Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. Ofta innehåller de ämnen som både kan bryta ned ozonskiktet och bidra till ökad växthuseffekt om de släpps ut i luften. För att minska risken för utsläpp av köldmedier till luften finns det lagstiftning om köldmediehantering som måste följas.

Installationsanmälan

När en installation av ett aggregat som innehåller 14 ton CO2 ekvivalenter (CO2e) köldmedium eller mer måste det först anmälas det till miljökontoret. Blanketter för anmälan finns hos det kylserviceföretag som anlitas.

F-gaserförordningen 

F-gasförordningen styr hanteringen av köldmedier och ska skydda miljön genom minskade utsläpp av fluorerande växthusgaser.

Rapporteringen utgår ifrån mängden CO2e. Det är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid.

 

På webbplatsen ”Allt om f-gas” finns anläggningskollen som är ett hjälpmedel för omräkning från kilo till CO2e.

Läckagekontroll

Aggregat med mer än 5 ton CO2e köldmedium ska läckagekontrolleras en eller flera gånger per år (se tabell nedan). Kontrollen ska göras av ett certifierat kylföretag.

Mängd CO2 eq i aggregatet Intervall för läcksökning*
5-<50 ton Minst var 12:e månad
50-<500 ton Minst var 6:e månad
500 ton och mer Minst var 3:e månad

*Kontrollfrekvens får halveras när ett läckagevarningssystem har installerats för upptäckt av läckage vid anläggningar med minst 5 ton CO2e. Aggregat som innehåller mer än 500 ton måste ha ett system för upptäckt av läckage.

Registerföring

Operatör/brukare av applikationer med 5 ton CO2e köldmedier eller mer är ansvarig för att åtgärder på kylsystemet registerförs.

Årlig rapportering

För stationära anläggningar gäller att resultaten från den återkommande läckagekontrollen årligen, dock senast den 31 mars varje efterföljande år, ska rapporteras till tillsynsmyndigheten till exempel bygg- och miljönämnden (eller motsvarande i den kommun där köldmedieanläggningen är placerad) eller länsstyrelsen om den totala köldmediemängden vid anläggningen är minst 14 ton CO2e. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under det föregående året, till exempel skrotning av aggregat. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges.

Det är anläggningens operatör/brukare som har ansvaret för kontroll och rapportering.

Blankett för årsrapport finns hos certifierat kylserviceföretag. Observera att kontrollrapport för periodiserad kontroll ska, för registerföring, behållas av operatören.

Det är viktigt att årsrapporten är fullständigt ifylld och undertecknad. Glöm inte att fylla i fastighetsbeteckningen och vilken anläggning rapporten gäller för (till exempel ”Restaurang Smörblomman”).

Miljösanktionsavgifter

Vid överträdelse av dessa bestämmelser utgår miljösanktionsavgifter.

FörseelseMiljösanktionsavgift

Utebliven läckagekontroll

5 000 kr
Utebliven anmälan av nya aggregat 5 000 kr
Försenad årlig rapportering 1 000 kr

Om du vill veta mer

Mer information kan du få från miljökontoret, Naturvårdsverket eller via Allt om f-gaser. Du kan också kontakta något av de certifierade kylserviceföretag som utför kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 oktober 2018