Lönebildning

Det måste finnas ett samband mellan medarbetarens prestation och lön. Prestationer och insatser som lett till att verksamheten utvecklas positivt ska belönas. Lön är på så sätt ett viktigt styrmedel som hjälper oss att nå våra mål.

Vi fokusuerar på att göra lönebildningen mer begriplig och synlig i det vardagliga arbetet i våra verksamheter. Vi driver verksamheten framåt genom att arbeta strukturerat med måluppföljning på individnivå. Den röda tråden mellan prestation, utveckling och den egna lönen blir tydligare. Tydligheten ökar motivationen hos våra medarbetare och gör oss samtidigt till en mer attraktiv arbetsgivare. 

Individuell lön

I Linköpings kommun tillämpar vi individuell lön. Genom en individuell lön kan varje medarbetare påverka sin lön utifrån hur väl den egna prestationen bidrar till måluppfyllelsen för verksamheten i stort. Individuell lön blir allt viktigare när konkurrensen om arbetskraften ökar.

Lönesamtal

I lönesamtalet som hålls varje år följs den individuella måluppfyllelsen upp. Att chef och medarbetare på ett strukturerat sätt går igenom de mål som satts upp i medarbetarsamtalet och har en dialog kring medarbetarens prestation och insats är oerhört värdefullt – både för verksamhetens utveckling och för medarbetarens förståelse för hur lönen sätts. Vi jobbar också med uppföljning av de individuella målen under resterande del av året.

Under 2018 och 2019 pågår ett utvecklingsarbete i kommunen. Syftet med arbetet är att lönebildningen ska decentraliseras och i högre grad ske så nära medarbetaren som möjligt samt att vi ska arbeta ännu mer långsiktigt. Genom att hela tiden återkoppla, följa upp och decentralisera blir styrningen i lönebildningen tydligare. På så sätt skapas också förutsättningar för bättre framförhållning och en ökad förståelse för hur lönearbetet fungerar. 

Lönestruktur

Det är viktigt att chefer och medarbetare förstår den rådande lönestrukturen, vad som ligger till grund för den och hur lönespridning kan användas för att göra ett yrke ännu mer attraktivt. Lönespridning spelar en stor roll i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Frågan om lönestruktur har därför ett särskilt utrymme i alla interna löneutbildningar. Överblick över och förståelse för den rådande lönestrukturen är också viktigt när det kommer till att förutspå förväntningar inför den årliga löneöversynen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 december 2018