Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Dags för granskning av detaljplan i Berga

24 november 2021 | Stadsplanering & trafik
Idag, den 24 november, startar granskningsperioden av detaljplaneförslaget för planområdet "Ljushuvudet 2 med flera" i Berga. Här planeras det för nytt torg, vårdboende, förskola, idrottshall och ny skolbyggnad för Bäckskolan.
Illustration från planområdet

Illustrationsbild över hur den nya bebyggelsen är tänkt att se ut från Konstruktörsgatans nya vändplan. Ny gång och cykelbana mellan befintliga hus på Konstruktörsgatan och det nya vårdboendet/förskolan. Bild: Arqly

Förslaget på detaljplan för "Berga Ljushuvudet 2 med flera", som tidigare har varit ute på samråd, ställs nu ut på granskning. Fram till och med den 22 december 2021 har du möjlighet att komma med önskemål och synpunkter. Detaljplaneförslaget omfattar ett nytt torg i slutet på Konstruktörsgatan med närhet till Smestadsbäcken och Skarpanbacken. Torget är tänkt att bli en central mittpunkt till den förskola, vårdsboende och idrottshall som även planeras att byggas.Karta som visar planområdet.

Ett viktigt mål i planförslaget har varit att minska påverkan på parkområdet i så stor utsträckning som möjligt, då det förväntas få en ännu större betydelse i samband med att Berga växer.

Malin Eriksson, planarkitekt på Linköpings kommun, menar att denna satsning i Berga är viktig ur flera aspekter.

- Det är viktigt att kommunen kan erbjuda en god service i varje stadsdel och det finns just nu ett stort behov av platser inom förskola, skola och vård i Berga. Det finns också fördelar med att samla kommunala verksamheter på samma plats, exempelvis genom ett mer effektivt utnyttjande av verksamheternas ytor och lokaler samt möjligheten till ett bättre samarbete mellan verksamheterna.

Skolbyggnader, vårdboende och idrottshall

Den nya byggnaden som ska kunna rymma 90 vårdplatser och 152 förskoleplatser planeras i 4-5 våningar. Även en ny fullstor idrottshall föreslås på den plats där förskolan Skarpan ligger idag. Idrottshallen kommer vara till för skolverksamheten på Bäckskolan men även för den nya skola som planeras i Berga äng samt för föreningslivet. I detaljplaneförslaget finns även planer på en utbyggnad av Bäckskolan som ska ersätta de paviljongsbyggnader som finns idag och ge plats för 350 elever.Illustrationsbild över hur den nya bebyggelsen är tänkt att se ut från områdets fotbollsplaner. Ny byggnad på Bäckskolan till väster, nytt vårdboende/förskola centralt och idrottshallen till öster. Entrétorget är mellan vårdboendet och idrottshallen. Bild: Arqly


De positiva effekterna av detaljplaneförslaget tros bli många.

- De nya funktionerna och det nya entrétorget förväntas bidra till en mer attraktiv och levande plats. Projektet innebär att föreningslivet får bättre möjligheter att bedriva verksamhet i området under vinterhalvåret och att boende i Berga får möjlighet att gå i skolan och bo kvar under livets senare skeden i större utsträckning, förklarar Malin Eriksson, planarkitekt på Linköpings kommun.

Planerad byggstart år 2022  

Projektet planeras starta så snart detaljplanen får laga kraft, vilket förväntas ske under andra kvartalet år 2022. Utbyggnaden av gata, torg och gång- och cykelvägar planeras att påbörjas under hösten 2022 medans byggnationen är tänkt att sättas igång under 2023. Området förväntas vara färdigbyggt omkring årsskiftet 2024-2025. Utbyggnaden av Bäckskolan förväntas ske längre fram i tiden.

Informationsmöte

Förslaget har varit ute på samråd men då inget samrådsmöte kunde hållas på grund av pandemin så genomförs nu ett informationsmöte under granskningsperioden. Om du är intresserad av att delta så är du välkommen att anmäla dig. Du hittar mer information och anmälan på länken nedan.

Läs mer och anmäl dig här:

Text: Nora Bohlin

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: