Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bibliotek, socialtjänst och Kontakt Linköping i slottet

17 februari 2020 | Kommun & politik, Uppleva & göra, Bygga, bo & miljö
Berga by med slottet som en central byggnad ska bli en samlingsplats för alla Bergabor. I slottet kommer ett bibliotek att byggas upp, men hit flyttar också områdets socialtjänst och Kontakt Linköping. "Det har saknats en mötesplats i Berga. Vi vill öka kvaliteten på kommunal service och närvaro här", säger Christina Bond, processledare för Berga by.
Berga slott

Berga slott, Foto: Most photos

I Berga bor cirka 7 000 personer. Av dem är 34 procent födda i ett annat land. En dryg fjärdedel av invånarna är barn och unga. Under de närmaste åren beräknas antalet invånare öka med cirka 3 000 personer eftersom ett stort antal byggprojekt pågår eller planeras i området. Berga by ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn, unga, familjer och äldre. Aktiviteter som kan finnas här är exempelvis språkcafé, föreläsningar, film, teater, litteratur, musik och skapande verksamhet. Tanken är att invånare och föreningar i Berga ska vara med och driva utvecklingen framåt. Förhoppningen är bland annat att segregationen ska minska.

Till grund för planerna för Berga by finns den medborgardialog som gjordes 2017.

Samverkan hösten 2020

I Berga by ingår Berga slott, idrottshallen, ungdomsverksamheten Ung puls lokaler, Daggkåpan samt området runt dessa byggnader. Biblioteket, Kontakt Linköping, socialtjänsten och ungdomsverksamhet ska samarbeta i Berga by. Bland annat ska lokalerna samutnyttjas.

– Det pågår redan nu samtal mellan olika aktörer och förberedelser. Tanken är att samverkan ska starta hösten 2020, säger Stina Bond.

I slottet kommer ett nytt bibliotek att byggas upp.

– Biblioteket ska vara ett vardagsrum i samhället där barn, unga, familjer och äldre med olika social bakgrund ska mötas, säger Stina Bond. 

Exempelvis kommer det att finnas tillgång till databaser med dagstidningar från hela världen i biblioteket. En stor del av programverksamheten ska planeras och arrangeras av de boende i området, med stöd av bibliotekspersonal.

In i slottet

Socialtjänsten som finns i området kommer att flytta in i slottet men det gör även Kontakt Linköping som idag finns i en barack i området. Den idrottshall som finns i området ingår i Berga by. Den ska bli mer tillgänglig för alla boende i Berga oavsett ålder, funktionsvariation och bakgrund. Också utemiljön i Berga by ska bjuda in till rörelse och aktiviteter men också avkoppling och kulturupplevelser.

Text: Eva-Karin Strand Wåtz