Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Djurgården – milstolpe nådd

16 juni 2020 | Stadsplanering & trafik
Med Lambohov och Vallastaden åt ena hållet och Tinnerö eklandskap åt det andra, ska den helt nya stadsdelen Djurgården byggas. Nu har detaljplanen för den första etappen antagits, en riktig milstolpe.
Karta över Djurgården

Gult område är det som nu fått en detaljplan.

– Frågan om att utveckla Djurgården har diskuterats under många, många år. Därför känns det extra bra att vi nu har fattat beslut om att anta den första detaljplanen, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Djurgården ska byggas ut i flera etapper och de första två etapperna omfattar cirka 2 500 nya bostäder. Detaljplanen som nu antagits för den första etappen innefattar 800 -1 000 bostäder och en skola för runt 500 elever. Det finns också plats för kommersiell verksamhet och en vårdcentral.

– Linköping växer och vi behöver bygga ut staden. Vi tänker oss att Djurgården ska kopplas samman med intilliggande stadsdelar och göra området till en integrerad del av staden. Det geografiska avståndet mellan innerstaden och Djurgården är egentligen inte heller så stort, säger Muharrem Demirok.

Vatten, park och gröna korridorer

Tanken är att området ska få en innerstadslik bebyggelse där kvarteren utgörs av byggnader där de flesta är mellan fyra och sex våningar höga. I anslutning till det nya torget ska byggnaderna ha lokaler för verksamheter i bottenvåningarna och vid det torget kan också en högre byggnad på upp till 13 våningar komma att byggas.Tinnerbäcken rinner genom området och är tänkt att omvandlas till ett bäckstråk som ska knytas ihop med en ny stadsdelspark. I arbetet med att bygga ut Djurgården är det viktigt att just bevara och stärka naturvärdena, bland annat genom att skapa ”gröna korridorer” för att gynna biologisk mångfald och möjliggöra spridningsvägar för växt- och djurarter.

Djurgårdsområdet är känsligt för förändring, bland annat på grund av höga natur- och kulturmiljövärden. En särskild miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram som allmänheten och myndigheter fick tycka till om under samrådet av detaljplanen.

Under året planeras en första markanvisningstävling att äga rum för att besluta vilka som ska bygga i den första etappen.

Se mer information här:


Text: Anna Frejd