Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Breddad rekrytering

Att bredda vår rekrytering innebär att vi satsar på och skapar förutsättningar att anställa människor med olika bakgrund, erfarenheter och funktionsvariationer. Det är viktigt för ett hållbart arbetsmarknadsåtagande och därmed för kompetensförsörjningen.

Vi arbetar för att ta tillvara på kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund och för att skapa möjligheter för de som idag står utanför arbetsmarknaden. Vi inspirerar, informerar, erbjuder praktikplatser och feriejobb. Vi skapar pålitliga och långsiktiga stödformer för både den enskilda individen och rekryterande chef.

Vilka satsningar vi som arbetsgivare har gjort för att bredda rekryteringen kan du läsa mer om här.

Mitt liv 

Tillsammans med Mitt liv, ett socialt företag som arbetar för integration och ökad mångfald på den svenska arbetsmarknaden, driver Linköpings kommun ett mentorprogram. Programmet startade 2016 och ska fungera som en väg in på arbetsmarknaden för de som har en högre utbildning från ett annat land.

Programmet riktar sig till personer med utländsk bakgrund, eftergymnasial utbildning, god svenska, uppehållstillstånd, engagemang och drivkraft. Mentorerna kommer från företag och organisationer som samarbetar med Mitt liv. Programmet pågår i sex månader. Omkring 60 personer per år har haft möjlighet att delta.   

Feriejobb

Under sommarperioden anställer Linköpings kommun omkring 900 ungdomar i feriearbete. I perioder om tre veckor får ungdomar som går ut årskurs 1 och 2 på gymnasiet möjlighet till sysselsättning och arbetslivserfarenhet. Arbeten erbjuds i kommunens verksamheter och i de kommunala bolagen.

Arbetsmarknadsanställningar och arbetsmarknadspraktik

Linköpings Kommun som arbetsgivare har en viktig roll i att skapa förutsättningar för att  minska segregation och utanförskap. Detta gör vi på flera sätt bla genom att vi erbjuder platser för arbetsmarknadsanställningar. Det är arbetsgivarens utgångspunkt att alla verksamheter ska erbjuda en plats men också att vi ska erbjuda våra chefer och verksamheter ett hållbart arbetsmarknadsåtagande med ett väl utarbetat stöd. Mer information om det stödet hittar du här. Vi tar årligen emot flera hundra personer i arbetsmarknadsanställningar och/eller arbetsmarknadspraktik och skapar möjligheter för kommunens medborgare att bli en del av samhället.

Breddad socionomrekrytering

Vi rekryterar personer med annan kompetens än socionomexamen, främst beteendevetare. Vi anordnar nu för andra gången utbildning i socialrätt för dessa grupper. Utbildningen genomförs på distans med Malmö högskola som anordnare

Breddad lärarrekrytering

Läraryrket är ett bristyrke. Därför arbetar Linköpings kommun arbetar med att rekrytera mer kompetens till skolorna.

Kompletterande pedagogisk utbildning

I samarbete med Linköpings universitet erbjuder vi den som har ämneskompetens inom ett skolämne och vill bli behörig lärare möjlighet att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Under utbildningen kombinerar man arbete och studier.

Screeningtest 

När vi söker vikarier inom utbildningssektorn och inte har sökande med rätt utbildningsbakgrund använder vi oss av screeningtest. Metoden innebär att man tar fram ett antal personliga förmågor som man vet är framgångsrika för den typ av tjänst som ska tillsättas. Förmågorna används sedan som grund för urval och intervju. 

Senast uppdaterad den 6 juli 2020