vår arbetsmiljö. Den består av digitala delar som man kan ta del av via datorn, surfplattan eller telefonen. Dessa kompletteras med personliga möten där man får information i muntlig och tryckt form.  

 • Så funkar det – en e-utbildning med fördjupande information om bland annat hur kommunen är organiserad och hur det funkar att vara medarbetare i Linköpings kommun. Man får avsatt tid att genomföra utbildningen på arbetstid under sin första tid som anställd.
 • Förvaltningsintroduktioner– på olika håll i kommunen genomförs olika typer av förvaltningsintroduktioner. Vissa är digitala e-utbildningar och andra är personliga samtal där chefer eller medarbetare ger fördjupad kunskap och information om den specifika förvaltningen. 
 • Arbetsplatsspecifik introduktion – ges på arbetsplatsen och planeras av närmsta chef. Här sker olika satsningar på olika förvaltningar. Exempelvis bjuds nyanställda lärare in för uppstart en dag innan terminsstart, och barnskötare får en förstärkt introduktion.
 • Introduktionsår – socionomer, förskollärare och lärare har speciellt utformade introduktionsår hos oss på Linköpings kommun.
 • Chefsintroduktion – förutom den generella medarbetarintroduktionen, får alla våra chefer en kommungemensam chefsintroduktion. Den syftar till att förmedla en gemensam helhetsbild av Linköpings kommun som organisation. Programmet ska vara ett konkret stöd för nya chefer i det egna chefsuppdraget. Den kommungemensamma chefsintroduktionen består av två halvdagarsträffar och en heldagsträff samt digitala gruppdiskussioner, webbfilmer och en chefspodd. Utbildningen sträcker sig över en tidsperiod på ungefär två månader.

Förmåner 

De förmåner vi erbjuder som arbetsgivare utgår från vårt arbetsgivarvarumärke och att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Läs mer om våra förmåner via länken nedan. 

Senast uppdaterad den 26 mars 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: