Cisterner

Vid installation eller skrotning av cisterner som innehåller eldningsolja, dieselbrännolja eller spillolja finns krav på att du informerar miljökontoret. Informationen ska vara skriftlig och ska lämnas in i god tid före installation/skrotning. För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner besiktas regelbundet.

Nya regler gäller från den 1 juli 2018

Webbplatsen kommer att uppdateras när den nya föreskriften börjar gälla och Naturvårdsverket gett ut vägledning om de nya reglerna.

Installation

Vid installation eller uppställning av cisterner som innehåller eldningsolja, dieselbrännolja eller spillolja finns krav på att du informerar miljökontoret. Informationen ska vara skriftlig och ska lämnas in i god tid före installation/uppställning. Kravet på skriftlig information gäller för följande installationer/uppställningar:

 • Cisterner i mark, med volym större än 1 kubikmeter.
 • Cisterner ovan mark som har mark- eller golvförlagda rörledningar (cisternen anses då som markförlagd).
 • Cisterner ovan mark, volym mer än 1 kubikmeter men högst 10 kubikmeter, som är uppställda utomhus.
 • Förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Tillstånd

Om du hanterar brandfarliga vätskor och överskrider nedanstående volymer behövs tillstånd för hantering av brandfarlig vara:

HanteringBrandfarliga vätskor med  flampunkt lägre än 60 °CBrandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C
Yrkesmässig publik 100 liter 10 000 liter

Yrkesmässig icke publik inomhus

500 liter 10 000 liter

Yrkesmässig icke publik utomhus

3000 liter 50 000 liter
Ej yrkesmässig 100 liter 10 000 liter

Med yrkesmässig hantering räknas all hantering som inte är privat. Spillolja räknas som en vätska med flampunkt lägre än 60 °C, vilket gör att nivåerna för tillstånd är lägre. Tillstånd söker du hos Räddningstjänsten Östra Götaland.

Hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C, till exempel diesel och eldningsolja, i lantbruksverksamhet är undantagen från tillståndsplikt. Dock gäller kravet på skriftlig information till miljökontoret enligt ovan.

Förvaring

Ska du förvara mer än 1 kubikmeter brandfarliga vätskor eller spillolja måste cisternen uppfylla de tekniska krav som anges i Naturvårdsverkets och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter. Det innebär att cisterner, rör- eller slangledningar ska vara betryggande ur skyddssynpunkt genom sin konstruktion, sitt material, utförande och utrustning. Anordningarna ska kunna motstå normala yttre påkänningar, vara täta samt vara motståndskraftiga mot in- och utvändig korrosion. Detta gäller även rör- och slangledningar som har kopplats till cistern.

Anordningarna ska vara anordnade, förlagda och installerade på ett från skyddssynpunkt lämpligt sätt. Anordningarna ska vara lätt åtkomliga för underhåll, tillsyn och kontroll. Mätare och andra instrument ska lätt kunna avläsas.

Cisterner inom vattenskyddsområde

För att motverka skador på vattentäkter finns det speciella regler för hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde. Bland annat ska ytor, där brandfarliga vätskor hanteras, utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och tas om hand. All hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor ska anmälas till miljökontoret. Det ställs också krav på invallning av cisterner samt dubbelmantlade ledningar. En invallning ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym eller minst den största cisternens volym. Invallningen ska vara tät, hållbar och vara utformad så att kontroll av cisternen är genomförbar. Det finns vissa undantag gällande invallning för cisterner som installerats före vattenskyddsområdets tillkomst.

Besiktning

Alla cisterner i mark (volym större än 1 kubikmeter) och ovan mark (volym större än 1 kubikmeter men högst 10 kubikmeter, både inomhus och utomhus) med tillhörande rör- och slangledningar ska besiktigas regelbundet. Besiktningen ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan (besiktningsföretag). Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig av den som använder cisternanordningen till dess att den varaktigt tagits ur bruk.

Följande besiktningsintervall gäller:

Cisterntyp Besiktningsintervall
Skyddade S-cisterner 12 år
S-cisterner 6 år
S-cisterner som saknar invallning inom vattenskyddsområde. 3 år
K-cisterner

12 år

K-cisterner och skyddade S-cisterner som saknar invallning inom vattenskyddsområde.

6 år

K-cisterner och skyddade S-cisterner med rörledningar av icke korrosionsbeständigt material. 6 år (den sämsta delen bestämmer intervallet, i detta fall rörledningen)
Förklaring till cisterntyper:
 • S-cistern är en cistern som saknar korrosionsskydd. Exempel på det är cisterner som är tillverkad i stål eller stållegering.
 • K-cistern är en korrosionsskyddad cistern. Exempel på korrosionsskydd är plastbelagd stål, termoplast, glasfiberarmerad härdplast eller syrefast stål.
 • Skyddad S-cistern är en cistern som är försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och som är rostskyddsmålad utvändigt.

Cisterner som tas ur bruk

När du tar en cistern ur bruk ska du anmäla det till miljökontoret så att cisternen kan avregistreras. Cisternen, eventuellt påfyllningsrör och andra friliggande rör ska tömmas, rengöras och tas bort. När det finns risk för sättningsskador kan en markförlagd cistern lämnas kvar efter att man rengjort och sandfyllt cisternen.

Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska lämnas som farligt avfall. Om du gräver bort en markförlagd cistern bör du kontrollera om marken omkring cisternen är förorenad. Jord som är förorenad ska grävas bort och lämnas som farligt avfall. Du måste även informera miljökontoret om föroreningen.

Tillsynsavgift

Vissa ärenden gällande cisterner är avgiftsbelagda. För information om avgifter kontakta miljö- och samhällsbygnadsförvaltningens kundtjänst.

Miljösanktionsavgift

Om du installerar en cistern utan att anmäla det till miljökontoret eller inte besiktigar din cistern enligt reglerna har miljökontoret en skyldighet att besluta om miljösanktionsavgift.

Lagar och regler

Ovanstående krav och rekommendationer bygger på Naturvårdsverkets föreskrift om skydd mot mark och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2014:5).

Tillstånd regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3).

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2018