Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

En innerstad där alla får plats

9 juni 2021 | Stadsplanering & trafik
Linköping växer och för att alla ska få rum i vår innerstad behöver kommunen ha en långsiktig plan för trafiken. I slutet av juni startar det så kallade utställningsskedet för “Trafikplan för Linköpings innerstad”.

Visionsbild av Stora torget med Storgatan som ett framtida gångstråk. Illustration av: Ahlqvist och Almqvist arkitekter

Framtidens stadskärna

– Vår innerstad är ett viktigt centrum, både lokalt och regionalt och behöver vara lätt att nå. Hur vår innerstad är utformad har stor betydelse för hela kommunens attraktivitet och konkurrenskraft. Det här tillägget till vår översiktsplan är viktigt eftersom det ger goda förutsättningar för vår innerstad att växa och utvecklas på ett sätt som gör att vi kan bevara de goda kvaliteterna, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd med ansvar för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor, och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I mars fattade kommunstyrelsen beslut om att starta projektet “Framtidens stadskärna” som just handlar om att stärka stadskärnans attraktivitet och konkurrenskraft.

– Förslagen i Trafikplanen kommer underlätta för detta projekt. Bra mötesplatser och en tillgänglig innerstad som är mer gångvänlig, som föreslås i planen, är bra för handeln och banar väg för en konkurrenskraftig stadskärna. Vi vill skapa en livsvänlig stad där alla får rum, fortsätter Muharrem Demirok.

Storgatan - ett framtida gångstråk

I dag bor det nästan 165 000 invånare i Linköpings kommun. Planen är utformad för en framtida befolkningstillväxt där kommunen har nått 200 000 invånare. Det handlar om en successiv förändring i takt med övrig utveckling och framför allt i takt med att innerstaden växer, och planens genomförande sträcker sig över cirka 30 år framåt i tiden.
Ett av förslagen i Trafikplanen är att på sikt omvandla Storgatan till ett stort och centralt gångstråk för att skapa mer stadsliv och stimulera näringslivet och handeln. Storgatan är viktig för innerstadens framtida utveckling, inte minst för utvecklingen över ån in i Tannefors.

– Med Storgatan som gångstråk skapas nya attraktiva miljöer för möten och vistelse centralt i staden, vilket visat sig vara efterfrågat under de senaste årens omvandling av Storgatan till sommargågata, säger Muharrem Demirok (C).

Flexibelt trafiksystem

Linköping håller på att ställa om till ett mer flexibelt transportsystem. Elcykel-poolen Linbike och nya elsparkcykel-pooler som introduceras runt om i staden är exempel på detta.

Förslagen i Trafikplanen stödjer en utveckling med fler valmöjligheter i transportsystemet som bättre kan svara mot invånarnas behov och efterfrågan på resor. Fokus ligger på de hållbara transportmedlen gång, cykel och kollektivtrafik, som enligt trafikplanen, ska utvecklas för att bli bättre och attraktivare.

Samtidigt är tillgänglighet till innerstaden med biltrafik viktigt. Parkeringsplatser för bilar föreslås i första hand koncentreras till större centrumnära parkeringsanläggningar och intill dessa anläggningar ska det finnas bra anslutning till gång- och cykelnät.

Fler ska samsas på samma yta

När staden växer kommer konkurrensen om markytan att öka. Gaturummen mellan stadens byggnader utgör en stor del av det offentliga rummet och behöver innehålla många olika funktioner som ibland konkurrerar med varandra - till exempel ytor för transporter och ytor för möten och vistelse. Gatorna i innerstaden går oftast inte att bredda utan behöver i framtiden användas mer effektivt så att staden kan fungera bra och samtidigt erbjuda en trevlig och hälsosam miljö för boende och besökare.

En viktig förutsättning för en livskraftig innerstad är att den är tillgänglig för alla och för alla trafikslag. Men ibland behöver prioriteringar göras. Enligt förslaget i Trafikplanen innebär detta på sikt att innerstadens gator kommer att utgå från tre olika karaktärer:

  • Tempo Gång - där de gående är i centrum och eventuella andra trafikslag tar hänsyn till de gående i hela gaturummet.
  • Tempo Cykel - där cyklister färdas i körbanan tillsammans med övrig fordonstrafik som anpassar sig efter cyklisternas förutsättningar.
  • Tempo 30/40 - där motorfordon trafikerar körbanan i 30 eller 40 km/timmen. Gång och cykeltrafiken separeras här på egna körbanor.

Fakta Trafikplan för Linköpings innerstad:

“Trafikplan för Linköpings innerstad” är ett tematiskt tillägg till stadens översiktsplan. Samråd för Trafikplanen ägde rum våren 2017 då allmänheten fick tycka till om innehållet, som nu har bearbetats. Utställningen kommer att pågå från den 29 juni till och med 17 september 2021. Under utställningsperioden har allmänheten möjlighet att lämna in synpunkter.

Från och med den 29 juni kommer utställningshandlingen att finnas på webben samt hos Kontakt Linköping vid Linköpings stadsbibliotek.

Text: Anna Frejd