Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Cisterner

Vid installation eller skrotning av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja finns krav på att du informerar Miljökontoret om detta. Informationen ska vara skriftlig och ska lämnas in i god tid före installation/skrotning. För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner kontrolleras regelbundet.

Installation

Vid installation eller uppställning av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja finns krav på att du informerar Miljökontoret om detta. Informationen ska vara skriftlig och ska lämnas in senast 4 veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds. Kravet på skriftlig information gäller för följande installationer/uppställningar:

  • Cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter.
  • Cisterner ovan mark som har mark- eller golvförlagda rörledningar (cisternen anses då som markförlagd).
  • Rörledningar och slangledningar som är anslutna till cisternen.
  • Hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor och spillolja i cisterner inom vattenskyddsområde.

Tillstånd

Om du hanterar brandfarliga vätskor och överskrider nedanstående volymer behövs tillstånd för hantering av brandfarlig vara:

HanteringBrandfarliga vätskor med flampunkt lägre än 60 °CBrandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C
Yrkesmässig publik 100 liter 10 000 liter

Yrkesmässig icke publik inomhus

500 liter 10 000 liter

Yrkesmässig icke publik utomhus

3000 liter 50 000 liter
Ej yrkesmässig 100 liter 10 000 liter

Med yrkesmässig hantering räknas all hantering som inte är privat. Spillolja räknas som en vätska med flampunkt lägre än 60 °C, vilket gör att nivåerna för tillstånd är lägre. Tillstånd söker du hos Räddningstjänsten Östra Götaland.

Hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C, till exempel diesel och eldningsolja, i lantbruksverksamhet är undantagen från tillståndsplikt. Dock gäller kravet på skriftlig information till Miljökontoret enligt ovan.

Förvaring

Ska du förvara mer än 1 kubikmeter brandfarliga vätskor eller spillolja måste cisternen uppfylla de tekniska krav som anges i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter. Det innebär att cisterner, rör- eller slangledningar ska vara betryggande ur skyddssynpunkt genom sin konstruktion, sitt material, utförande och utrustning. Anordningarna ska kunna motstå normala yttre påkänningar, vara täta samt vara motståndskraftiga mot in- och utvändig korrosion. Detta gäller även rör- och slangledningar som har kopplats till cistern.

Anordningarna ska vara anordnade, förlagda och installerade på ett från skyddssynpunkt lämpligt sätt. Anordningarna ska vara lätt åtkomliga för underhåll, tillsyn och kontroll. Mätare och andra instrument ska lätt kunna avläsas.

Cisterner inom vattenskyddsområde

För att motverka skador på vattentäkter finns det speciella regler för hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja inom vattenskyddsområde. Bland annat ska ytor där brandfarliga vätskor hanteras, utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och tas om hand. Det ställs bland annat krav på sekundärt skydd och invallning av cisterner samt dubbelmantlade ledningar. Cisterner ovan mark ska ha ett sekundärt skydd i form av invallning. Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantag från kravet gäller dock för cisterner med tillhörande ledningar i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synligt. Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktszon, primär, inre skyddszon och sekundär, yttre skyddszon utan sekundärt skydd.

Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart och ska vara utformat så att kontroll är möjlig.

En invallning ska rymma cisternens innehåll. För flera cisterner i en invallning ska invallningen rymma den största cisternens volym + 10% av de övriga cisternernas totala volym.

En invallning är en yta under tak, eller motsvarande som förhindrar regnvatten från att ansamlas, som är ogenomsläppligt och fångar in den förvarade vätskan och saknar anslutning till avlopp och som förhindrar spill och läckage från att spridas vidare till omgivningen.

Det finns vissa undantag för cisterner och rörledningar som installerats före ikraftträdandet av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5. Bland annat gäller cisterner och rörledningar som har installerats före ikraftträdandet, som inte omfattades av krav på sekundärt skydd enligt tidigare bestämmelser och om krav på sekundärt skydd införs eller ändras genom dessa föreskrifter, ska verksamhetsutövaren senast den 1 januari 2022 ha installerat sekundärt skydd. Meddelade undantag som avser sekundärt skydd gäller till den i respektive beslut angivna tidpunkten för upphörande och i annat fall längst till och med 1 januari 2022.

Kontroll

Cisterner (med en volym större än 1 kubikmeter, både inomhus och utomhus) med tillhörande rör- och slangledningar större än DN 50 ska kontrolleras regelbundet. Kontrollen ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan (besiktningsföretag). Kopia på utförda kontroller även periodiska kontroller ska ges in till Miljökontoret. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig av den som använder cisternanordningen till dess att den varaktigt tagits ur bruk.

Följande besiktningsintervall gäller:

Cisterntyp Besiktningsintervall
S-cistern 6 år
K-cistern

12 år

Förklaring till cisterntyper:
  • S-cistern är en cistern med mindre god korrisionsbeständighet mot sitt avsedda innehåll eller sin omgivning. Exempel på det är cisterner som är tillverkad i stål eller stållegering.
  • K-cistern är en cistern med god korrisionsbeständighet mot sitt avsedda innehåll och sin omgivning. Exempel på korrosionsskydd är plastbelagd stål, termoplast, glasfiberarmerad härdplast eller syrefast stål.

Cisterner som tas ur bruk

När du tar en cistern ur bruk ska du informera Miljökontoret om detta så att cisternen kan avregistreras. Cisternen, eventuellt påfyllningsrör och andra friliggande rör ska tömmas, rengöras och tas bort. När det finns risk för sättningsskador kan en markförlagd cistern lämnas kvar efter att man rengjort och sandfyllt cisternen.

Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska lämnas som farligt avfall. Om du gräver bort en markförlagd cistern bör du kontrollera om marken omkring cisternen är förorenad. Jord som är förorenad ska grävas bort och lämnas som farligt avfall. Du måste även informera Miljökontoret om föroreningen.

Tillsynsavgift

Vissa ärenden gällande cisterner är avgiftsbelagda. För information om avgifter ber vi dig kontakta Kontakt Linköping.

Miljösanktionsavgift

Om du installerar en cistern utan att informera om detta till Miljökontoret  har Miljökontoret en skyldighet att besluta om miljösanktionsavgift.

Lagar och regler

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 20184:3)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3).

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 juni 2020