Bekämpningsmedel

Om du sprider ett växtskyddsmedel yrkesmässigt måste du göra en anmälan eller söka tillstånd. Sprider du en biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde till ska du skriftligen underrätta miljökontoret om spridningen.

Bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som kan spridas via luft, vatten, och jord. Därför ska du i första hand arbeta med förebyggande åtgärder eller välja mekanisk bekämpning. Spridning av kemiska bekämpningsmedel bör endast ske i de fall det är absolut nödvändigt.

Ett bekämpningsmedel kan antingen vara ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt.

Anmälan om spridning av växtskyddsmedel

Anmälan ska lämnas till miljökontoret senast fyra veckor innan spridningen om du avser att sprida växtskyddsmedel:

 • På banvall.
 • På område större än 1 000 kvm, som inte omfattas av tillstånd och där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.
 • På vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av Jordbruksverkets föreskrifter om bekämpning.

Ansökan om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel

Ansökan om tillstånd ska lämnas till miljökontoret om du yrkesmässigt ska sprida växtskyddsmedel

 • Inom skyddsområde för vattentäkt.
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar.
 • På tomtmark för flerbostadshus.
 • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • På gårdar till skolor och förskolor.
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten.
 • På vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor.
 • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Tillstånd söks av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

Avgift

Miljökontoret tar ut timavgift för handläggning av din anmälan/ansökan.

Miljösanktionsavgift och åtalsanmälan

Om kemisk bekämpning sker utan att anmälan gjorts eller tillstånd meddelats riskerar du åtalsanmälan eller miljösanktionsavgift.

Biocidprodukt

Om du ska sprida en biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till måste du skriftligen underrätta miljökontoret om bekämpningen.

Underrättelsen ska skickas senast omedelbart efter spridning och innehålla följande uppgifter:

 • Företagsnamn, telefonnummer, adress och e-post till den som sprider biocidprodukter samt kontaktuppgifter till den för vars räkning spridningen sker.
 • Syftet med bekämpningen, exempelvis bekämpning av råttor.
 • Biocidproduktens namn och registreringsnummer.
 • Mängd biocidprodukter som använts eller beräknas att användas vid spridningen. Informationen anpassas med hänsyn till vilken spridningsmetod som används. Vid råttbekämpning ska exempelvis antal betesstationer redovisas.
 • Tidpunkt eller beräknad tidsperiod för spridningen.
 • Plats för spridningen. Karta eller beskrivning till exempel betesstation 1 är utplacerad i källaren och betesstation 2 vid sopsorteringsstationen på fastigheten.
 • Vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön.
 • Vilken rådgivning som lämnats för att förebygga/minska behovet att bekämpning samt vilka övriga metoder som övervägts (till exempel mekanisk bekämpning).

Underrättelsen skickas till miljökontoret som du når via miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2018