Vikingstad markanvisning

Inbjudan till markanvisningstävling i Vikingstad. Marktilldelningen har två områden, ett med önskan om rad- eller kedjehus och ett med önskan om flerbostadshus.

 

Syftet med tävlingen är att kommunen vill få fram de team som ska utforma och bygga bostäder med god kvalitet avseende ljusföring, effektivitet, användbarhet, trivsel samt den arkitektoniska idén. Dessutom vill kommunen främja prisvärda bostäder med en god variation, varför varje byggherre kommer att tilldelas högst ett av de två tilldelningsområdena.

Anbudsinlämningen är stängd

Nu pågår utvärdering och bedömning av inkomna anbud. Ambitionen är att meddela vem som vunnit före jul.

Fråga: Hur stort är markanvisningsområde 1?

Svar: Markanvisningsområde 1 är uppdelat i två markområden som skiljs från varandra av en mindre park. Det mindre området är ungefär 1940 kvm och det större området är ungefär 6560 kvm. Det innebär således att markanvisningsområde 1 totalt består av ungefär 8500 kvm mark.

Fråga: Med anledning av det förtydligande gällande markanvisningsområde 2 som kom ut på hemsidan 16 november, är det möjligt att förlänga tiden för tävlingen?

Svar: Vi förstår att vårt förtydligande kan ha ändrat förutsättningarna för vissa av anbudsgivarna. Vi har därför beslutat att förlänga markanvisningstävlingen med en vecka. Sista tid för inlämning av anbud ändras till måndag 27:e november kl 23.59. Den nya tidpunkter avser alla anbud i hela markanvisningstävlingen, det vill säga både markanvisningsområde 1 och 2.

Fråga: Hur tänker kommunen kring markanvisningsområde 2, vad det gäller kommunens önskemål om flerbostadshus? Innebär det att förslag som innehåller flerfamiljshus inom område 2 kommer att tilldelas högre poäng i bedömningen än förslag som innehåller rad- eller kedjehus?

Svar: Vi ber om ursäkt för en otydlig formulering i prospektet vad det gäller bedömningsgrunderna avseende bebyggelseformen inom markanvisningsområde 2. Kommunen har en formulering kopplad till prospektet där man önskar flerfamiljshus i 1-2 plan inom markanvisningsområde 2. Avsikten med denna formulering är i första hand att det ska tillskapas ytterligare hyresrätter inom samhället. Värderingen av förslagen vad det gäller hyresrätt kommer att ske under bedömningen av markpriset där förslag som enbart innehåller hyresrätter kommer att ges faktor 1,5 enligt vad som anges i avsnitt 2.3.1.2 i prospektet. Vi vill förtydliga att vid bedömningen av markpris kommer inte flerfamiljshus att premieras. Observera dock att det under bedömningen av projektets arkitektoniska idé i avsnitt 2.3.1.1 finns koppling till bostäder till överkomligt pris.

Fråga: Vad är syftet med de markområden inom kvartersmark inom samma kvarter som markanvisningsområdena som inte är markerade med rött eller blått?

Svar: De områden som ingår i markanvisningen är markerade med rött eller blått (se karta i "bilaga 5 - karta över markanvisningsområdet"). De områden som inte är markerade med rött eller blått på den kartan ligger utanför markanvisningsområdena och ingår inte i markanvisningen. De områden som är vita inom kvartersmark i samma kvarter som markanvisningsområdena avses preliminärt att säljas som tomter för fristående villor via kommunens tomtkö.

Fråga: På sidan 18 i prospektet anges: ” Syftet med tävlingen är att kommunen vill få fram de team som ska utforma och bygga bostäder med god kvalitet avseende ljusföring, effektivitet, användbarhet, trivsel […]”.
Hur definierar ni: a. Ljusföring b. Effektivitet c. Trivsel?

Svar: a. Ljusföring betyder hur dagsljuset kommer in i bostaden, att fönster är placerade så att ljuset sprids i rummen på ett sådant sätt att bostaden uppfattas som ljus.
b. Effektivitet betyder i det här fallet att planlösningen är utformad på ett sådant sätt att kvadratmetrarna kan användas smart och effektivt för bostadens alla funktioner. Att bostäderna inte görs större än vad de behöver vara.
c. Vad som skapar trivsel i en planlösning kan en arkitekt svara på. Det är en del av professionen att lösa.

Fråga: Framgår det någonstans var de kommande tomtgränserna går eller ska vi uppskatta det utifrån den skiss Ni gjort på tomtillustrationerna?

Svar: Tomtgränserna kommer att fastställas först i samband med en framtida lantmäteriförrättning. Det är därför omöjligt att redan nu tillhandahålla några exakta koordinater över blivande tomtgränser. Som framgår av avsnitt 2.2.2 i markanvisningsprospektet behöver inte anbudet innehålla några detaljerade ritningar. Inför anbudet är det därför fullt tillräckligt om ni gör en uppskattning utifrån den karta över markanvisningsområdena som presenteras i bilaga 5.

Fråga: Finns det någon karta med nuvarande/befintliga +höjder på tomtmarken så att man kan ställa de höjderna i relation till gatuhöjderna på detaljplanekartan?

Svar: På de tre PDF-filer som bifogas anges inmätta höjder på kvartersmarken samt de projekterade höjderna för gatorna. Observera att vare sig de inmätta höjderna eller de projekterade höjderna garanteras, utan endast är tänkta som information för att få en uppfattning av områdets karaktär. Inom ett större område som är markerat på kartan, kommer det ske en marksanering innan försäljning. Det innebär att höjderna inom det området kommer att förändras.

Frågor

Vid frågor vänligen kontakta vår projektledare:

Ricard Carlenius

Exploateringsingenjör Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka e-post till Ricard Carlenius

E-post: Ricard.Carlenius@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 29

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2018