Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ett hållbart arbetsliv

Linköpings kommun arbetar strukturerat för att uppnå hälsosammare arbetsplatser som präglas av tydlighet och delaktighet. Hos oss ska alla medarbetare känna sig värdefulla, respekterade och känna arbetsglädje och välbefinnande.

Vårt mål är att arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta de fysiska såväl som de psykologiska och sociala förhållandena. Vi arbetar för att arbetsplatserna kontinuerligt ska undersöka vilka risker som finns, åtgärda riskerna och följa upp arbetsmiljöarbetet.

En god arbetsmiljö är hälsofrämjande. Alla anställda ska uppleva att de har balans mellan arbete och privatliv. Stödet i hälsoarbetet ska ses som ett led i att skapa möjlighet till denna balans och därmed skapa förutsättningar för den goda arbetsplatsen.

Vad Linköpings kommun konkret gör för ett hållbart arbetsliv kan du läsa om här.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet består av förebyggande, främjande och rehabiliterande moment. Fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö ska behandlas i alla dessa. Organisatorisk arbetsmiljö handlar om resurser, befogenheter och krav i arbetet. Social arbetsmiljö handlar om socialt stöd, samarbete och socialt samspel på arbetsplatsen. Jämställdhet och mångfaldsfrågorna är integrerade i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ett ramverk för hur arbetsmiljön följs upp utifrån diskrimineringslagens krav är framtaget.

Arbetsmiljöarbetet i stort bygger på dialog. Risker i arbetsmiljön undersöks bland annat genom medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar och skyddsronder. Dialogerna utgår från ett antal nyckeltal med tillhörande analysfrågor. Det är den närmaste chefen som efterfrågar uppföljning och analys, men ärendet lyfts och analyseras också på förvaltningsnivå och kommunövergripande nivå. Det är då viktigt att det finns en bevakning av sjukfrånvaron, en överblick över rehabiliteringen, att signaler på ohälsa har fångats upp så att åtgärder kan diskuteras. Stödfunktionerna HR och ekonomi medverkar vid uppföljningarna. Det är viktigt för att uppnå en gemensam syn och strategi, vilket i sin tur är viktigt för att flytta fokus från kostsam sjukfrånvaro och rehabilitering till investeringar i arbetsmiljön.

Förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete

Förebyggande arbetsmiljöarbete innebär att man kontinuerligt undersöker, bedömer, åtgärdar och följer upp risker. Främjande arbetsmiljöarbete innebär i sin tur att man stärker och utvecklar sådant som bidrar till arbetsglädje, välbefinnande och hälsa på arbetet.

Ett antal insatser och projekt genomförs i kommunen. 

 • Vi har ingått ett samarbete med Göteborgs universitet angående hälso- och livsstilsverktyget Prius Health. Detta är en av de åtgärder vi vidtar som arbetsgivare för att främja hälsa hos våra medarbetare och ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. Hälso- och livsstilsverktyget ”Prius Health” beskrivs som världens första forskningsbaserade hälso- och livsstilsverktyg med WHOs alla hälsoaspekter- fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Linköpings kommuns medarbetare erbjuds, genom ett samarbete med Göteborgs universitet verktyget utan kostnad.
 • För att möta behov som rör organisatorisk och social arbetsmiljö har Företagshälsovården infört en ny tjänst. Tjänsten stödjer chefer i arbetet med arbetsgruppen och bistår med arbetsmiljöhandledning. På så sätt ska både medarbetare och chefer rustas i att arbeta både förebyggande och främjande. Tjänsten har prövats på utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Vi har ansökt och fått godkänt ett främjande projekt från Sunt Arbetsliv där vi i samarbete med Sunt Arbetsliv kommer satsa extra resurser och medel på att sänka sjukfrånvaron för enheter över 6% sjukfrånvaro under 2019-2020.
 • På socialförvaltningen arbetar vi också med att överanställa och tillsvidareanställa (även vid vikariat) för att minska sårbarheten i verksamheten.
 • Vi ser över introduktionen för nyanställda, både för de som är korttidsvikarier och tillsvidareanställda. En introduktion som tydliggör uppdraget skapar förutsättningar för ett mer hållbart arbetsliv för våra medarbetare.
 • Vi har en tillämpningsanvisning för att förebygga, bemöta och följa upp kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och andra trakasserier på arbetsplatsen.
 • För ett gott medarbetarskap och arbetsglädje anordnar vi vartannat år en fest för att medarbetare inom Linköpings kommun. Syftet är att ha roligt tillsammans, uppmärksamma medarbetares insatser, bygga stolthet, engagemang och ambassadörskap.

Rehabiliterande arbetsmiljöarbete

Rehabiliterande arbetsmiljöarbete innebär att man med tidiga och samordnade insatser ska arbeta för att den sjuka medarbetaren ska kunna gå tillbaka till sitt arbete.

Linköpings kommun har tagit krafttag för att öka bevakningen och göra analyser på varje arbetsplats och för varje individ. Detta för att kunna göra riktiga bedömningar om varför sjukfrånvaron uppstår och hur den kan åtgärdas.

Såhär arbetar vi:

 • Den nya HR-organisationen har gett cheferna ett starkare stöd i arbetsmiljö och rehabilitering. Det har bland annat tillkommit ett specialiserat team som arbetar konsultativt gentemot HR-konsulterna. De har särskild bevakning över arbetsplatser och individer med hög och/eller återkommande sjukfrånvaro samt genomför analyser/kartläggningar och tar fram förslag på åtgärder.
 • Flera insatser har genomförts för att förbättra uppföljning, analys och åtgärder av sjukfrånvaron. På Leanlink har man fokuserat på de medarbetare som har mer än sju till åtta sjukfrånvarotillfällen per år. På utbildningsförvaltningen genomför man idag samtal med medarbetare efter tre korttidsfrånvarotillfällen för att fånga upp signaler på ohälsa (tidigare gjorde man det efter sex tillfällen). Det har också gjorts regelbundna kartläggningar av sjukfrånvaron. Till stor del beror frånvaron på psykisk ohälsa som ofta inte är direkt arbetsrelaterad.
 • På Leanlink har arbetsmiljöseminarier med HR och ekonomer genomförts. Syftet har varit att stärka stödfunktionerna i dialogen med cheferna. Chefer har haft möjlighet att delta på seminarier och workshops rörande arbetsmiljöekonomi.
 • Linköpings kommun har ett digitalt rehabiliteringssystem som gör det lättare att få en överblick över samt följa upp sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden. Systemet ger också ett direkt och självinstruerande stöd till cheferna.

Senast uppdaterad den 7 juli 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: