Förorenade områden

Förorenade områden i Linköping

På länsstyrelsens hemsida finns uppgifter om förorenade områden i Linköpings kommun. De har även tagit fram en checklista för verksamhetsutövare "Är ditt område förorenat och broschyren "Förorenade områden - vad görs?".

Efterbehandlingsansvar

Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till att mark- eller vattenområden eller byggnader har förorenats så mycket att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön är ansvarig för efterbehandling. Kan inte någon verksamhetsutövare bekosta efterbehandling så är den som har köpt fastigheten (efter 1999-01-01) efterbehandlingsansvarig om han/hon kände till föroreningarna, eller borde ha upptäckt dem. Syftet med det är att få till stånd markundersökningar före försäljning av fastigheter för att på så sätt få marknadens mekanismer att bidra till en bättre miljö. Om köpet avser en privat bostadsfastighet måste köparen ha känt till föroreningen för att denne ska kunna bli ansvarig. Fastighetsägaren kan också bli ansvarig för spridning av föroreningar som verksamhetsutövare vid så kallade "förvaringsfall" (till exempel läckage från nedgrävda tunnor, cisterner eller avfallsdeponier).

Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige ska utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som behövs för att förebygga eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om ansvarig för efterbehandling saknas eller om den ansvarige inte har tillräckliga medel för att bekosta undersökning och sanering så finns det i vissa fall möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen.

Upplysningsskyldigheten

Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta tillsynsmyndigheten (miljökontoret) om en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön upptäcks på fastigheten. Uttrycket "den som äger eller brukar en fastighet" omfattar också exploatörer och andra tillfälliga nyttjare (enligt miljöbalkspropositionen). En konsultfirma kan påminna om sina eventuella skyldigheter i detta sammanhang genom att skriva in detta i sitt avtal. Frågan om en konsult skulle kunna anses omfattas av begreppet "brukar" får överlämnas till rättspraxis.

Anmälningsplikt vid sanering

Enligt 28 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att påbörja en efterbehandlingsåtgärd utan att anmälan till bygg- och miljönämnden har gjorts. Det gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna om risken inte bedöms som ringa. Anmälan ska göras i god tid (normalt 6 veckor) innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig. Vid akuta situationer gäller att skador och risker ska undanröjas utan att nya skapas och ett förenklat anmälningsförfarande får då tillämpas.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Det kan till exempel gälla hur förorenade massor kommer att förvaras, transporteras och behandlas eller tas om hand och vilka skyddsåtgärder som planeras för att undvika spridning av farliga ämnen i samband med saneringen. Beskrivning av hur resultatet av saneringen kommer att kontrolleras och redovisas bör också ingå. I vissa fall kan även en miljökonsekvensbeskrivning behövas. Bygg- och miljönämnden kan sedan meddela att anmälan lämnas utan åtgärd, meddela råd, förelägga om skyddsåtgärder eller förbjuda åtgärden.

Ansvarsbestämmelser

Om en saneringsåtgärd påbörjas utan att anmälan har gjorts har bygg- och miljönämnden skyldighet att anmäla det till polis och åklagare. Bestämmelser om ansvar finns i miljöbalken 29 kap och där framgår bland annat att den som med uppsåt eller av oaktsamhet påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar någon annan åtgärd utan att ha inhämtat tillstånd eller gjort en anmälan som föreskrivs i miljöbalken kan dömas för otillåten miljöverksamhet.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2018