Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Förorenade områden

Förorenade områden i Linköping

Med förorenade områden avses mark- och vattenområden, grundvatten samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön (10 kap 1 § Miljöbalken).

I Linköpings kommun finns det ca 700 områden med känd eller misstänkt förorening. Dessa områden har identifierats, enligt MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden). Kontakta Miljökontoret för mer information om förorenade områden eller besök länsstyrelsens hemsida för ytterligare uppgifter om förorenade områden i Linköpings kommun. 

Länsstyrelsen har även tagit fram en checklista för verksamhetsutövare "Är ditt område förorenat och broschyren "Förorenade områden - vad görs?":

Efterbehandlingsansvar

Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till att mark- eller vattenområden eller byggnader har förorenats så mycket att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön är ansvarig för efterbehandling. Kan inte någon verksamhetsutövare bekosta efterbehandling så är den som har köpt fastigheten (efter 1999-01-01) efterbehandlingsansvarig om han/hon kände till föroreningarna, eller borde ha upptäckt dem. Syftet med det är att få till stånd markundersökningar före försäljning av fastigheter för att på så sätt få marknadens mekanismer att bidra till en bättre miljö. Om köpet avser en privat bostadsfastighet måste köparen ha känt till föroreningen för att denne ska kunna bli ansvarig. Fastighetsägaren kan också bli ansvarig för spridning av föroreningar som verksamhetsutövare vid så kallade "förvaringsfall" (till exempel läckage från nedgrävda tunnor, cisterner eller avfallsdeponier).

Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige ska utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som behövs för att förebygga eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om ansvarig för efterbehandling saknas eller om den ansvarige inte har tillräckliga medel för att bekosta undersökning och sanering så finns det i vissa fall möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen.

Den som vill utföra en åtgärd som påverkar en förorening och orsakar spridning och exponering av föroreningen får ansvar för att avhjälpa och hindra fortsatt spridning och exponering. Detta kan t.ex. vara en exploatör som vid exempelvis schaktning för grundläggning eller ledningsdragning påträffar en förorening och på så sätt riskerar spridning och exponering av föroreningen.

Upplysningsskyldigheten

Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta tillsynsmyndigheten (Miljökontoret) om en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön upptäcks på fastigheten. Uttrycket "den som äger eller brukar en fastighet" omfattar också exploatörer och andra tillfälliga nyttjare (enligt miljöbalkspropositionen).

Anmälningsplikt vid sanering

Enligt 28 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att påbörja en efterbehandlingsåtgärd utan att anmälan till bygg- och miljönämnden har gjorts. Det gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna om risken inte bedöms som ringa. Anmälan ska göras i god tid (normalt 6 veckor) innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig. Vid akuta situationer gäller att skador och risker ska undanröjas utan att nya skapas och ett förenklat anmälningsförfarande får då tillämpas.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Det kan till exempel gälla hur förorenade massor kommer att förvaras, transporteras och behandlas eller tas om hand och vilka skyddsåtgärder som planeras för att undvika spridning av farliga ämnen i samband med saneringen. Beskrivning av hur resultatet av saneringen kommer att kontrolleras och redovisas bör också ingå. I vissa fall kan även en miljökonsekvensbeskrivning behövas. Bygg- och miljönämnden kan sedan meddela att anmälan lämnas utan åtgärd, meddela råd, förelägga om skyddsåtgärder eller förbjuda åtgärden.

Ansvarsbestämmelser

Om en saneringsåtgärd påbörjas utan att anmälan har gjorts har bygg- och miljönämnden skyldighet att anmäla det till polis och åklagare. Bestämmelser om ansvar finns i miljöbalken 29 kap och där framgår bland annat att den som med uppsåt eller av oaktsamhet påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar någon annan åtgärd utan att ha inhämtat tillstånd eller gjort en anmälan som föreskrivs i miljöbalken kan dömas för otillåten miljöverksamhet.

 

Senast uppdaterad den 14 november 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: