Hygienisk verksamhet

Hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar. Några exempel på hygienisk verksamhet är fotvård, tatuering, akupunktur, piercing, hårvård, skönhetsbehandlingar och solarium.

 

Miljökontoret har tillsyn över verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling.

Anmälningspliktig hygienisk verksamhet

Verksamheter som hanterar stickande eller skärande verktyg med risk för blodsmitta, är anmälningspliktiga enligt miljöbalkens regelverk. Exempel på sådana verksamheter är akupunktur, tatuering, kosmetisk tatuering/pigmentering, piercing och fotvård. Även kosmetiska solarier är anmälningspliktiga, enligt Strålskyddsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar, SSMFS 2012:5.

Verksamheten ska anmälas till kommunen senast sex veckor innan planerat startdatum.

Om du tar över en befintlig verksamhet, gör ändringar av verksamheten eller om du skulle upphöra med din verksamhet bör du även anmäla detta till kommunen.

Om ni är flera olika verksamhetsutövare som bedriver anmälningspliktig verksamhet i samma lokal, måste ni göra separata anmälningar för era respektive verksamheter.

Om verksamheten inte anmälts innan den startas, kan du få en miljösanktionsavgift utöver avgift för handläggning av anmälan.

Krav på lokal för hygienisk verksamhet

Nedanstående punkter angående lokalens utformning och inredning bör du som verksamhetsutövare tänka på när du väljer lokal för hygienisk behandling:

 • Handtvättställ med varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar ska finnas inom fri väg och i anslutning till behandlingsplatsen.
 • Det ska finnas särskilt utrymme och plats för rengöring av utrustning. För de verksamheter som kräver desinficerad och steril utrustning bör ett separat sterilrum finnas.
 • Det ska finnas ett ventilerat städutrymme utrustat med utslagsvask samt varmt och kallt vatten.
 • Det ska finnas ändamålsenlig ventilation. Uteluftsflödet bör vara minst 7 liter/sekund för varje person som beräknas vistas i lokalen samtidigt, med ett tillägg på minst 0,35 liter/sekund per m² golvarea.
 • Golv, väggar, tak och inredning ska vara av material som är lätta att rengöra.
 • Lokalens takhöjd ska vara minst 2,4 meter och golvytan för varje arbetsplats bör vara minst 5 m²
 • Det ska finnas tillräckligt antal toaletter och dessa ska vara försedda med handtvättställ, flytande tvål och engångshanddukar. Om lokalen har fler än fyra behandlingsplatser bör den ha separata toaletter för personal respektive kunder.
 • Det ska finnas ett förvaringsutrymme för arbetskläder och privata kläder.
 • Lokalen ska inte användas till annan verksamhet än den avsedda. 

Egenkontroll av hygienisk verksamhet

Du som bedriver hygienisk verksamhet ska veta vilka risker som just din verksamhet kan ha för kunderna och miljön. Framför allt är det viktigt att du är medveten om vilka risker för smitta, infektion och allergi som kan uppstå i verksamheten. Du behöver också ha kunskap om de produkter som används och hur de kan påverka miljön negativt.

Din egenkontroll ska vara ett ständigt pågående arbete där du som verksamhetsutövare noga ska planera, genomföra, följa upp och kontinuerligt förbättra verksamheten. Exempel på skriftliga rutiner som bör ingå i egenkontrollprogrammet:

 • Ansvarsfördelningen inom verksamheten
 • Rutiner för städning, rengöring och skötsel av behandlingsplatserna och lokalerna.
 • Rutiner för rengöring, desinfektion och sterilisering av utrustning samt för förvaring av rengjord utrustning.
 • Rutiner för tvätt av eventuella textilier.
 • Rutiner för handtvätt, användning av engångshandskar och rengöring av kundens hud.
 • Intervall för funktionskontroll av steriliseringsutrustning.
 • Förteckning och säkerhetsdatablad över de kemiska produkter som kan innebära en risk ur hälso- och miljösynpunkt.
 • Rutiner för kommunikation med kunderna, exempelvis information om kundens hälsostatus, smittorisker, tatueringsfärgers innehåll, allergier och lämpliga skötselråd.
 • Hantering av riskavfall (stickande och skärande avfall).

Den som driver en lokal för anmälningspliktig hygienisk behandling (till exempel tatuering, fotvård, akupunktur eller piercing/håltaging) ska själv kontrollera sin verksamhet, så kallad egenkontroll enligt miljöbalkens bestämmelser. Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. Egenkontrollen ska också förhindra att miljön skadas, till exempel av produkter som används i verksamheten. Egenkontrollens omfattning beror på typen av verksamhet, dess storlek och vilka risker som finns med den.

Egenkontrollens utformning

Innehållet i egenkontrollen regleras i Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) Det ska finnas uppgifter om ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter. Uppgifterna ska dokumenteras. Följande punkter ska finnas med i er egenkontroll:

Ansvar

Det ska finnas dokumenterat vem eller vilka i företaget som är ansvariga för verksamheten och de frågor som har eller kan ha betydelse för skyddet av människors hälsa eller för miljön. Om det finns flera verksamma i lokalen är det bra om det finns uppgifter om hur ansvaret är fördelat mellan dessa.

Risker

Ni ska regelbundet undersöka och bedöma vilka risker det kan finnas med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Utifrån dessa ska ni sedan vidta åtgärder för att minska riskerna. Även åtgärderna ska dokumenteras. Exempel på risker kan vara spridning av smitta på grund av dåligt rengjorda redskap mm, samt dåligt städade lokaler. Allergiska reaktioner kan uppkomma bland annat om det finns allergiframkallande ämnen i de produkter eller smycken som används.

Rutiner

Det ska finnas rutiner för att regelbundet kontrollera att inredningen och utrustningen i verksamheten hålls i gott skick. Exempel på rutiner är rengöring av redskap och lokaler, ventilationskontroll, kontroll av autoklavens funktion, samt kontroll av att märkning av kosmetiska och hygieniska produkter är riktig.

Kemiska produkter

Ni ska ha en förteckning över de kemiska produkter som hanteras i verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Det kan till exempel vara vissa rengöringsmedel, desinficeringsmedel, färgpigment eller andra kemikalier.

Ni ska dokumentera uppgifter om:

 • Produktens namn (handelsnamnet).
 • Omfattning och användning av produkten.
 • Information om hur skadlig produkten är för människan och miljön samt klassificering av produkten med avseende på hälso- och miljöfarlighet.

Denna information finns ofta på det så kallade säkerhetsdatablad som leverantören är skyldig att tillhandahålla.

Verksamhetsutövaren har bevisbördan

Enligt miljöbalken är det de som driver en verksamhet som ska kunna visa att de följer gällande regler och lagar, den så kallade omvända bevisbördan. Det är alltså inte miljökontoret som ska tala om vilka krav som gäller för den enskilda verksamheten. För egenkontrollen innebär den omvända bevisbördan att miljökontoret endast i undantagsfall ställer krav på dess utformning. Däremot kan vi hjälpa till vid införandet genom att ge information och påtala brister. Vid inspektioner och annan tillsyn kan miljökontoret begära att få uppgifter och handlingar från egenkontrollen. Det är därför viktigt att den finns tillgänglig i lokalen.

Ambulerande hygienisk verksamheter

Om du bedriver en ambulerande verksamhet och inte arbetar i en specifik lokal, måste även du anmäla din verksamhet till kommunen. Anmälan görs till den kommun där du har utrymmen för rengöring och lagring. Om du bedriver din verksamhet i olika kommuner, måste du göra en anmälan till varje kommun som du väljer att arbeta i.

Det är viktigt att du som bedriver en ambulerande verksamhet tänker på att det ställs lika höga krav på hygienhantering, rengöring och skötsel av utrustning som för de som har en permanent lokal.

Rengöring av instrument

För att undvika infektioner eller smittspridning ska bästa möjliga teknik för rengöring användas. Stickande och skärande redskap ska vara sterila, eller av engångstyp.

I en piercing- eller tatueringsverksamhet där rörformiga instrument så som tuber och rörformiga stansar används behöver en klass B-vakuumautoklav för sterilisering användas. B-autoklaven ska valideras på plats i lokalen vid installation. En uppföljande kontroll ska utföras varje år av en auktoriserad tekniker. Bruksanvisning som visar typ av autoklav och dokument som visar om validering är utförd ska visas upp för miljökontoret vid inspektion. En indikator/sticka ska köras med instrumenten i autoklaven vid varje sterilisering.

Om man använder en annan typ av sterilisator eller autoklav ska funktionen kontrolleras regelbundet. Det kan göras till exempel genom sporprov. Provresultatet ska sparas under minst två år och ska kunna uppvisas för miljökontoret vid inspektion.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2018