Hoppa till huvudinnehåll

Djurgårdsgatan - Ellipsen 8 och 9

Linköpings kommun bjuder in till markanvisningstävling för byggrätter vid Djurgårdsgatan i stadsdelen Ekkällan. Vi söker nu byggaktörer som vill utveckla innerstadsområdet tillsammans med oss.

 

Markanvisningstävlingen omfattar ett tilldelningsområde som utgörs av fastigheterna Ellipsen 8 och Ellipsen 9. Tilldelningsområdet innehåller en uppskattad byggrätt om cirka 5 700 kvadratmeter bruttoarea (BTA) och beräknas kunna rymma 50-70 bostäder samt lokaler för centrumverksamhet.

Markanvisningstävlingen för Ellipsen 8 och 9 utgör ett viktigt steg i utvecklingen av Djurgårdsgatan till en attraktiv stadsgata, och kommer också att bidra till utvecklingen av Linköpings innerstad.

Förlängd tid för markanvisningstävlingen

Parkeringsbehovet för fastigheterna Ellipsen 8 och 9 ska lösas genom parkeringsköp i det garage som byggs inom fastigheten Ellipsen 10 (se punkt 4.2 i prospektet). Kalkylen som ligger till grund för parkeringsköpet har reviderats och antalet parkeringsplatser i garaget har ökat, vilket påverkar friköpsavgiften. Detta innebär delvis nya förutsättningar för markanvisningstävlingen. Linköpings kommun har därför beslutat att förlänga tiden för markanvisningstävlingen till och med den 4 september 2023.

Tiden för att ställa frågor om markanvisningstävlingen har också förlängts.

Frågor kan ställas till [email protected] under perioden 15 mars 2023 till 24 juni 2023 samt under perioden 7 augusti 2023 till 21 augusti 2023. Svaren kommer att publiceras löpande längre ner på den här sidan fram till den 25 augusti 2023.

Prospektet har uppdaterats med ny information under följande punkter:

2 Preliminär tidplan för markanvisningstävlingen
4.2 Parkering för cykel och bil (avsnittet bilparkering)
7.2 Inlämning av anbud
7.3 Frågor under anbudstiden

Uppdaterat prospekt har publicerats 2023-05-16.

Intresserade byggaktörer ska lämna in sina anbud till markanvisningstävlingen digitalt, via e-post.

Lämna in anbud senast den 4 september 2023.

 

Tilldelningsområdet.jpg

Röda markeringar visar tilldelningsområdet Ellipsen 8 och 9. Karta: Lantmäteriet, Linköpings kommun

Frågor och svar

Sök bland frågor och svar
I anbudet behöver man inte bekräfta/redovisa samtliga grundläggande tävlingskrav. Bekräftelsen sker i det markanvisningsavtal som tecknas med vinnaren, där det anges att exploatören ska bebygga området i enlighet med de grundläggande krav som presenterats i markanvisningsprospektet.
 
Ja, mur/staket betraktas inte som byggnad.
Kommunen tar inte ställning till det i nuläget. Det är upp till anbudsgivaren att föreslå en lämplig utformning av förgårdsmarken.
Ja, mot Djurgårdsgatan finns ett ska-krav gällande placering. För Ellipsen 9 innebär det att byggnad ska placeras 0,5 m från användningsgräns och för Ellipsen 8 att byggnad ska placeras i egenskapsgräns (mot prickmark).
 
Byggnadshöjden är en planbestämmelse och får inte överskridas.
Våningantalet är också en planbestämmelse, den får inte överskridas men den är inte "tvingande", det går alltså att ha färre våningar. Ingen planbestämmelse styr hur gavlarna ska utformas. Planbeskrivningen är inte bindande och illustrationerna är därmed exempel på möjlig utformning.

Det är inget krav att ledningarna tas bort. Om ledningarna inte påverkar planerad byggnation kan de lämnas kvar i marken. Det är alltså exploatören som avgör om ledningarna behöver tas bort eller om de kan ligga kvar.

Enligt Tekniska verken innehåller de aktuella ledningarna inte något material som medför krav på sanering.

Kommunen utvärderar arkitekturens kvalitéer utifrån en sammanvägd bedömning av de aspekter som omnämns i prospektet. Det innebär att de olika aspekterna inte har någon förutbestämd inbördes viktning.

Kommunen utvärderar arkitekturens kvalitéer utifrån en sammanvägd bedömning av de aspekter som omnämns i prospektet. Det innebär att de olika aspekterna inte har någon förutbestämd inbördes viktning.

Kommunen uttalar sig inte angående markprisnivåer under pågående tävling. Det är upp till varje anbudsgivare att lämna markpris utifrån förutsättningarna som framkommer av prospektet. Formuleringen i punkt 7.4 syftar till att upplysa anbudsgivare om att kommunen inte accepterar oskäligt låga markpriser. Vid bedömning av vad som kan betraktas som för lågt markpris tar kommunen hänsyn till rådande marknadsläge.

Senast uppdaterad den 16 maj 2023