Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

 • A-verksamheter ska ha Miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
 • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
 • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till bygg- och miljönämnden.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Innan anmälan är gjord får ny verksamhet inte startas och anmälningspliktiga ändringar eller utökningar inte genomföras.

Även om du som gör en anmälan inte formellt måste avvakta något beslut, bör du ta kontakt med miljökontoret innan något påbörjas. Om en anläggning uppförs, eller om verksamheten påbörjas innan miljökontoret beslutat i anmälningsärendet, finns risk att det som redan har gjorts måste ändras.

Det tar betydligt längre tid att få ett tillstånd och du får inte påbörja din verksamhet innan du har fått ett tillstånd.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till Miljökontoret.

Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd, såvida det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan. Kontakta oss för mer information. En ändring kan exempelvis innebära en ökad produktionsvolym, en flytt, eller andra förändringar som medför att ett utsläpp eller en störning kan ändra karaktär eller omfattning.

Om du planerar att lägga ner en miljöfarlig verksamhet, ska du kontakta Miljökontoret snarast.

Vad en anmälan ska innehålla

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

Anmälan ska också innehålla en redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna uppfylls. Det är den som utför eller planerar att utföra något som påverkar, eller riskerar att påverka miljön eller människors hälsa, som ansvarar för att reglerna följs.

En miljökonsekvensbeskrivning kan också i vissa fall krävas vid en anmälan.

Använd gärna någon av våra blanketter nedan för din anmälan. Om information saknas blir handläggningstiden längre eftersom miljökontoret får lägga tid på att begära in kompletteringar.

Miljökontoret tar ut timavgift för den tid som handläggningen av anmälan tar.

Nya regler om uppgifter i anmälan om avfallsbehandling

En ny lag, 25d § (SFS 2018:2005), ställer nya krav på uppgifter i anmälningar om avfallsbehandling. Med avfallsbehandling menas återvinning eller bortskaffning av avfall. Tidigare inlämnade anmälningar till Miljökontoret behöver därför kompletteras med information om:

 1. Typer och mängder av avfall som ska behandlas.
 2. Metoder för att behandla avfall som ska användas.
 3. Förslag på skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständigheter.
 4. Förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten.
 5. Förslag till åtgärder som behövs när det handlar om avslutning av verksamheten och efterbehandling.

Även om du redan har anmält din verksamhet till oss behöver du komplettera din anmälan enligt ovan. Om redogörelsen bedöms som tillräcklig har kraven enligt de nya reglerna uppfyllts.

Kompletteringen ska lämnas in senast 1 januari 2020 med undantag för verksamheterna i listan nedan, de ska komplettera senast 1 januari 2022:

 • Återvinning för anläggningsändamål (kod 90.141)
 • Hantering av uppgrävda massor (kod 90.370)
 • Mekanisk bearbetning av icke farligt avfall (kod 90.110)
 • Sortering av icke farligt avfall (kod 90.80)

Kontakta Miljökontoret om du är osäker på vilken verksamhetskod som gäller för din verksamhet. När vi har fått in din anmälan/redogörelse kan nya försiktighetsmått komma att meddelas. Du hittar förordningen på länken nedan.

Granskning av anmälan

Anmälan sänds på remiss till länsstyrelsen. Andra statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken ska på lämpligt sätt få tillfälle att yttra sig över en anmälan.

När anmälningsärendet är komplett och tillräckligt utrett fattar Miljökontoret ett beslut som skickas till den som är ansvarig för verksamheten. Beslutet kan meddelas i någon av följande former:

 • Anmälan medför ingen åtgärd.
 • Krav på att skyddsåtgärder genomförs.
 • Förbud att starta verksamheten eller att genomföra ändringen.

Beslut tagna av Miljökontoret kan överklagas till länsstyrelsen.

Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Miljökontorets handläggare via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Ytterligare information

Se även vår information om egenkontroll, oljeavskiljare, kemikaliehantering och fordonstvättar. Dessutom finns material om kemikalieförteckningens utformning.

Bygglov kan krävas vid nyanläggning och vid ändrad verksamhet.

För utsläpp till kommunal avloppsrening kontakta Tekniska verken.

Senast uppdaterad den 17 december 2019