Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll är ett förebyggande arbete där verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön.

Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete som noga ska planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras.

En väl fungerande egenkontroll ger förutsättningar för att tidigt upptäcka fel på utrustning och felaktig hantering innan en allvarlig skada inträffar. Den verksamhetsutövare som har en god egenkontroll får lättare att hantera den omvända bevisbördan som innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att kunna visa för tillsynsmyndigheten att miljöbalkens krav efterlevs.

Vilka omfattas av krav på egenkontroll?

Alla som bedriver en verksamhet eller utför åtgärder är ansvarig för egenkontrollen. Kravet på egenkontroll gäller så snart en verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbalken, det vill säga redan när det finns en risk för att verksamheten kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön.

Miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap. 19 § miljöbalken) utgör tillsammans med de allmänna hänsynsreglerna grunden för verksamhetsutövarens egenkontroll. För verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga, gäller mer specifika krav på egenkontrollen. De kraven finns i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Mer information om hur egenkontrollen berör dig som företagare finns i dokumentet "Möta - miljöbalkens krav på egenkontroll".

Senast uppdaterad den 13 november 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: