Industrimark

Linköpings kommun välkomnar företag som vill etablera sin verksamhet här. På ett flertal platser i kommunen finns det möjlighet att köpa eller arrendera mark för handel, industri, kontor eller annan verksamhet.

Näringsliv och tillväxt, som är en del av Linköpings kommun, hjälper dig som söker mark för byggnation, lämplig lokal för din nystartade verksamhet eller vill starta nytt företag.

Upplåtelse-, överlåtelseformer

Kommunen kan tillhandahålla tomter med äganderätt, tomträtt samt i vissa fall upplåta mark som arrende.

Före markförsäljningen

Innan försäljning eller upplåtelse med tomträtt genomförs, kan en detaljplan behöva upprättas och tomten avstyckas. För att kunna inteckna och belåna fastigheten krävs att köparen betalat köpeskillingen, fått köpebrev samt sökt och fått lagfart. Även tomträtten kan intecknas och belånas efter att tomträttsavtal upprättats och tomträtten inskrivits i fastigheten. Ett villkor i köpeavtalet är att fastigheten bebyggs inom 18 månader. För att få bygga krävs bygglov. Om fastigheten skall användas för ändamål som inte kräver byggnader kan arrende i de flesta fall erbjudas.

Markpriset

Priset på marken beror på var den ligger men också på vad den får användas till, tillåten byggnadsyta, antal våningar, skyltläge m.m. Mark för handel och kontor kostar mer än mark för rent industriändamål. Byggrätt och tillåtet användningssätt anges i den gällande detaljplanen för området.

Priset på marken ligger mellan 150 kr/kvm i de minsta orterna och 1200 kr/kvm i centralortens bästa lägen. I Mjärdevi prissätts mark beroende på byggrätt och sätts i kronor per kvm bruttoarea.

Markpriset avser en planlagd och avstyckad tomt med en tillfart från gata utbyggd enligt gällande detaljplan. Skulle en framtida ny detaljplan medföra att befintliga gator måste byggas om, eller fastigheten får utökad byggrätt, kan kommunen kräva att fastighetsägaren bidrar ekonomiskt för att täcka plan- och ombyggnadskostnaderna.

Inom flera områden ställs särskilda krav som måste följas vid byggnads utformning, skyltning och iordningställandet av miljön kring byggnaderna.

Anläggnings- och anslutningsavgifter

Anslutning till el och till allmänt vatten och avlopp kan normalt ske. Likaså till fjärrvärme om fastigheten ligger inom fjärrvärmeområde. Även fjärrkyla kan i vissa fall erbjudas. Anläggnings- och anslutningsavgifter ingår inte i markpriset utom i enstaka fall då avgift för vatten- och avloppsanslutning delvis kan vara betald av kommunen. Fastighetsägaren erlägger i regel anslutningsavgifter direkt till leverantören (nätägaren). Kontakta Tekniska verken för prisuppgifter i varje enskilt fall.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2018