Budget för 2020 antagen

29 maj 2019 | Kommun & politik
På tisdagen beslutade kommunfullmäktige att anta den styrande Alliansens förslag till budget för 2020 med plan för 2021-2023.
Storgatan

I den antagna budgeten föreslås skattesatsen oförändrat till 20,20 procent för 2020.

Några av punkterna i budgeten

  • Nämndernas ramar föreslås utökas.
  • I budgeten finns resursmedel med 35 miljoner kronor för 2020 som kan fördelas till nämnderna som tilläggsanslag efter beslut i kommunstyrelsen.
  • I budgeten finns en reserv för strategiska markförvärv med 50 miljoner kronor per år.
  • Kommunstyrelsen bedömer att målen för god ekonomisk hushållning, finansiella mål kommer att uppfyllas med budgeten för 2020.

– I budgeten säkerställer Allians för Linköping att Linköpings kommun står starkt även framöver genom ekonomiskt ansvarstagande samtidigt som vi satsar på resurser på bland annat utbildning och att fler Linköpingsbor ska kunna lämna bidragsberoende till förmån för jobb och egen försörjning, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M).

Den första delen av budgeten innehåller organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för budgetarbetet. Här beskrivs den formella styrningen och kommunens finansiella mål som ska säkerställa att Linköpings kommun tillgodoser kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Här anges även organisation, roller och ansvar.

Den andra delen ”Budget för 2020 med plan för 2021-2023”, anger vad den kommunala organisationen ska arbeta med och vad som ska uppnås under planperioden. Vad som ska uppnås formuleras i 13 kommunövergripande mål inom fem målområden, samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Verksamheten som kommunen bedriver ska utvecklas årligen för att nå de kommunövergripande målen under mandatperioden. I budgetens andra del redovisas även ekonomiska ramar och sammanställningar.

I Allians för Linköping ingår Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Budgeten är kommunens främsta verktyg för planering och styrning av kommunens verksamhet.

Text: Sofie Berlin