Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vikingstad, del av etapp 2

Nu öppnar vi markanvisningstävlingen för cirka 100 bostäder i Vikingstad/Bankeberg område 1, etapp 2 . Välkomna med era anbud 15 maj - 28 augusti.

Vikingstad markanvisning etapp 2

 

Information

Vikingstad ligger drygt en mil sydväst om Linköping och är en av kommunens prioriterade utvecklingsorter. Linköpings kommun bjuder in till en markanvisning för Vikingstad/Bankeberg område 1, etapp 2 och söker byggherrar som vill utveckla Vikingstad tillsammans med Linköpings kommun.

Syftet med tävlingen är att kommunen vill få fram byggherrar som ska utforma och bygga en låg, tät och effektiv bebyggelse med höga trivselvärden och tydliga gaturum. Rad-, par- och kedjehus blandas med friliggande villor och låga flerbostadshus. Aktuell markanvisning omfattar cirka 100 lägenheter i rad-, kedje- och flerbostadshus över fyra tilldelningsområden.

Rättelse prospekt 20200701

I prospektet hänvisar vi till att om byggherren lämnar in fler markanvisningsanbud än ett ska byggherren prioritera mellan dessa markanvisningsanbud i enlighet med blankett 1. Detta är inte korrekt. Prioritering ska ske enligt Blankett 3 - Blankett för rangordning.
 

Revidering blankett 1 20200701

En revidering av Blankett 1 – Grunddata och prioritering har skett.
Det bolag som står bakom anbudet ska fylla i sina uppgifter enligt Blankett 1. Om det vid anbudsinlämningen inte finns något bildat dotterbolag eller att anbudslämnaren har för avsikt att genomföra projektet i egen regi så fylls uppgifterna i enligt Blankett 1. Om det finns ett bildat dotterbolag eller motsvarande så fylls uppgifter om dotterbolaget samt moderbolaget i enligt den revidering som skett i Blankett 1.

Se grönmarkerade ändringar i Blankett 1.

Revidering blankett 2 20200617

Det är nu möjligt att separat bilägga följande material till Blankett 2:

  • Situationsplan över tilldelningsområdet där samtliga våningsplan kan utläsas
  • Skiss och ritning (principplanlösning, sektion och fasad) över er tänkta byggnadskropp

Se grönmarkerade ändringar i Blankett 2.

Nya bilagor 20200601

  • Bilaga B8 – Bullerutredning
  • Bilaga B9 – Övergripande riskutredning Vikingstad

Se bilagor och blanketter.

Nya bilagor 20200529

  • Bilaga B1b - Geoteknisk undersökning 2
  • Bilaga B4 - Exempel på markanvisningsavtal

  Se bilagor och blanketter.

Revidering prospekt 20200526:

Markanvisningsprospektet och bilaga 2A har fått följande revideringar:

  • Tilldelningsområde 2 har utökats till att omfatta hela kvarteret.
  • Tilldelningsområde 4 har ändrat form något och delats upp i två delar för att bättre spegla detaljplanens byggrätt.

Se grönmarkerade ändringar i prospekt samt bilaga 2A (dwg-fil).

Välkomna med era anbud senast den 28 augusti 2020. Frågor om markanvisningstävlingen kan ställas till och med den 17 augusti 2020. Vi kommer att publicera eventuella frågor och svar här på webben.

Fråga:
Får markanvisningsanbud lämnas in via vanlig post?

Svar:
Nej. Markanvisningsanbud som inte lämnas in digitalt enligt prospektet kommer förkastas.

Fråga:
Planbeskrivningen och figur 8, sida 6 i markanvisningsprospektet, redovisar i tilldelningsområde 2 husplaceringar som är vinklade mot gata/förgårdslinje. I och med byggnadernas placering i nämnda referensdokument, är placeringen prövad och godkänd mot planbestämmelse p1?

Svar:
Den bild som visas i figur 8 i prospektet och planbeskrivningen är en tidig illustration över föreslagen bebyggelsestruktur. Detaljplanen har reviderats inför antagande, så illustrerade exempel visar inte vad som är möjligt att bebygga på respektive tomt.I detaljplanen finns två placeringsbestämmelser, p1 och p2. I tilldelningsområde 4 gäller p2 för del av området. I tilldelningsområde 1,2 och 3 gäller p1.

p1 anger att ”Huvudbyggnad ska placeras med huvudentrefasad mot gata, parallellt med förgårdslinje. Undantag får göras för skafttomter/hörntomter eller där så inte är möjligt.” p2 anger att ”Huvudbyggnad ska placeras i förgårdslinje/egenskapsgräns mot gata. Avvikelser från dessa placeringsbestämmelser prövas av bygglov.

Såsom framgår i prospektet kommer kommunen ej att genomföra ändring av detaljplanen. Vid husbyggnation i den tidigare etappen så har avvikelse från placeringsbestämmelse godkänts som mindre avvikelse. Detta är dock ej en garanti för hur framtida avvikelser kommer att prövas, då det är en myndighetsutövning.För bestämmelsen p1 anges i detaljplanen att ” Undantag får göras för skafttomter/hörntomter eller där så inte är möjligt”. Vilka av tilldelningsområdena som kan komma att betraktas som hörn- eller skafttomter (och därmed undantas från placeringsbestämmelsen) tycks vara föremål för tolkning, under förutsättning att dessa inte avstyckas i småtomter. Man har inför markanvisningen efterfrågat vägledning från bygglovsmyndigheten om detta. 

Bygglovsmyndigheten har meddelat att man kommer att betrakta varje rad- par- och kedjehushustomt som egen tomt i tolkningen för vad som är skaft- och hörntomter, oavsett fastighetsstorlek. För flerbostadshus har man inte kunnat lämna besked i hur tomtbegreppet ska tolkas i relation till hörn- och skafttomt, men hänvisar till den mindre avvikelse för flerbostadshus som man godkänt i etapp 1.

Fråga:
I planbeskrivningen står det att bullervallsåtgärder ska utföras av kommunen mot spåret. Är dessa kommunala åtgärder tillräckliga eller kommer bygglovsmyndigheten kräva bullerskyddsåtgärder inom kvartersmark i enlighet med bullernivåerna som redovisas på sid 15 och 16 i planbeskrivningen? Krävs det några särskilda skyddsåtgärder inom kvartersmark utifrån vibrationssynpunkt, med hänvisning till sista stycket sida 14 planbeskrivningen?

Svar:
De bullerskyddsåtgärder som kommunen genomfört i den norra delen av planområdet ska vara tillräckliga för att riktvärdena inte överskrids i inom tilldelningsområde 1. Med grund i detta så bedöms det inte krävas några ytterligare bullerskyddsåtgärder inom kvartersmark. Vad gäller vibrationer så står det i planbeskrivningen att utredningar visar att det inte föreligger några hinder att planerad bebyggelse kan uppföras fram till ett avstånd på ca 40-50 meter från spår. Tilldelningsområde 1 har ett avstånd på ca 35-38m på vissa platser till järnvägsspåret vilket är under det avstånd som beskrivits i utredningen. Den lilla avståndsskillnaden bör inte innebära att ytterligare åtgärder krävs inom kvartersmark. I utkast för markanvisningsavtal står det ʺexploatören är medveten om att de utredningar som gjorts av Kommunen är översiktliga. Exploatören rekommenderas därför att göra egna analyser av grundläggningsförutsättningar och markområdet i övrigt inför byggnation.ʺ 

Fråga:
Utifrån givna data är det väldigt osäkert hur hög ljudnivån är 5 meter upp i luften. Vi har vart i kontakt med en bullerexpert som bedömer att tilldelningsområde 1 riskerar att vara obyggbart om man inte vidtar särskilda bullerskyddsåtgärder vid en byggnation inom området. Tilldelningsområde 2 riskerar också (utifrån presenterad data) att kräva åtgärder på plan 2 för att klara bullernivåerna i området. Detta är inget som omnämns i tävlingen och som är en stor osäkerhet. För att kunna lämna in ett seriöst tävlingsförslag på område 1+2 så vore det önskvärt att kommunen kompletterar med en utredning.
 
Svar:
I genomförandet av detaljplanen har en drygt fyra meter hög bullervall uppförts i enlighet med rekommendationer i den bullerutredning som tagits fram under detaljplaneskedet. Utemiljöer i markplan bedöms ligga väl under riktvärden för buller. Detaljplanen kräver inga ytterligare åtgärder för genomförande av bostadshus. Bygglovsmyndigheten har meddelat att man ej vidare kontrollerar ekvivalentnivåer utomhus vid bygglovsprövning, enbart inomhusvärden.
Det framgår av detaljplanen att bebyggelse inom 800 m från spår ska uppföras med avstängbar ventilation och med friskluftsintag bort från riskkällan, samtidigt som byggnader 30-50 meter bör placeras med hänsyn till riskperspektivet. Bedömningen är att byggnadsteknik och placering för att hantera risk bör gå att kombinera med byggnadsåtgärder för buller, i den mån det krävs, så att maxnivåer inomhus på övre våningsplan ligger under gränsvärden.
Någon ytterligare utredning kommer inte att genomföras under tävlingen. Såsom anges i prospekt och markanvisningsavtal så erbjuder vi byggherren att genomföra fördjupade utredningar inför tecknande av marköverlåtelseavtal. Om byggherren efter sådana utredningar bedömer att man inte kan klara inomhusvärden med sitt bebyggelseförslag så medger detaljplanen byggnation av ett tre meter bullerplank ovanpå befintlig bullervall. Om byggherren önskar att så genomförs kan detta genomföras till byggherrens bekostnad enligt särskilt avtal.

Fråga:
Inom tilldelningsområde 4 står det "Inom delområde med bestämmelse e3 ska anbudet innehålla flerbostadshus." Inom område 4 finns två användningsytor med bestämmelsen e3. Ska båda ytorna vara flerbostadshus?

Svar:
För tilldelningsområde 4 tillåter detaljplanen i området i södra delen ej grupphus (e1). Denna del av område 4 ska bebyggas med flerbostadshus (enligt planbestämmelse e3). Inom det egenskapsområde som både innehåller e1 och e3 är det upp till byggherren att välja inriktning. Notera att maximal byggrätt i framräkning av köpeskilling sätts till 45 % för de för de delar av område 4 som tillåter e3, oavsett vilken bebyggelsetyp byggherren väljer att uppföra inom egenskapsområdet.

Fråga:
Vad gäller för sopbilens cirkulation vid tilldelningsområde 1. Kan den cirkulera i Öster? Tar vägen slut i väster, behöver bilen backa om den ska in hit?

Svar:
Lokalgatorna kommer projekteras och byggas enligt detaljplan samt bilaga B7, Projekteringsunderlag. Det är upp till varje enskild exploatör att säkerställa att sophantering kan ske inom eller i anslutning till kvartersmark. Det finns ingen möjlighet att komma in med sopbil från öster om tilldelningsområde 1 då detta område inte är detaljplanelagt. Vad gäller vägens slut i väster har kommunen valt att inte anlägga den bit som sträcker sig från korsningen till planområdets slut. Detta påverkar dock inte tilldelningsområde 1.

Fråga:
Vad gäller för bullerplan norr om tilldelningsområde 1? Kommer bullerplank ligga dikt an mot förgårdsmarken i norr, blir det park eller väg som skiljer av kvarteret från Skydd-zonen?

Svar:
En befintlig bullervall finns inom egenskapsområdet för SKYDD och denna avslutas dikt an tilldelningsområde 1. Detaljplanen möjliggör även för ett bullerplank som vid behov placeras mitt på befintlig bullervall. Kommunen har inte för avsikt att bygga bullerplanket, men om byggherren önskar att så genomförs kan detta genomföras till byggherrens bekostnad enligt särskilt avtal.

Fråga:
I parkeringsutredningen står det att Rullstolsanpassad parkering ska finnas inom 25 meter från entré. Går det att a, reservera plats för en rullstolsanpassad parkering på förgårdsmark som kan nyttjas vid behov? b, får man räkna altandörr på baksida som mål för dessa 25 meter?

Svar:
Enligt del 5 i markanvisningsprospektet, Förhållanden och utredningar, ska parkering inom kvartersmark undvikas längs lokalgator. Enligt Boverkets byggregler ska parkeringsplatser för rörelsehindrade kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus.

Fråga:
Gällande sophämtning: a, stämmer det att största avstånd mellan sophämtning och angöring för sopbil inte får överstiga 50 meter? b, Finns det någon regel som bestämmer avstånd mellan husentré och återvinningsstation?

Svar:
Avfall Sverige har en handbok för avfallsutrymmen där riktlinjer och lagkrav finns beskrivna. Enligt handboken ska avståndet mellan byggnadens entréer och avfallsutrymmen inte överstiga 50 meter för flerbostadshus om inte andra krav listade ovan motiverar ett längre avstånd.

Fråga:
Om man har för avsikt att lämna in anbud på fler än ett tilldelningsområde, Skickar man in 4 separata presentationer eller gör man en för samtliga?

Svar:
Om byggherren lämnar in markanvisningsanbud för flera tilldelningar ska en blankett rörande beskrivning av byggherrens projekt (blankett 2) lämnas in för varje tilldelningsområde som byggherren skickar in ett markanvisningsanbud på. Läs mer under avsnitt 8 i prospektet, Markanvisningens innehåll, krav och utvärdering.

Fråga:
Jag har en fråga angående antal våningar för flerbostadshus, e3 enligt detaljplanen, på tilldelningsområde 4 i markanvisningen. Enligt detaljplanen så står det 1-2 våningar, medan en illustrerad plankarta i planbeskrivningen beskriver “Möjligt att bygga i 4 våningar?

Svar:
Bilden som det hänvisas till i planbeskrivningen är en tidig illustration över föreslagen bebyggelsestruktur. Detaljplanen har reviderats inför antagande, så illustrerade exempel visar inte vad som är möjligt att bebygga på respektive tomt. Det är den antagna detaljplanen och dess bestämmelser som gäller för markanvisningstävlingen. För mer riktlinjer kopplat till varje enskilt tilldelningsområde hänvisar vi också till del 6 i markanvisningsprospektet, ”Markanvisningens tilldelningsområden”.

Fråga:
Är det samma lägstapris oavsett om man bygger hyresrätter eller bostadsrätter?

Svar:
Lägsta markpris är bland annat satt med hänsyn till kommunens utbyggnadskostnader i området. Bedömningen är att lägsta markpris möjliggör för olika upplåtelseformer. Planområdet har varierande förutsättningar utifrån vad detaljplanen medger, och det är utefter dessa förutsättningar som anbuden ska utformas. Området som innehåller omgång 1 medger överlag en lägre bebyggelse, medan kommande område 2 möjliggör för en högre bebyggelse.

Fråga:
I Blankett 2 finns utrymme för att infoga 5 bilder som beskriver projektidén. Är det tänkt att situationsplanen och ritningarna i skala 1:200 är en del av dessa? Eller är dem till för andra bilder?
Får man bifoga situationsplan, diagram och övriga ritningar separat?

Svar:
Både situationsplanen och ritningar ska infogas enligt Blankett 2. Vi har dock beslutat om att göra en revidering av Blankett 2 då det finns svårigheter att presentera dessa direkt i Blankett 2. (se ny version). Följande material får biläggas separat.

  • Situationsplan över tilldelningsområdet där samtliga våningsplan kan utläsas.
  • Skiss och ritning (principplanlösning, sektion och fasad) över er tänkta byggnadskropp.

Övriga bilder som beskriver projektidén ska fortsättningsvis infogas enligt Blankett 2, dessa får inte skickas som separata filer.

Anledningen till att Blankett 2 ska användas är för att säkerställa att alla inkomna anbud presenteras på likvärdigt sätt för att underlätta den kommande utvärderingen.

Fråga:
Är det okej med kantstensparkering på kvartersmark?

Svar:
Parkeringsplatser inom kvartersmark ska planeras smart där parkering får en anonym lokalisering för att berika övrig utemiljö samt undvika parkering inom kvartersmark längs lokalgator. Kantstensparkering i direkt anslutning till lokalgata ska därför undvikas.

Fråga:
Är det valfritt att lämna in bostadsrätter eller hyresrätter i sitt anbud avseende samtliga områden? Premieras eller rankas hyresrätter högre i bedömningen?

Svar:
Det är helt valfritt att välja upplåtelseform för samtliga områden. I denna markanvisningstävling utvärderas anbuden likvärdigt oavsett upplåtelseform.

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 juli 2020