Hoppa till huvudinnehåll

Blankett 3

Markanvisning – Folkungavallen

Uppgifter som ska anges i blankett 3

Uppgifter om exploatören

Namn:

Organisationsnummer:

Tilldelningsområde:

Grundläggande krav för Folkungavallen – checklista

Genom att kryssa i nedanstående lista bekräftar respektive byggaktör att nedanstående krav accepteras och kommer att uppfyllas vid genomförande av byggaktörens projekt. För ytterligare beskrivning av respektive krav se avsnitt 5.2 i prospektet.

Överensstämmelse med detaljplan

 • Byggaktören har gått igenom detaljplanen och intygar att framtaget förslag kommer att rymmas inom gällande detaljplan för Folkungavallen.

Tidplan

 • Kommunen har tagit fram en översiktlig tidplan för projektet som redovisar respektive tilldelningsområdes utbyggnadsordning. Byggaktören intygar att dennes projekt kommer följa den tidplan kommunen upprättat.

Ekologisk hållbarhet, resurs- och energihushållning

 • Det ska finnas utrymme för källsortering enligt Tekniska verken Avfalls anvisningar och utformas så att utrymmet även fungerar vid införande av regeringen beslutad ”Bostadsnära avfallshantering”.
 • Tillräckligt med utrymme ska avsättas i varje lägenhet för mellanlagring av avfall för återvinning.
 • Dagvatten ska omhändertas och fördröjas inom egen fastighet och /eller inom gemensam fastighet i enlighet med i dagvattenutredning redovisad modell för dimensionering.
 • Byggaktör kommer precisera vilket miljöklassningssystem som ska användas vid val av material, varor och produkter för byggnationen. Detta ska ske i samband med inlämning i huvudtävlingen.
 • Material, varor och produkter får inte innehålla ämnen med utfasningsegenskaper enligt kemikalieinspektionens PRIO-kriterier. Användningen av ämnen som enligt PRIO-kriterierna benämns som riskminskningsämnen ska minimeras.
 • Bebyggelse ska anslutas till Tekniska verkens fjärrvärmesystem

Mobilitet, hållbara resor och transporter

 • 100 % av parkeringsbehovet för bil ska lokaliseras i parkeringsanläggning utanför tilldelningsområdet och friköps av byggaktören mot en kostnad om 195 700 kr (exkl moms och 2022 års prisnivå) per parkeringsplats.
 • Cykelparkeringsplatser ska utföras inom tilldelningsområdet enligt kommunens rådande parkeringsnorm för cykel.
 • Möjlighet att låsa fast ram skall finnas för samtliga cyklar.
 • Parkering ska finnas för last/lådcyklar motsvarande 0,1 platser per lägenhet och med god tillgång till huvudentré.
 • Möjlighet att ladda elcykel vid parkeringsplatser i cykelrum ska finnas vid 20 % av platserna.
 • Hissar ska anpassas för att rymma cyklar.
 • Entréer ska ha god tillgänglighet för cyklar och förses med dörröppnare.
 • Där cyklar behöver transporteras inomhus ska utrymmen anpassas för detta. Ev uppställningsplatser för cyklar inomhus i anslutning till lägenheter ska inte blockera korridorer.
 • I anslutning till central cykelparkering inomhus ska finnas reperationsställ för cyklar och tillgång till tryckluft för däckspumpning.
 • Byggaktören ska bekosta och ansluta sig till den logistiktjänst som kommunen avser upphandla för leveransplanering av byggtransporter under byggskedet.

Social hållbarhet

 • För att garantera att det uppförs lägenheter av olika storlek kommer det att föreskrivas att det inom tilldelningen ska uppföras bostäder av olika storlek och att minst 30 procent av bostäderna inom lotten ska utgöras av yteffektiva små lägenheter (1-2 r o k). (gäller ej lott 10)
 • Byggaktören som uppför hyresrätter ska erbjuda kommunen rätt att hyra bostäder, sk kommunala bostäder, till en volym som motsvarar minst 10 % av antalet lägenheter inom tilldelningsområdet utan tidsbegränsning. Minst hälften av lägenheterna som erbjuds ska vara belägna inom aktuellt tilldelningsområde. (gäller ej lott 10)

 

Senast uppdaterad den 10 november 2022