Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

 • A-verksamheter ska ha Miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
 • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
 • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till bygg- och miljönämnden.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Innan anmälan är gjord får ny verksamhet inte startas och anmälningspliktiga ändringar eller utökningar inte genomföras.

Även om du som gör en anmälan inte formellt måste avvakta något beslut, bör du ta kontakt med miljökontoret innan något påbörjas. Om en anläggning uppförs, eller om verksamheten påbörjas innan miljökontoret beslutat i anmälningsärendet, finns risk att det som redan har gjorts måste ändras.

Det tar betydligt längre tid att få ett tillstånd och du får inte påbörja din verksamhet innan du har fått ett tillstånd.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till miljökontoret.

Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd, såvida det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan. Kontakta oss för mer information. En ändring kan exempelvis innebära en ökad produktionsvolym, en flytt, eller andra förändringar som medför att ett utsläpp eller en störning kan ändra karaktär eller omfattning.

Om du planerar att lägga ner en miljöfarlig verksamhet, ska du kontakta miljökontoret snarast.

Vad en anmälan ska innehålla

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

Anmälan ska också innehålla en redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna uppfylls. Det är den som utför eller planerar att utföra något som påverkar, eller riskerar att påverka miljön eller människors hälsa, som ansvarar för att reglerna följs.

En miljökonsekvensbeskrivning kan också i vissa fall krävas vid en anmälan.

Använd gärna någon av våra blanketter nedan för din anmälan. Om information saknas blir handläggningstiden längre eftersom miljökontoret får lägga tid på att begära in kompletteringar.

Miljökontoret tar ut timavgift för den tid som handläggningen av anmälan tar.

Granskning av anmälan

Anmälan sänds på remiss till länsstyrelsen. Andra statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken ska på lämpligt sätt få tillfälle att yttra sig över en anmälan.

När anmälningsärendet är komplett och tillräckligt utrett fattar miljökontoret ett beslut som skickas till den som är ansvarig för verksamheten. Beslutet kan meddelas i någon av följande former:

 • anmälan medför ingen åtgärd
 • krav på att skyddsåtgärder genomförs
 • förbud att starta verksamheten eller att genomföra ändringen

Beslut tagna av miljökontoret kan överklagas till länsstyrelsen.

Kontakt

Vill du veta mer? Du når miljökontorets handläggare via miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Ytterligare information

Se även vår information om egenkontroll, oljeavskiljare, kemikaliehantering och fordonstvättar. Dessutom finns material om kemikalieförteckningens utformning.

Bygglov kan krävas vid nyanläggning och vid ändrad verksamhet

För utsläpp till kommunal avloppsrening kontakta VA-avdelningen, Tekniska verken

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2018