Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hantering av personuppgifter för anställda i Linköpings kommun

I samband med att du anställs i Linköpings kommun regleras din anställning genom ett anställningsavtal mellan dig och kommunen som arbetsgivare. För att arbetsgivaren ska kunna fullfölja sina åtaganden enligt de lagar, avtal, förordningar eller aktiviteter som fastställts av någon annan myndighet så behöver kommunen dina personuppgifter. Detta gäller även personer med politiska eller andra uppdrag för Linköpings kommun.

Dina personuppgifter

De flesta uppgifterna får vi direkt från dig men det förekommer även att vi hämtar in personuppgifter om dig från Skatteverket. Personuppgifter som samlas in om dig är följande:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • telefon
 • mobiltelefon
 • e-postadress
 • kontaktuppgift om nära anhörig
 • namn och födelsenummer för minderåriga barn

Uppgifterna registreras i kommunens lönesystem. Personuppgiftsansvarig för kommunens lönesystem är kommunstyrelsen.

Uppgifter om dig i lönesystemet kommer att ligga till grund för personaladministrativa aktiviteter som är kopplade till din anställning. Det vill säga hantering av:

 • lön och ersättning
 • arbetstid
 • frånvaro
 • resor
 • pension- och försäkringsadministration
 • inbetalning av skatt och sociala avgifter
 • intern och extern statistik
 • löneväxlingsförmåner
 • underlag för interna undersökningar, utbildningar och konferenser

Uppgifter om din hälsa

Uppgifter om din hälsa kan registreras inom ramen för ett rehabiliteringsärende om det krävs för att Linköpings kommun ska kunna fullgöra sina arbetsrättsliga skyldigheter. I samband med löneöversyn kommer även information om din fackliga tillhörighet att hämtas in från fackliga organisationer. 

Behandling av dina personuppgifter 

Personuppgifter behandlas av administrativ personal på förvaltningen samt av chefer. Uppgifter om inkomst och skatteavdrag lämnas till Skatteverket. Vissa uppgifter lämnas också till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Statistiska centralbyrån (SCB), Medlingsinstitutet, Socialstyrelsen, Försäkringskassan samt till aktuella försäkringsbolag. Uppgifter lämnas även ut i samband med erbjudanden om löneförmåner i anställningen. Uppgifter kan också komma att lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen i det fall de inte skyddas av sekretess.
 
Som anställd hanteras dina personuppgifter i verksamhetssystem som är kopplade till ditt uppdrag i anställningen samt för användarkonton i kommunens IT-miljö.
 
Alla handlingar gallras i enlighet med respektive dokumenthanteringsplan. Personuppgifter gallras i och med att anställningen upphör eller senast när arbetsgivarens rättsliga åtaganden upphör.

Rättigheter för dig som registrerad

Du har rätt att begära att få dina uppgifter rättade eller raderade. Det kan exempelvis bli aktuellt om uppgifterna som hanteras om dig är inaktuella eller felaktiga. I vissa fall kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas. Rätten till begränsning kan aktualiseras exempelvis om du anser att uppgifterna om dig är felaktiga och därför har begärt rättelse. Du kan begära att behandlingen och spridningen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.
 
Du kan kontakta något av kommunens dataskyddsombud för rådgivning eller information. Du har rätt att vända dig till Integritetskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet och lämna klagomål på behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som Linköpings kommun behandlar om dig. Det gör du genom att fylla i e-tjänsten ”Begäran om registerutdrag”. 
 

 

Dataskyddsombud

Till e-postformulär för Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Postadress:
Linköpings kommun
Juridikenheten (Dataskyddsombud)
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 15 januari 2021