Industrimark i Torvinge/Malmskogen

I samband med handelns utbyggnad, i områdets nordvästra del, har stora investeringar i nya gator, gc-vägar, korsningar och grönytor genomförts. Även övriga delar av Tornby har på senare tid fått en upprustning av framför allt trafiksystemet. En fördjupad översiktsplan (föp) antogs 2001-12-11. Även en fördjupad översiktsplan för ”staden” är framtagen.

Planerna syftar till att skapa en kommunal beredskap för Tornbys framtida utveckling. Detta kan medföra behov av ytterligare stora investeringar i ny- och ombyggnad av gator och leder. Ett sådant är en förlängning av Ullevileden, öster ut till Mörtlösarondellen, för att förbinda Tornby med Mörtlösa och avlasta Kallerstadsleden. Detaljplaneläggning har påbörjats 2009. Tidpunkt för den faktiska byggnationen har inte bestämts.

Tillgänglig byggklar mark

Inom Torvinge/Malmskogen finns i dag cirka 20 hektar disponibel byggklar mark. Huvuddelen ägs av Linköpings kommun. När slutlig ställning tagits till "Torvingeledens" sträckning (se nedan), kommer ytterligare mark bli möjlig att avyttra. För information om ledig tillgänglig byggklar mark till försäljning kontakta teknik- och samhällbyggnadskontoret.

Riktpris

För riktpris exklusive anläggningsavgift, kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Uppvärmningssätt och anläggningsavgifter

Fjärrvärmeanslutning krävs. För fastigheter som inte debiterats va-avgift tidigare skall anslutnings- och anläggningsavgifter betalas enligt gällande prislistor. För flertalet fastigheter som bildades i kring 1990 råder dock särskilda förhållanden. Kontakt bör tas med Tekniska verken och kommunen i varje enskilt fall för att få besked om vad som gäller.

Företagarförening

Inom området finns företagarföreningen Torvingegruppen. Föreningen har till syfte att bevaka och tillvarata företagarnas intresse i olika sammanhang.

Lediga lokaler

Inom området kan det finnas lediga lokaler i befintliga byggnader. Företagsservice förmedlar gärna en kontakt till berörda fastighetsägare.

Kommunens planer i området Öster om nuvarande detaljplan i Malmskogen pågår ny detaljplan för ytterligare cirka 25 hektar av ett industri-/verksamhetsområde.

Detaljplaneläggning pågår för en ny väg/led (Torvingeleden) från Mörtlösarondellen, i sydöstlig riktning, genom Torvinge industriområde. I en framtid kan Torvingeleden även komma att passera stambanan.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2018