Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Buller från byggarbetsplatser

Bullerstörning från byggarbetsplatser är vanligt och det är framförallt buller tidigt på morgonen, sent på kvällen och på helger som stör närboende.

Störning från byggbuller

Om du upplever bullerstörning från en byggarbetsplats bör du ta kontakt med den som är ansvarig för byggarbetsplatsen och upplysa om de förebyggande bulleråtgärderna nedan.

Om bullerstörningen fortsätter kan du anmäla ditt klagomål till Miljökontoret. På webbsidan Buller hittar du information hur du registrerar ditt klagomål.

Förebyggande bulleråtgärder

Som ansvarig för byggen kan du minska risken att närboende störs av buller genom att beakta följande punkter:

  • Störande arbete bör inte äga rum mellan kl 22.00 och 07.00. Beakta även gällande norm för buller inomhus, i första hand i utrymmen för sömn och vila.
  • Undvik störande arbete under helger då omgivningen är mer störningskänslig.
  • Samråd bör ske redan på projekteringsstadiet med exempelvis Plankontoret, Miljökontoret, polis och byggföretag.
  • Välj metoder som ger den minsta bulleralstringen redan på projekteringsstadiet, till exempel genom att buller- och miljökrav anges i anbudshandlingar vid upphandlingen av ett projekt.
  • Om- och tillbyggnader av hus inom samma kvarter bör så långt det är möjligt genomföras samtidigt för att minska olägenheterna.
  • Byggföretagen ska informera och ställa krav på underentreprenörer.
  • Upplag av material och andra kringfunktioner ska inte tillåtas i samband med stora byggprojekt under längre tid än vad som behövs för det egentliga byggnadsprojektet.
  • Minska bullret från arbetsmaskiner och arbetsredskap som används vid byggarbetsplatser. Ibland kan det vara fördelaktigt att använda två maskiner för att förkorta användartiden.
  • Informera kringboende genom skriftligt meddelande i brevlådan om hur bygget kan störa och hur länge störningarna kommer att hålla på.

Riktvärden

Naturvårdsverket har i NFS 2004:15 ”Allmänna råd för buller från byggplatser” angett riktvärden för bedömning av störande byggbuller.

Om bullerklagomål uppstår

Vid klagomål på byggbuller bedömer Miljökontoret om störningen utgör en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken (9 kap 3 §). Kriterierna för en sådan störning är att den inte ska vara ringa eller helt tillfällig. Bedöms störningen utgöra en risk för olägenhet för människors hälsa, informerar Miljökontoret fastighetsägaren om klagomålet vilken får möjlighet att frivilligt göra utredningar och åtgärder. Gör fastighetsägaren inte det frivilligt kan Miljökontoret ställa krav på till exempel ljudmätningar, skyddsåtgärder och tidsbegränsningar för störande arbete.

Mätmetod för byggbuller

Mätning av externt buller från byggplatser utförs enligt tillämpliga delar av Naturvårdsverkets rapport 5417 ”Metod för immissionsmätning av externt industribuller”.

Frågor 

Vid frågor ber vi dig kontakta Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juni 2020