De arbetar för ett starkt näringsliv i Linköping

7 januari 2020 | Näringsliv
”Kommunen är beroende av näringslivet och näringslivet är beroende av kommunen.” De orden kommer från Anna Boholm och Erik Åqvist på Näringsliv- och tillväxtstaben.

Erik Åqvist och Anna Boholm är enhetschefer på Näringsliv- och tillväxtstaben. Foto: Jeppe Gustafsson

Tuffare tider rent ekonomiskt väntar alla kommuner i Sverige, så även Linköping. Vi blir allt fler yngre och äldre invånare men färre i arbetsför ålder. Kostnaderna för kommunens verksamheter har under de senaste åren ökat mer än vad skatteintäkter och statsbidrag har ökat, vilket på sikt kan leda till en obalans i ekonomin.

Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett gott företagsklimat som skapar förutsättningar för ett livskraftigt och mångfasetterat näringsliv. Med välmående och framgångsrika företag får Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster.

För att göra det lättare att starta, driva och utveckla företag har kommunen sedan 2017 en avdelning som jobbar med just dessa frågor. Den heter Näringsliv- och tillväxtstaben och är uppdelad på enheterna Näringslivsutveckling och Företagsservice.

"Spiller över i allt"

– En kommun kan organisera näringslivsfrågor på lite olika sätt. I Linköping har kommunen valt att lyfta in det i förvaltningsorganisationen och då blir det tydligt att näringslivsfrågor är lika prioriterade som andra områden, säger Anna Boholm, enhetschef för Företagsservice.

– Näringslivsfrågorna är inte separata. Det spiller över i allt. Från bygglovshantering till serveringstillstånd. Eller i arbetet att främja entreprenörskap bland våra unga invånare i skolan. I alla dessa frågor arbetar vi övergripande med många av kommunens olika förvaltningar, säger Erik Åqvist, enhetschef för Näringslivsutveckling.

Att det är bra att näringslivet frodas på en ort kanske är en självklarhet. Men är det verkligen en kommuns uppgift att blanda sig i?

Faktum är att alla tjänar på det. Och det ena kan faktiskt inte klara sig utan det andra, och omvänt.

Lite olika fokus

– Näringslivet och det offentliga är beroende av varandra. Näringslivet bidrar till samhällsutvecklingen, kommer med kloka tankar och idéer och inspel som vi som myndighetsutövare behöver ta till oss för att förbättra vår service. Om inte vi lever upp till förväntan eller lyssnar på näringslivets behov kanske företagen väljer att flytta sin verksamhet någon annanstans, säger Anna Boholm.

De två enheterna har lite olika fokus men om man hårdrar det kan man säga att Företagsservice är lite mer här och nu medan Näringslivsutveckling arbetar med att skapa goda långsiktiga förutsättningar för näringslivstillväxt.

– På min enhet är vi lite mer uppe i helikoptern. Annas verksamhet möter företagsfrågorna mer i nuet. Våra verksamheter går in i varandra och kompletterar varandra, säger Erik Åqvist.

"Växa på rätt sätt"

Näringslivsutveckling tar fram och implementerar strategier som främjar långsiktig utveckling. Det handlar om att visa Linköpings närvaro på såväl regional, som nationell och internationell nivå. I mångt och mycket handlar det om att paketera och sälja in Linköping. Bland annat för att locka hit nya spännande och intressanta företagsetableringar och investerare.

– Den yttersta effekten av vårt arbete, i samverkan med övriga kommunala förvaltningar och andra främjare av näringslivsutveckling, är att det i slutändan ska gynna näringslivet och bidra till tillväxt, säger Erik Åqvist.

– Vi vill att Linköping ska växa på rätt sätt. Det ska finnas en bra mix av företag som kan gynna varandra. Det är också bra om det finns en arbetsmarknad som efterfrågar olika kompetenser och på så sätt bidrar till balansen i samhället. I dag har Linköping en bra blandning av olika branscher och det vill vi förstås ha även i framtiden, säger Anna Boholm.

Text: Johan Hermansson

Tjänsten som näringslivsdirektör tillsattes 2017 och senare samma år etablerades Näringslivs- och tillväxtstaben som en del av Kommunledningsförvaltningen. I samband med det avvecklades det tidigare kommunala näringslivsbolaget NuLink.

Staben består av två enheter och leds av näringslivsdirektören. Louise Felldin har utsetts till ny näringslivsdirektör i Linköpings kommun och hon tillträder tjänsten den 1 mars 2020. Erik Åqvist är enhetschef för Näringslivsutveckling som bland annat arbetar med investering och etablering, nyföretagande, internationella relationer och samordning med innovations- och utvecklingsmiljöer. Anna Boholm är enhetschef för Företagsservice som arbetar med den löpande dialogen med näringslivet och att lotsa företagen rätt i kommunen.