Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. Ofta innehåller de ämnen som både kan bryta ned ozonskiktet och bidra till ökad växthuseffekt om de släpps ut i luften. För att minska risken för utsläpp av köldmedier till luften finns det lagstiftning om köldmediehantering som måste följas.

Installationsanmälan

När en installation av ett aggregat som innehåller 14 ton CO2 ekvivalenter (CO2e) köldmedium eller mer måste det först anmälas det till Miljökontoret. Blanketter för anmälan finns hos det kylserviceföretag som anlitas.

F-gaserförordningen 

F-gasförordningen styr hanteringen av köldmedier och ska skydda miljön genom minskade utsläpp av fluorerande växthusgaser.

Rapporteringen utgår ifrån mängden CO2e. Det är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid.

 

På webbplatsen ”Allt om f-gas” finns anläggningskollen som är ett hjälpmedel för omräkning från kilo till CO2e.

Läckagekontroll

Aggregat med mer än 5 ton CO2e köldmedium ska läckagekontrolleras en eller flera gånger per år (se tabell nedan). Kontrollen ska göras av ett certifierat kylföretag.

Mängd CO2 eq i aggregatet Intervall för läcksökning*
5-<50 ton Minst var 12:e månad
50-<500 ton Minst var 6:e månad
500 ton och mer Minst var 3:e månad

*Kontrollfrekvens får halveras när ett läckagevarningssystem har installerats för upptäckt av läckage vid anläggningar med minst 5 ton CO2e. Aggregat som innehåller mer än 500 ton måste ha ett system för upptäckt av läckage.

Registerföring

Operatör/brukare av applikationer med 5 ton CO2e köldmedier eller mer är ansvarig för att åtgärder på kylsystemet registerförs.

Årlig rapportering

För stationära anläggningar ska resultaten från den återkommande läckagekontrollen årligen rapporteras till tillsynsmyndigheten Bygg- och miljönämnden eller länsstyrelsen om den totala köldmediemängden vid anläggningen är minst 14 ton CO2e. Årsrapporten ska vara tillsynsmyndigheten tillhanda senast den 31 mars året efter läckagekontrollerna är utförda. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under det föregående året, till exempel skrotning av aggregat. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges.

Det är anläggningens operatör som har ansvaret för kontroll och rapportering. Med operatör menas den som ansvarar för att beställa och bekosta läckagekontroll, underhåll/service, skrotning, installation etc.

Blankett för årsrapport finns hos certifierat kylserviceföretag. Observera att en kopia av kontrollrapporten även ska behållas i register av operatören.

Det är viktigt att årsrapporten är fullständigt ifylld och undertecknad. Glöm inte att fylla i fastighetsbeteckningen och vilken anläggning rapporten gäller för (till exempel ”Restaurang Smörblomman”).

Årsrapporten sänder du sedan till:
Linköpings kommun
Miljökontoret
581 81 Linköping

Det även att scanna in den underskrivna blanketten och sända till miljokontoret@linkoping.se

Miljösanktionsavgifter

Om inte läckagekontrollerna utförs, inte utförs inom gällande intervall eller om årsrapporten inkommer försent utgår miljösanktionsavgifter. Detta gäller även om operatören inte skickar in en anmälan om installation av ett nytt aggregat.

FörseelseMiljösanktionsavgift

Utebliven läckagekontroll

5 000 kr
Utebliven anmälan av nya aggregat 5 000 kr
Försenad årlig rapportering 1 000 kr

Om du vill veta mer

Nedan finns länkar med mer information om köldmedier. Du kan även kontakta Miljökontoret, Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket.

Linköpings kommun: 013-20 60 00 eller miljokontoret@linkoping.se.

Länsstyrelsen: 010-223 50 00 eller ostergotland@lansstyrelsen.se

Naturvårdsverket: 010-698 10 00 eller kundtjanst@naturvardsverket.se

För beställning av installation, läckagekontroller eller skotning av aggregat kan du kontakta något av de certifierade kylserviceföretag som utför kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar. Information om vilka företag som är certifierade hittar du hos https://www.incert.se/

Senast uppdaterad den 2 mars 2020