Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunen kompenserar när byggandet skadar naturen

18 februari 2021 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Vi är på många sätt beroende av naturen. När staden växer krockar ibland behovet av att bygga med naturvärden. För att minska den skada som uppstår arbetar kommunen med ekologisk kompensation och nu har riktlinjer tagits fram för det.
Träd i Domkyrkoparken

Almar i Sankt Larsparken. Foto: Gunnar Ölfvingsson

– Det ska vara en naturlig del av planer och exploateringsprocesser, säger kommunekolog Gunnar Ölfvingsson. 

Kommunen har i över tio år arbetat med att kompensera för den skada som uppstår på naturen när man bygger. Det som har saknats i Linköping är ett systematiskt och konsekvent arbetssätt. Men nu har riktlinjer för ekologisk kompensation tagits fram.

Minimera

Riktlinjerna ska ingå i plan- och byggprocesserna och hanteras tidigt i planeringsskedet. Flera olika kompetenspersoner bedömer tillsammans vilka naturvärden och andra ekosystemtjänster som kan påverkas negativt.

– Om det inte går att undvika eller minimera allvarlig negativ påverkan behöver den som är ansvarig för ett byggprojekt, kommunen eller andra aktörer, kompensera för den skada som uppstår i naturmiljön. Om vi ser att konsekvenserna blir för stora kan det vara så att det inte blir någon byggnation, säger Gunnar Ölfvingsson.

Kompensation

Ekologisk kompensation kan handla om att plantera nya träd när gamla tas bort, antingen där de gamla har funnit eller någon annanstans om det inte finns tillräckligt med utrymme på platsen. Det kan också handla om anläggning av nya dammar eller våtmarker, förstärkning av ett grönstråk, utveckling av närnatur för lekande barn eller äldre och skyddsåtgärder för djurarter.

Linköpings kommun har exempelvis byggt murar och tunnlar för att skydda vattensalamandrar på vissa ställen. Det har skett där salamandern har fått sina vägar mellan dammar och landmiljöer avskurna vid byggnation.

Inget nytt

Arbete med ekologisk kompensation och främjande av ekosystemtjänster är inget unikt för Linköpings kommun.
– Även exempelvis Göteborg och Helsingborg har jobbat med det här ett tiotal år och särskilt Göteborg har inspirerat oss i Linköping, säger Gunnar Ölfvingsson.

Enligt Ölfvingsson kommer riktlinjerna att göra skillnad i relation till hur kommunen har arbetat tidigare.

– Ja, absolut. Tidigare var det diskussioner om varje enskilt projekt, men nu ska vi jobba likartat i alla planer och processer. Det här har betydelse för hur det kommer att se ut i staden framöver. Vi vet att staden växer och att det är ett högt tryck. Det kommer oundvikligen göra avtryck i gröna miljöer. Samtidigt vill vi inte försämra de attraktiva och betydelsefulla gröna värdena i stan. Därför tänker vi kompensatoriskt.

Checklista

En checklista eller liknande ska tas fram för behovsbedömning av ekologiska kompensationsåtgärder. Den utgår från så kallade ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster är naturens bidrag till människan i form av produkter och tjänster som naturens ekosystem tillhandahåller.

Till de tjänsterna hör pollinering av odlade grödor och vilda växter men också så kallade kulturella ekosystemtjänster. Det är sådana värden som upplevelser, rekreation, inspiration, natur- och kulturarv, estetiska värden samt naturens betydelse för hälsa, pedagogik och kognitiv utveckling.

Text: Eva-Karin Strand Wåtz