Hoppa till huvudinnehåll

Åtgärder för bättre luft i Linköping

28 april 2023 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Under 2022 överskreds det tillåtna dygnsmedelvärdet av partiklar PM10 vid 42 tillfällen. Enligt regeringens miljökvalitetsnorm får endast 35 överskridanden ske under ett år. Nu har siffrorna för den mest kritiska perioden, januari–april, under 2023 kommit och de visar på en kraftig förbättring.
Vakuumsugen som har använts på Hamngatan.

foto: Evelina Gleisner

För att skydda miljön och människors hälsa och uppfylla EU:s direktiv för luftkvalitet, har regeringen fastställt miljökvalitetsnormer för utomhusluft. En av normerna säger att den tillåtna halten partiklar av typen PM10 i en kommun får överskridas max 35 dygn under ett år.

Under 2022 skedde 42 överskridanden av det tillåtna dygnsmedelvärdet på Hamngatan i Linköping. Till följd av detta blev Linköpings kommun ålagda av Naturvårdsverket att ta fram en åtgärdsplan för att undvika att miljökvalitetsnormen överskrids i framtiden. Åtgärdsprogrammet förväntas vara klart och antas i kommunfullmäktige senast hösten 2024.

– Arbetet för god luftkvalitet i Linköping är prioriterat för det politiska styret bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna. Kommunen arbetar därför aktivt för att testa och utvärdera olika åtgärder som bidrar till en bättre innerstad, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Utredning av utfallet för 2022

I samband med överskridandet beställde kommunen en utredning av SLB-analys* för att gå till botten med vad som orsakat situationen. Utredningen presenterades i november 2022 och visade på att de höga halterna av PM10 med största sannolikhet var ett resultat av mycket torrt väder i kombination med hård trafik under dubbdäcksperioden.

– Det regnade inte en enda dag i mars 2022, vilket är mycket ovanligt. I vanliga fall sköljs de partiklar som nöts bort från vägbanan bort av regnet. Vid torrt väder, likt det i mars 2022, virvlar partiklarna istället upp i luften, säger Niklas Engström, avdelningschef Stadsmiljöavdelningen.

Årets siffror - halverat antal överskridanden

De högsta partikelhalterna uppkommer generellt under perioden januari–april, till stor del på grund av att dubbdäck sliter upp mer partiklar från vägbanan än andra typer av däck. Under 2022 skedde samtliga överskridanden under dubbdäcksperioden.

Nu börjar april gå mot sitt slut och Linköpings kommun kan därmed konstatera att överskridandena under den mest kritiska perioden halverats jämfört med föregående år. Under perioden januari-april 2023 har 21 överskridanden av det tillåtna dygnsmedelvärdet skett. Sannolikt har årets nederbörd bidragit stort till förbättringen jämfört med samma period 2022, i kombination med kommunens utökade insatser kring dammbindning och städning.

– Linköping ska vara tillgängligt för alla trafikslag. Det innebär att vi som kommun gör vad vi kan för att öka trygghet, säkerhet och framkomlighet i trafiksystemet och för kollektivtrafik. Samtidigt behöver alla hjälpas åt. Var och en kan bidra till bättre luftkvalitet genom att planera sin resa och överväga om man har behov av dubbdäck eller kan gå över till friktionsdäck, säger Stefan Erikson (M).

Åtgärder testas löpande

Under tiden som åtgärdsprogrammet tas fram testar kommunen åtgärder för att förbättra luftkvaliteten redan nu. Under de senaste veckorna har till exempel en vakuumsug trafikerat Hamngatan. Det är en maskin som städar gatan utan att potentiellt skadliga partiklar hamnar i luften, detta med hjälp av ett filter som samlar upp partiklarna.

Varje år sprids också dammbindningsmedel på flera av stadens gator. Medlet binder tillfälligt dammpartiklarna till vägbanan vilket minskar mängden damm som virvlar runt i luften, så att mer damm följer med vid städning. Under våren undersöker VTI tillsammans med kommunen medlets effekt med förhoppningen att i framtiden kunna optimera spridningen ännu mer.

Kommunen undersöker även om det finns fler åtgärder som kan testas innan åtgärdsprogrammet är på plats, en möjlig sådan är att lägga om asfalten på Hamngatan.

– Hamngatan har redan hårdare asfalt än andra gator i staden men beläggningen börjar få några år på nacken. Gammal asfalt släpper generellt ifrån sig större mängd partiklar än ny, därför kan beläggning av ny asfalt bidra till bättre luft, säger Niklas Engström.

text: Evelina Gleisner

* = SLB-analys är en enhet på Miljöförvaltningen i Stockholm som bland annat driver ett regionalt system för luftövervakning på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Senast ändrad den 3 maj 2023

Senaste nytt

De är två av landets främsta unga entreprenörer
Sommar på gång - då öppnar Tinnis
Nationaldagsfirande i Gamla Linköping
Det hände på fullmäktige i maj
Hon hjälper unga att påverka
Bredband på landsbygden - Linköping i framkant
Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland
Ökad trygghet vid Linköping arena