Industrimark i Tornby

Tornby är, med sina 350 hektar, Linköpings största sammanhängande arbetsområde. Inom Tornby finns cirka 450 företag med tillsammans 6000 förvärvsarbetande. Tornby har successivt vuxit ut från Steningeområdet mot motorvägen. Området var ursprungligen tänkt som ett traditionellt industriområde, men den nordvästra delen har efter hand utvecklats till ett av landets största centra för extern handel. Här finns flera stormarknader varav IKEA/IKANO, ICA Maxi, Coop Forum och Biltema är de största. Handelsområdet vidgas successivt österut.

Livsmedelsindustrin, med tillverkning och förädling, är en bransch som växer inom Tornby. Swedish Meats och Arla är de största livsmedelsföretagen. Andra stora arbetsplatser är Titan X och ETP Transmission AB. I den östra delen finns en mängd kontor, småindustrier, hantverks- och handelsföretag.

Tillgänglig byggklar mark

Huvuddelen av kommunens mark i området är såld eller för närvarande inte aktuell att sälja. Ytterligare arealer finns i privat ägo.

Dessutom finns cirka 25 hektar privat ägd mark som är föremål för detaljplaneläggning.

Riktpris

För riktpris exklusive anläggningsavgift, kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Uppvärmningssätt och anläggningsavgifter

Fjärrvärmeanslutning krävs. I de äldre delarna av Tornby debiteras normala taxeenliga va-anläggningsavgifter. I hela den nyare delen av Tornby, från Roxtorpsgatan, Gottorpsgatan, Sunnorpsgatan och norrut, råder särskilda förhållanden. Kontakt bör tas med Tekniska verken och kommunen i varje enskilt fall för att få besked om vad som gäller.

Tornbygruppen

Områdesförening Inom området finns en områdesföreningen Tornbygruppen som bevakar och tillvaratar företagarnas intresse i olika sammanhang.

Kommunens planer i området

I samband med handelns utbyggnad, i områdets nordvästra del, har stora investeringar i nya gator, gc-vägar, korsningar och grönytor genomförts. Även övriga delar av Tornby har på senare tid fått en upprustning av framför allt trafiksystemet. En fördjupad översiktsplan (föp) antogs 2001-12-11. Även en fördjupad översiktsplan för ”staden” är framtagen. Planerna syftar till att skapa en kommunal beredskap för Tornbys framtida utveckling. Detta kan medföra behov av ytterligare stora investeringar i ny- och ombyggnad av gator och leder. Ett sådant är en förlängning av Ullevileden, öster ut till Mörtlösarondellen, för att förbinda Tornby med Mörtlösa och avlasta Kallerstadsleden. Detaljplaneläggning har påbörjats 2009. Tidpunkt för den faktiska byggnationen har inte bestämts.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2018