Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Detaljplanen för Ekholmen är klar

18 februari 2021 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Planeringen och arbetet med en ny detaljplan i Ekholmen har pågått sedan 2017 och under onsdagen fattades beslut om att anta planen. Den ger fem nya kvarter med 280 lägenheter, parkeringshus och gröna gårdar.
Illustration över hur det nya området i Ekholmen ska se ut

Illustration: Backhans och Hahn Arkitekter

År 2017 ansökte Riksbyggen om att få en ny detaljplan för ett område i Ekholmen för att bland annat kunna bygga bostäder. Detaljplanen är nu klar och Ekholmen kommer att få fem nya kvarter med runt 280 bostadslägenheter och ett nytt parkeringshus. Bostadshusen kommer bli mellan 4-6 våningar höga och parkeringshuset är tänkt till 3 våningar.

– Det känns kul att vi är klara med detaljplanen och att den är antagen. Vi hoppas att genomförandet av den ger förutsättningar att fortsätta utveckla Ekholmen till en levande och integrerad stadsmiljö. Dels genom fler bostäder och parkeringshus men även genom nya kontorslokaler, säger Elin Däljemar som arbetar som planarkitekt på Linköpings kommun och har arbetat med detaljplanen.

Fler bostäder 

Linköpings kommun vill öka tillgången på planerad mark för att möta upp invånarnas behov av nya bostäder. I och med detaljplanens genomförande kommer även Ekholmsvägen att byggas om. Det är för att skapa bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik jämfört med hur det är i dagsläget. Byggstarten är inte klar än, men Riksbyggen som är markägaren, planerar byggstart av ett av kvarteren 2022 om inget överklagas. Parkeringshuset kommer att byggas av det kommunala bolaget Sankt Kors.

Mer grönt

Under samrådsfasen kom det in oroliga synpunkter angående parkering och ökad trafik i området. Utredningar har gjorts för att se över både bullernivån och luftkvalitet.

– Resultaten i utredningarna visar att de här gatorna har kapacitet för den ökade trafiken. Resultaten visar även att luftkvaliteten och bullernivån inte kommer överskrida några riktvärden. Planen tar inte heller i anspråk några befintliga grönytor utan vissa gräsytor vid parkeringarna och det kommer skapas nya gårdsytor. Så slutresltatet kommer bli mer grönytor än vad det är idag, säger Elin Däljemar.