Hoppa till huvudinnehåll

Blankett 2

Markanvisning – Folkungavallen

Uppgifter som ska anges i blankett 2

Uppgifter om exploatör

Exploatörens namn:

Organisations-/personnummer:

Tilldelningsområde:

Projektidé

Projektidén ska beskriva er tolkning av tävlingsuppgiften som beskrivs i markanvisningsprospektet. Projektidén ska utgå från kommunens vision för Folkungavallen och spegla kommunens mål om en hållbar och attraktiv stadsmiljö. I projektidén ska ni redovisa vilket fokus ni har för utformningen och hur ni avser arbeta med de utmaningar huvudtävlingen innebär. Referensprojekt ska användas för att stödja er projektidé för denna plats. Det ska framgå vilka delar av referensprojektet som är aktuellt för platsen och vilka som behöver utvecklas.

Som en grund för val av byggaktör/exploatör ombeds ni i inlämnad projektidé redovisa följande:

  • Motiv till varför ni ska väljas som byggaktör på Folkungavallen.
  • Era ambitioner för projektet.
  • Era ambitioner för byggnadernas kvalitet och gestaltning.
  • Motiv till ert val av arkitekt.
  • Specifika idéer ni vill genomföra i projektet.
  • Hur ert projekt bidrar till att uppnå visionen för Folkungavallen.
  • Hur ni bidrar till ett bra samarbete med kommunen och övriga aktörer i genomförandet.

Syfte med denna del av prekvalificeringen är att genom inlämnad projektidé och referensprojekt styrka er förmåga att genomföra ett projekt på Folkungavallen samt att visa att ni förstått vad som kommer krävas av de som går vidare till huvudtävlingen. Referensprojektet ska vara ett av er genomfört projekt eller ett projekt under byggnation. Projketiden ska bestå av maximalt 500 ord.

Referensprojekt

Ett referensprojekt ska redovisas som är pågående eller genomfört och som är av relevans för tilldelningen. Referensprojekt ska redovisas på maximalt två stycken A4 och skickas som bilaga 1 till denna blankett.

Markpris

Markprisanbud för bostäder i flerbostadshus ska lämnas uttryckt i kr/kvm BTA (bruttoarea) ovan mark. Bostäderna kan vara upplåtna antingen som bostadsrätts-, äganderätts- eller hyresrättsform beroende på tilldelningsområde. Markprisanbud ska för att beaktas minst uppgå till följande:

  • Bostadsrätt/äganderätt i flerbostadshus: 7000 kr/kvm BTA eller högre.
  • Hyresrätt i flerbostadshus: 5000 kr/kvm BTA eller högre.

Ange offererat markpris för tilldelningsområdet i kr/kvm BTA bostad:

Ange upplåtelseform (Bostadsrätt/äganderätt eller Hyresrätt):

Bilagor

Till blankett 2 ska följande biläggas:

Bilaga 1 Maximalt två A4 som redovisar referensprojektet.

 

Senast uppdaterad den 14 december 2020