Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Breddad rekrytering

Att bredda vår rekrytering innebär att vi satsar på och skapar förutsättningar att anställa människor med olika bakgrund, erfarenheter och funktionsvariationer. Det är viktigt för ett hållbart arbetsmarknadsåtagande och därmed för kompetensförsörjningen.

Vi arbetar för att ta tillvara på kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund och för att skapa möjligheter för de som idag står utanför arbetsmarknaden. Vi inspirerar, informerar, erbjuder praktikplatser och feriejobb. Vi skapar pålitliga och långsiktiga stödformer för både den enskilda individen och rekryterande chef.

Vilka satsningar vi som arbetsgivare har gjort för att bredda rekryteringen kan du läsa mer om här.

Mitt liv 

Tillsammans med Mitt liv, ett socialt företag som arbetar för integration och ökad mångfald på den svenska arbetsmarknaden, driver Linköpings kommun ett mentorprogram. Programmet startade 2016 och ska fungera som en väg in på arbetsmarknaden för de som har en högre utbildning från ett annat land.

Programmet riktar sig till personer med utländsk bakgrund, eftergymnasial utbildning, god svenska, uppehållstillstånd, engagemang och drivkraft. Mentorerna kommer från företag och organisationer som samarbetar med Mitt liv. Programmet pågår i sex månader. Omkring 60 personer per år har haft möjlighet att delta.   

Feriejobb

Under sommarperioden anställer Linköpings kommun omkring 900 ungdomar i feriearbete. I perioder om tre veckor får ungdomar som går ut årskurs 1 och 2 på gymnasiet möjlighet till sysselsättning och arbetslivserfarenhet. Arbeten erbjuds i kommunens verksamheter och i de kommunala bolagen.

Jobbslussen

Jobbslussen är en gemensam arbetsmarknadssatsning mellan kommunens olika verksamheter. Genom den ges människor som står utanför arbetsmarknaden möjlighet till praktik eller arbetsmarknadsanställning inom kommunkoncernen. För de som vill kan också praktiken eller anställningen kombineras med studier.

Jobbslussens mål är att skapa kunskap om och intresse för jobb inom kommunen. Målet är att omkring 400 personer ska ha möjlighet att delta. Satsningen riktar sig till de kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden samt ingår i någon av de prioriterade grupperna:

  • Har en funktionsvariation
  • Är 55 år eller äldre
  • Har utomeuropeisk bakgrund
  • Inte har fullständig gymnasial utbildning
  • Är långtidsarbetssökande

Digital handledarutbildning
En digital introduktion/handledarutbildning erbjuds medarbetare som arbetsplatshandleder deltagare i arbetsmarknadsinsatser. Detta för att inspirera samt att de ska känna sig trygga i sin roll att handleda utifrån olika förutsättningar och behov. 

Rutin handledarstöd
För att upprätthålla ett hållbart arbetsmarknadsåtagande utifrån verksamheternas och deltagarnas behov av stöd har en rutin för handledarstöd tagits fram. Denna rutin ska hjälpa  deltagaren att nå sitt  syfte och mål med arbetsmarknadsinsatsen, genom att förtydliga och konkretisera handledarstöd i arbetsmarknadsinsatser.

Arbetshoppet

Arbetshoppet är ett projekt som ingår i Jobbslussen. I projektet erbjuds personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ett sex månaders individuellt arbetsplatslärande inom vård och omsorg som kombineras med utbildning. Projektet sker i samverkan mellan flera aktörer i länet. Målet är att totalt 200 personer i länet ska delta, omkring 70 av dessa från Linköpings kommun, och att hälften av dem ska ha ett arbete eller fortsatt till studier efter projektets slut 2019. 

De som studerar på Kommunal vuxenutbildning kan tillgodoräkna sig gymnasiepoäng från utbildningen. I andra fall får deltagaren ett intyg. 

Projektet är ett ESF-projekt, europeiska socialfondens projekt. I Linköping drivs det av Linköpings kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Breddad socionomrekrytering

Vi rekryterar personer med annan kompetens än socionomexamen, främst beteendevetare. Vi anordnar nu för andra gången utbildning i socialrätt för dessa grupper. Utbildningen genomförs på distans med Malmö högskola som anordnare

Breddad lärarrekrytering

Läraryrket är ett bristyrke. Därför arbetar Linköpings kommun arbetar med att rekrytera mer kompetens till skolorna.

Kompletterande pedagogisk utbildning

I samarbete med Linköpings universitet erbjuder vi den som har ämneskompetens inom ett skolämne och vill bli behörig lärare möjlighet att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Under utbildningen kombinerar man arbete och studier.

Screeningtest 

När vi söker vikarier inom utbildningssektorn och inte har sökande med rätt utbildningsbakgrund använder vi oss av screeningtest. Metoden innebär att man tar fram ett antal personliga förmågor som man vet är framgångsrika för den typ av tjänst som ska tillsättas. Förmågorna används sedan som grund för urval och intervju. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 mars 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: